plan gospodarenja otpadom grad petrinja - Baza dokumenata ...

13 tra 2017 ... Komunalac Petrinja d.o.o.. Grad Petrinja, Općina Majur, Općina Donji Kukuruzari. 9. Komunalac Hrvatska Dubica d.o.o.. Općina Hrvatska ...

plan gospodarenja otpadom grad petrinja - Baza dokumenata ... - Srodni dokumenti

plan gospodarenja otpadom grad petrinja - Baza dokumenata ...

13 tra 2017 ... Komunalac Petrinja d.o.o.. Grad Petrinja, Općina Majur, Općina Donji Kukuruzari. 9. Komunalac Hrvatska Dubica d.o.o.. Općina Hrvatska ...

plan gospodarenja otpadom grada splita - Baza dokumenata ...

Glomazni otpad je otpad velikih dimenzija kao npr. namještaj, bijela tehnika, ... biootpad (ostaci voća i povrća), vrtni biootpad (pokošena i prosušena trava, korov ...

plan gospodarenja otpadom općine netretić - Baza dokumenata ...

2,702703. Zajednički spremnik. 1100 l - pravne os. 2. 5,405405. Ul.Netretić. Korisnik usluga odvoza komunalnog otpada. Korisnici usluga u postocima. 0. 10. 20.

plan gospodarenja otpadom grada kutine - Baza dokumenata ...

4.1.4.4 Procjena količina otpada za razdoblje 2008. ... obradu i odlaganje), te sabirnog mjesta za skladištenje i razvrstavanje ... (trgovački centri: Pevec, KTC, Konzum, Plodine, Lonia te saloni namještaja i druge ... kante za odvoz smeća.

plan gospodarenja otpadom općine jelsa - Baza dokumenata ...

1 stu 2017 ... Stranica. 2/72. Grad Opuzen ... GRAD OPUZEN, Trg kralja Tomislava 1, 20355 Opuzen. IZVRŠITELJ: ... GRAĐA SOLIN D.O.O.. Opuzen. 1.1.

plan gospodarenja otpadom općine lasinja - Baza dokumenata ...

3. Lipa d.o.o. Slunj. Grad Slunj. 4. Čistoća Duga Resa d.o.o. Duga Resa. Grad Duga Resa, Općina Generalski. Stol, Općina Bosiljevo. 5. Azelija Eko d.o.o. Ozalj.

plan gospodarenja otpadom općine gvozd - Baza dokumenata ...

IRI SISAK, d.o.o. za istraživanje, razvoj i ispitivanje ... starih baterija, lijekova, ulja, auto-guma, metalnoga glomaznog otpada i građevinskog otpada ... Ovlašteni skupljač i obrađivač opasnog otpada na predmetnom području je: Medved &.

Plan Gospodarenja Otpadom Grada Gline - Baza dokumenata ...

i Pilana DIP Glina. Od navedenih poduzeća danas radi samo pogon za proizvodnju dječje hrane. "Vivera" d.o.o. Pogon se nalazi na nedovoljnoj udaljenosti od ...

Plan gospodarenja otpadom - Baza dokumenata održivog razvitka i ...

Josipa Kozarca 35 , 35209 Bukovlje. TRGO-INVEST d. o. o.. Dragutina Rakovca 74 bb, 35209 Bukovlje. AUTO-RETTUNG d. o. o. Bukovlje. Stjepana Radića 2 /A ...

Plan gospodarenja otpadom Grada Kaštela - Baza dokumenata ...

drveta, tekstila i ostalih ambalažnih materijala. Otpadne gume. 1. GUMIIMPEX-GRP. d.d.. Pavleka Miškine 64 c,. 42 000 Varaždin sve vrste otpadnih guma. 2.

plan gospodarenja otpadom općine strahoninec - Baza dokumenata ...

edukacijski letak o kantama za biorazgradivi komunalni otpad sa rasporedom ... Osim navedenih zelenih otoka, na 3 lokacije (u Metss-ovim prodavaonicama, ...

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM Grad Kutina 2017. - Baza ...

tipiziranih spremnika (posuda, kanta) ili tipiziranih vreća. (s oznakom ... Pevec d.d.. Sisačka ... dvorište s pogonom za razvrstavanje komunalnog otpada na k.č.

plan gospodarenja otpadom u gradu vinkovcima - Baza ...

koncesionar – komunalno poduzeće Nevkoš d.o.o., Vinkovci. Prikupljeni otpad s područja. Vinkovaca odvozi se i odlaže na odlagalište "Petrovačka dola".

Plan gospodarenja otpadom Općine Nuštar 2018.-2024. - Baza ...

22 svi 2018 ... Plan gospodarenja otpadom Općine Nuštar za razdoblje od 2018. do 2024. godine. Br. dok.: 23-2018. 1. Naručitelj: OPĆINA NUŠTAR.

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM GRADAPAGA za ... - Grad Pag

iskopanih površina ili u tehniĉke svrhe pri krajobraznom ureĊenju i kojim se otpad koristi kao zamjena za materijal koji nije otpad sukladno ZOGO i propisima ...

