Položaj hrvatskog književnog jezika 1960-ih i ... - FFOS-repozitorij

izdavanjem Deklaracije o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika, a Deklaraciji se posvećuje najveći dio rada, jer je ona jedan od temeljnih događaja ...

Položaj hrvatskog književnog jezika 1960-ih i ... - FFOS-repozitorij - Srodni dokumenti

Položaj hrvatskog književnog jezika 1960-ih i ... - FFOS-repozitorij

izdavanjem Deklaracije o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika, a Deklaraciji se posvećuje najveći dio rada, jer je ona jedan od temeljnih događaja ...

Razvoj hrvatskog jezika u 19. i 20.st. ZAVR Š NIRAD - FFOS-repozitorij

1 ruj 2011 ... preporod bio prijelomna točka i u povijesti hrvatskog književnog jezika odnosno da tek otada počinje razdoblje njegove standardizacije.

Odgojni ciljevi i zadaci nastave hrvatskog jezika u ... - FFOS-repozitorij

Vrijednosti kao odgojni ciljevi jesu sve dobro i poželjno u čovjekovu životu. ... LJUBAV: Dragutin Tadijanović: Nosim sve torbe a nisam magarac;. Luko Paljetak: ...

Stilistika književnog i filmskog zapisa na ... - FFOS-repozitorij

Milorad Stojević – Tomislav Gotovac ... 15 Ješa Denegri, Pojedinačna mitologija Tomislava Gotovca, u monografiji: Tomislav Gotovac, Zagreb, 2003., str. 4. 16.

Hrvatska književnost 1960-tih i 1970-tih godina - FFOS-repozitorij

Krugovaši. Časopis mladih za književnost, umjetnost i kulturu koji je počeo izlaziti 1961., a prestao izlaziti 1968. godine bio je spomenuti Razlog. Razlog je ...

Položaj pravoslavne vjerske zajednice u ... - FFOS-repozitorij

antifašističke vojske u Zagreb u svibnju 1945. prestala je djelovati HPC, a njezini su ... prvim mjesecima NDH Grkokatoličkoj je crkvi pridavana znatna pažnja.

Uloga i položaj žene u Bizantskom Carstvu - FFOS-repozitorij

4 srp 2019 ... provesti Justinijan I. Međutim, njegov pokušaj nije dugo trajao i Carstvo je palo u krizu. Na vlast 610. godine dolazi Heraklije koji uvodi ...

Položaj žena i učiteljica u Americi na prijelazu iz ... - FFOS-repozitorij

trţištu rada kroz povijest. Ovaj rad istraţuje slučaj jedne skupine ţena – učiteljica, s obzirom da je posao učiteljice bio jedan od prvih dostupnih javnih poslova za ...

Položaj i uloga žena u Prvom svjetskom ratu - FFOS-repozitorij

23 srp 2018 ... zamah ovome pokretu zasigurno je Prvi svjetski rat, koji će zahvaljujući velikom broju regrutiranih muškaraca, velikom nedostatku radne snage ...

Uloga i položaj žena tijekom i nakon Francuske ... - FFOS-repozitorij

32 Zrinka Erent-Sunko, „Obiteljskopravni položaj žena u Francuskoj od 1789. do 1816. s analizom Code civila iz. 1804. godine – pitanje temelja izgradnje ...

Povijest hrvatskog romana (Nemec) - FFOS-repozitorij

Petar Šegedin. 9. 4.1. Tematsko- idejni plan i Petar Stakan u „Djeci božjoj“. 11. 4.1.1. Svijet romana. 12. 4.1.2. Drama paradoksa, egzistencije i autentičnosti. 13.

Stilistika didaskalija u drami hrvatskog ... - FFOS-repozitorij

didaskalija u hrvatskom dramskom ekspresionizmu najĉešće susreću, kakve su im ... Pokazat će se da ekspresionistiĉke drame donose novu ulogu didaskalija, ...

Posebnosti južnoslavenskih jezika s ... - FFOS-repozitorij

jezikom. Ključne riječi: hrvatski jezik, srpski jezik, crnogorski jezik, bošnjački/bosanski jezik, novoštokavska osnovica, sličnosti i razlike, povijest jezika ...

Uloga medija tijekom hrvatskog proljeća - FFOS-repozitorij

8 Vlado Gotovac, „Skica o Hrvatskom proljeću“, u zborniku radova 25. ... Drugi su slušali pjesme, ... Opatijskom festivalu pobjeđuje pjesma „Mala djevojčica“.

Od strukturalne lingvistike do filozofije jezika - FFOS-repozitorij

4. jezična perspektiva: sinkronija/dijakronija. Sljedeća Saussureova značajna dihotomija odnosi se na perspektivu u proučavanju jezika. Prema njegovu ...

Koliko jezika postoji na svijetu - FFOS-repozitorij

indoeuropski jezici čine jezičnu porodicu jer je dokazano da je njihov zajednički prajezik, indoeuropski, bio jezikom pretkom svi njih, i samo njih. 8 R. Matasović.

Seobe Indoeuropljana: Korijeni modernih jezika - FFOS-repozitorij

Druga teorija temelji se na pretpostavci da su se indoeuropski jezici proširili zajedno sa ... koji su sa sobom donijeli indoeuropski jezik, kultove indoeuropskih ...

Hrvatski i srpski – dva susjedna slavenska jezika ... - FFOS-repozitorij

Ključne riječi: hrvatski jezik, srpski jezik, hrvatskosrpski/srpskohrvatski jezik, jezični ... Hrvatski enciklopedijski rječnik, Novi Liber, Zagreb, 2004, svezak 5, str.

Dvopredmetni diplomski studij Hrvatskoga jezika i ... - FFOS-repozitorij

jezika i književnosti. Marija Juren. Hrvatski pravopisni rječnik Ivana Esiha. Diplomski rad. Područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika.

Jezično izražavanje u nastavi hrvatskoga jezika - FFOS-repozitorij

Diplomski studij Hrvatski jezik i književnost – nastavnički smjer ... pravopisa, primjerice, vježbi diktata, i u nastavi medijske kulture, u kojoj se zadaci ... Težak, Stjepko, 1974., Govorne vježbe u nastavi hrvatskog ili srpskog jezika, Pedagoško-.

Morfološka i sintaktička razina jezika novina i ... - FFOS-repozitorij

norma je nestabilna jer nam priručnici ne daju jasan odgovor (npr. kako se ... Zarez se piše pri izricanju suprotnosti ispred suprotnih veznika a, ali, nego, no i već ...

Projektna nastava hrvatskoga jezika - FFOS-repozitorij - Filozofski ...

projektnu nastavu hrvatskoga jezika, projektna nastava treba biti obvezni dio nastave hrvatskoga jezika, ... Projektna i istraživačka nastava u osnovnoj školi.

Etapa motivacije u nastavi hrvatskoga jezika - FFOS-repozitorij

početak nastavnoga sata jer o toj početnoj motiviranosti učenika za rad na ... Može se primijeniti i jezična križaljka, a riječ je o postupku koji ima grafički izgled tablice. ... 24. U etapi motivacije učenici mogu bilježiti sve zamjenice koje su čuli.

O pisanju općih imenica i pridjeva iz drugih jezika - FFOS-repozitorij

hrvatski jezik dijele se na tuđe riječi, tuđice, prilagođenice i usvojenice. Posuđenice obuhvaćaju tuđice, prilagođenice i usvojenice. S obzirom pak na jezik iz ...

1 ČASOPIS ZA KULTURU HRVATSKOGA KNJIŽEVNOG JEZIKA ...

života posvetio je časopisu Jezik koji je pod njegovim uredništvom izrastao u naš najugledniji i najčitaniji jezikoslovni časopis. U Jezikovo uredništvo ulazi 1963.

Povijest hrvatskoga književnog jezika - UniZd

4 lis 2017 ... Preddiplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti. Naziv kolegija ... polaganja ispita seminar, pismeni ispit (u slučaju potrebe i usmeni ispit).

LIBERALIZACIJA 1960-IH GODINA – PODLOGA HRVATSKOG ...

Josip Mihaljević Liberalizacija 1960-ih godina – podloga Hrvatskog proljeća ... monarhističke Jugoslavije.38 U historiografskoj prezentaciji recentnije povijesti,.

Deminutivni pridjevi u Rečniku srpskohrvatskoga književnog jezika I ...

najčešće hipokorističnog, ali i pejorativnog, eufemističnog, ironičnog i sl., što je u ... 1.3 Deminutivni odnosno deminutivno-hipokoristički pridjevi proizvod su.

Radoslav Katičić, Sintaksa hrvatskoga književnog jezika

(Radoslav Katičić, Sintaksa hrvatskoga književnog jezika. - Nacrt za gramatiku, Zagreb 1986.) Ivo Pranjković. Knjiga s navedenim naslovom, objavljena u ...

osvrt rjecnik hrvatskoga kajkavskoga knjizevnog jezika

Kajkavski rjecnik tezi za tim da bude odraz jezika kajkavske pisane rijeci od 16. do polovice 19. stoljeca (do hrvatskoga narodnoga preporoda, odnosno.