Plan gospodarenja otpadom - Grad Pazin

19 pro 2017 ... uključujući izobrazno-informativne aktivnosti i akcije prikupljanja otpada, ... mogućnost provedbe akcija prikupljanja otpada ... (čaše, tanjuri i sl.).

Plan gospodarenja otpadom GRAD ZABOK

-POOPSS - poduzeća za otkup, obradu i promet sekundarnim sirovinama. -RD- reciklažno dvorište. -mini RD- nečuvano sakupljalište glomaznog, građevinskog ...

Plan gospodarenja otpadom - Grad Križevci

1 stu 2017 ... KTC d.d.. N. Tesle 20. Ostalo nespecificirano. KOMPOZITI d.o.o. ... a predstavljaju je otpadni kućanski aparati, računala, telefoni, mobiteli.

Plan gospodarenja otpadom GRAD ĐAKOVO

-POOPSS - poduzeća za otkup, obradu i promet sekundarnim sirovinama. -RD- reciklažno dvorište. -mini RD- nečuvano sakupljalište glomaznog, građevinskog ...

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM ZA GRAD SLATINU

tvrtke Komrad d.o.o. Slatina, koja obavlja poslove prikupljanja i odlaganja otpada na području grada ... MARINADA d.o.o. Slatina (konzerviranje povrća i ribe). 7.

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM GRAD KARLOVAC ZA ...

Plan gospodarenja otpadom Grada Karlovca za razdoblje od 2017. do 2022. ... eko otoke. Mobilni eko otoci predstavljaju cjeloviti model zbrinjavanja otpada, ...

Plan gospodarenja otpadom GRAD VODICE

Ive Ĉaĉe 8, VODICE. UGOVOR broj: ... marina, Konzum d.d., Plodine d.d., Lidl Hrvatrska d.o.o. ... Reciklaţno dvorište ima odreĊeno radno vrijeme pod nadzorom.

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM Grada ... - Grad Varaždin

28 sij 2018 ... Grad Varaždin će otpad odvoziti u Regionalni centar za gospodarenje otpadom ... C.I.O.S. MBO d.o.o.. (ODRŽIVI RAZVOJ ... podnijeti cjenik na suglasnost izvršnom tijelu jedinice lokalne samouprave u roku od mjesec dana.

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM GRADA KRKA ZA ... - Grad Krk

31 sij 2018 ... Pretovarna stanica (transfer stanica) je građevina za skladištenje, pripremu i ... i tehnički moguće (2.140 domaćinstava), podijeljene smeđe kante za ... komunalnog otpada na području Grada Krka Slika 7 dan je pregled.

30.07.2010 PLAN GOSPODARENJA OTPADOM ZA ... - Grad Samobor

30 srp 2010 ... članku 7., Grad Samobor izradio je Plan gospodarenja otpadom. Članak 11. istog zakona, propisuje ... CIAK d.o.o.. Zagreb, J.Lončara 3/1.

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM GRADA ... - Grad Trogir

... (odlaže otpad na odlagalištu Plano), Hotel sv. Križ, Brown Beach Hotel, Marina Trogir, ACY Marina, PŠU Banj, Adriakarton, Kaufland, Lidl,. Konzum, Plodine.

plan gospodarenja otpadom - Grad Duga Resa

Zbrinjavanje otpada je svaki postupak koji nije oporaba otpada, uključujući slučaj kad postupak ... zbrinjavanje otpada obavlja trgovačko društvo: ... Ciak d.o.o.

Plan gospodarenja otpadom GRAD NOVA GRADIŠKA

o prihvaćanju Plana gospodarenja otpadom Grada Nova Gradiška. Članak 1. ... Reciklažno dvorište ima odre eno radno vrijeme pod nadzorom zaposlenog i ...

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM GRADA ... - Grad Supetar

94/13), Grad Supetar je odlučio napraviti reviziju već napravljenog Plana ... prikupljaju u cijelosti, PET ambalažu prikuplja Konzum d.o.o, a papir se prikuplja.

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM Grad Sisak 2017. – 2022 ...

Polazišta za izradu Plana gospodarenja otpadom Grada Siska ..................................................... 1 ... Kaufland Hrvatska k.d.. Zagrebačka 49a ... kućno kompostiranje – uspostava kućnog kompostiranja kroz dijeljenje kompostera i ... internet stranica), izradom plakata, promidžbenih letaka koji bi se dijelili uz račune korisnicima ...

Plan gospodarenja otpadom Grada Siska - Grad Sisak

akumulatore, otpadne gume, električni i elektronički otpad) razvijeni su nacionalni sustavi sakupljanja i ... HR2001311 Sava nizvodno od Hrušćice (POVS),. • HR2000420 ... Auto promet Sisak d.o.o.. Zagrebačka 19 ... KONZUM, d.d.. Petrinjska ...

Plan gospodarenja otpadom Grada Osijeka za ... - Grad Osijek

12 tra 2018 ... odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada na području Grada Osijeka.30 Prikupljanje i odvoz glomaznog otpada obavlja se po pozivu ...