Analiza književnog prijevoda s turskog jezika na hrvatski i francuski ...

Hrvatskoj i u Francuskoj, a potom na sadržaj te tematska i narativna obilježja romana ... Moguće je da je francuski prevoditelj bio prisiljen stvoriti sliku koja bi bila.

JEZIK, časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika. - Hrčak

Pretplata i dopisi u svezi s pretplatom šalju se na adresu: Časopis Jezik, Školska knjiga d.d., Masarykova 28, HR-10000 Zagreb. Telefon za pretplatne poslove: ...

Razvoj hrvatskoga književnog jezika u XX. stoljeću - Matica hrvatska

nici unijeli su u dotadašnji hrvatski književni jezik nekoliko u očljivih promjena: bilo je to u prvom redu uvođenje fonetskog umjesto etimološkog pravopisa kojim ...

Analiza književnog prijevoda s turskog jezika na hrvatski i ... - darhiv

Crvena s turskog na hrvatski i francuski jezik. Rad će biti ... slučaju tehničkog prijevoda važno je i da prevoditelj poznaje i termine iz područja na koje se ... između termina Diable i Satan, od kojih prvi potječe iz starogrčkog, a drugi iz latinskog.

Položaj enklitika (na primjeru jezika elektroničkih medija)

Tema je ovoga istraživanja položaj enklitika u hrvatskom jeziku. Korpus za analizu dobiven je tijekom tromjesečnoga praćenja pisane komunikacije mladih,.

Položaj i razvoj hrvatskoga jezika od 1918. do 1945. godine

Pod Učkun kućice, /bele, / miće, kot suzice / vele. // Beli zidići, črjeni krovići / na keh vrapčići / kantaju. / Mići dolčići, još manje lešice / na keh ženice / kopaju (V., ...

Razumijevanje hrvatskog jezika - PG

odnosu koji izriču, P-padeži mogu biti zavisni, ili kosi, i nezavisni. U drugu kategoriju spadaju nominativ i vokativ, a u prvu svi ostali, dakle genitiv, dativ, akuzativ ...

metodika hrvatskog jezika i knjiž

ČAKOVEC. PREDMET: ... Turza-Bogdan. Čakovec, prosinac 2016. ... skills in which the children of preschool age from educational group “Panda” enjoyed ...

MOTIVACIJA U UDŽBENICIMA HRVATSKOG JEZIKA

Motivacijski postupci u osnovnoškolskim udžbenicima hrvatskog jezika ... 35 ... Brophjevo mišljenje prema kojemu „motivacija za školsko učenje uključuje ... motive spadaju: nagrade, kazne, natjecanje. ... 52 Usp. Pavličević-Franić i Aladrović Slovaček (2011: 186) ... Neki nastavnici rado preuzimaju gotova rješenja koja im.

Razumijevanje hrvatskog jezika - PG - darhiv

padeža poznatija i kao padežna gramatika Charlesa Fillmorea (1968.). Teorija ... Meutim, sam Fillmore ne daje odgovore ni na jedno od sljedećih pitanja:.

Metodika hrvatskog jezika - Srce

20 tra 2010 ... Analizirale su se studentske pripreme za sat Hrvatskoga jezika u kojima su studenti predviđali riječi koje bi učenicima mogle biti nepoznate i ...

Gramatika hrvatskog jezika od 1. do 4. razreda .pdf

Prednaglasnice stoje ispred naglasnice, a zovu se još i prislonjenice ili proklitike. ... odnosi se na mjesto zanaglasnica i prednaglasnica u rečenici. TEKST.

TJEDAN HRVATSKOG ZNAKOVNOG JEZIKA 13. – 17 ... - unizg

17 tra 2015 ... Koju posluku porati? Lucija Srbljinović. HZJ – pravi, prirodni jezik. Marina Vušković. Radionice: “Istine i laži o. Gluhima”. Dora Cvelbar, Petra.

Norme hrvatskog stand. jezika - UniZd

14 ožu 2014 ... stilističke norme). 7. Pravopisna norma. 8. Pravogovorna norma. 9. Gramatička norma. 10. Leksička norma. 11. Standardologija i funkcionalni ...

eTwinning projekti u nastavi hrvatskog jezika u OŠ

22 stu 2013 ... hrvatskog jezika u OŠ ... Zatvoren: 25.veljače 2013. ... NATJECANJE (završi priču - literarni radovi učenika). • 6. ... iz Poljske i naša škola).

Leksikologija hrvatskog standardnog jezika - UniZd

hrvatskoga leksika te obraditi sadržaje povezane uz pojam leksička jedinica; navesti ... Funkcionalna raslojenost leksika. Obvezna i dopunska. 6. travanj.

LJETNA ŠKOLA HRVATSKOG I NJEMAČKOG JEZIKA

Tel: 052/377-062, E-mail: [email protected] https://fet.unipu.hr/fet/studijski_programi/cjelozivotni. ZNANSTVENO - KULTURNI DOPUNSKI PROGRAM: I još.

Rečenica - Podsjetnik iz hrvatskog jezika - Artrea

Subjekt se s predikatom sl. Brod planina ... imenski predikat - sastavljen je od oblika prezenta glagola biti i imenske riječi (imenice, pridjeva, zamjenice, broja ili ...

razlikovni rječnik srpskog i hrvatskog jezika

su hrvatski i srpski zapravo jedan jedinstveni jezik koji, nažalost, ima dva ... mišljenju, rječnik razlika između srpskoga i hrvatskoga jezika »mogao imati tri do ...

Morfologija hrvatskog standardnog jezika - UniZd

... riječi;. - prepoznavati i gramatički opisati promjenjive i ... Morfologija; morfem; vrste morfema; oblici riječi; vrste riječi. (imenice ... Vježba na tekstu. Obvezna i ...

kurikulum nastave hrvatskog jezika - JA IMAM SAN

Učenje hrvatskog jezika, kao materinjeg jezika u školama, ima dugu tradiciju. Naravno to podrazumijeva ... 7. Upoznavanje povijesti jezika radi poticanja sposobnosti za semantičko razlikovanje ... Zadaci i ciljevi učenja za I. razred. Učenici će:.

PROVJERIMO ZNANJE HRVATSKOG JEZIKA NA KRAJU 2 ...

2. Sljedeće riječi rastavi na slogove: sloboda ______ kruh ______ maramica ... ISPIT IZ HRVATSKOG JEZIKA ZA DRUGI RAZRED. IME I PREZIME: ...

Dominantnost jezika dvojezičnih govornika talijanskog i hrvatskog ...

imaju dvojezični govornici koji odrastaju u sredinama s pozitivnim stavom prema njihovu drugomu jeziku, uklopljenim u okolinsku jezičnu sliku. Najniže rezultate.

Glagolska vremena - Podsjetnik iz hrvatskog jezika - Artrea

Infinitiv glagola. Infinitiv je glagolski oblik koji ne daje nikakve podatke o osobi, broju, vremenu ili načinu. To je sonovni oblik za tvorbu ostalih glagolskih oblika.

Vrste riječi - Podsjetnik iz hrvatskog jezika - Artmedia

Prijedlog k pretvara se u ka ispred riječi koje počinju slovom k ili g. Prijedlog s pretvara se u sa ispred riječi koje počinju slovom s, z, š, , ps ili ks. Riječi: blizu ...

Glagolski načini - Podsjetnik iz hrvatskog jezika - Artrea

Kondicional I. ili sadašnji - tvori se od aorista pomoćnog glagola biti i glagolskoga pridjeva radnog. Kondicional II. ili prošli - tvori se od kondicionala I. pomoćnog ...

izvannastavne aktivnosti hrvatskog jezika – mali glagoljaši

Slavonije. Ključne riječi: izvannastavna aktivnost, nacionalni identitet, glagoljica, kulturno-povijesna nematerijalna i materijalna baština, Mali glagoljaši ...

ivan kozarac - Društvo profesora hrvatskog jezika

Milovo sam garave i plave,. Dosta cura za života svoga,. Al što tebe - to nijednu tako,. Curo draga iz sokaka moga. I van Kozarac, rođen 8. veljače 1885. godine ...

Glagolska vremena - Podsjetnik iz hrvatskog jezika - Artmedia

Infinitiv glagola. Infinitiv je glagolski oblik koji ne daje nikakve podatke o osobi, broju, vremenu ili načinu. To je sonovni oblik za tvorbu ostalih glagolskih oblika.

nastava hrvatskog jezika: egzotizmi - vježbe - Srce

26 lip 2012 ... Jezično posuđivanje jest svako preuzimanje neke riječi iz drugog jezi- ka.” U procesu jezičnog posuđivanja najčešće sudjeluju dva različita ...