Plan gospodarenja otpadom Grada Zadra - Grad Zadar

7 ožu 2011 ... ... trgovini pridružili su se veliki domaći i strani trgovački lanci poput: Getro, Pevec, Solin graña, ... Ptihodi od usluga otkupa ambalaže i odvoza plastične ... 3949. Otpadne gume,limovi, limene bačve. MJESNI ODBOR MOLAT.

Plan gospodarenja otpadom Grada Samobora za ... - Grad Samobor

ZAVOD ZA HIDROTEHNIKU, EKOLOGIJU I ZAŠTITU OKOLIŠA, Odjel za ekologiju i zaštitu okoliša ... Kaufland Hrvatska k.d.. Ul. Grada Wirgesa 2 G ... kućno kompostiranje – uspostava kućnog kompostiranja kroz dijeljenje kompostera i ... internet stranica), izradom plakata, promidžbenih letaka koji bi se dijelili uz račune.

Plan gospodarenja otpadom Grada Rijeke za ... - Grad Rijeka

12 velj 2018 ... infrastrukture i tehnike za oporabu i zbrinjavanje planirane ... odvoz komunalnog otpada, donesene na temelju Zakona o ... usluga privatnog sektora pri oporabi raznih vrsta otpada (bijela tehnika, EE-otpad, otpadna vozila,.

Plan gospodarenja otpadom Grada Zagreba - Grad Zagreb

10 svi 2018 ... Reciklažno dvorište Kajzerica, Ulica Žarka Dolinara 5, 10 000 Zagreb. - Reciklažno dvorište Sesvete, Jelkovečka bb, 10 360 Sesvete.

Plan gospodarenja otpadom GRADA OROSLAVJA ... - Grad Oroslavje

Zivtov trg 3. ZABOK. Vrsta dokumentacije. Elaborat. Voditelj projekta. Renata Pavlina ... Grada i komunalne tvrtke „EKO Flor Plus“ d.o.o. iz Mokrica. Strategija i ...

Plan gospodarenja otpadom Grada Makarske za ... - Grad Makarska

Makarska, Hotel Makarska, Hoteli Miramare i Biokovo, Hotel Park, Hotel Osejava, Kingtrade,. Kambij d.o.o, Georad, Keratom, Mesna industrija Pivac, Konzum ...

Plan gospodarenja otpadom Grada Vrbovca za ... - Grad Vrbovec

Opći i tehnički zahtjevi za građevine i uređaje za ... Tablica 8: Pregled prijavljenih podataka o postupanju s komunalnim otpadom (Izvor: Komunalac Vrbovec ...

plan gospodarenja otpadom grada čakovca - eSavjetovanja Grad ...

4. provedbu Plana gospodarenja otpadom RH. 5. donošenje i provedbu Plana gospodarenja otpadom JLS. 6. mogućnost provedbe akcija prikupljanja otpada,.

plan gospodarenja otpadom grada krka za razdoblje od ... - Grad Krk

31 sij 2018 ... uključujući izobrazno – informativne aktivnosti i akcije prikupljanja otpada. 6. Opće mjere za ... Vulkal d.o.o., Buzdohanaj 48, Čavle, Rijeka.

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM Grad Sisak 2017. – 2022. godine

akumulatore, otpadne gume, električni i elektronički otpad) razvijeni su nacionalni sustavi sakupljanja i oporabe. ... Kaufland Hrvatska k.d. ... Također, uzgoj stoke uvjetuje i košnju ovih livada radi osiguravanja zimske prehrane stoke u štalama.

plan gospodarenja otpadom grada rijeke za razdoblje ... - Grad Rijeka

funkcionalnog sustava gospodarenja otpadom, a koji ima za cilj otpad koristiti kao ... To su gradovi Rijeka, Kastav, Bakar i Kraljevica, te općine Viškovo, Kostrena, Čavle, ... Specijalna vozila tzv. auto-smećari namijenjenih prijevozu miješanog ...

Plan gospodarenja otpadom Grada Zadra za razdoblje ... - Grad Zadar

16 06 03* i nesortirane baterije i akumulatori koji sadrže te baterije. 0.11. 0.07. 0.41. 0.35. 20 01 34. 0.02 baterije i akumulatori, koji nisu navedeni pod. 20 01 33.

Plan gospodarenja otpadom Grada Trilja za razdoblje ... - Grad Trilj

Zeleni servis d.o.o Stručni poslovi zaštite okoliša, Split ... osigurano je putem ovlaštenog koncesionara Tehnomobil d.o.o., Split (pozivom na broj 021. 382 011 ili ...

Plan gospodarenja otpadom Grada Pule za razdoblje ... - Grad Pula

Procjena količina proizvedenog komunalnog otpada za razdoblje 2017.-2022. ............ 55. 5.1.1. ... frekventnim mjestima grada te na sajmu knjiga. Shvaćajući ...

Plan gospodarenja otpadom grada Karlovca 2017. - Grad Karlovac

22 pro 2017 ... Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05) kao ... na način da se od nadležnih tijela traži izrada planova gospodarenja ... povijesne urbanističke cjeline grada Karlovca, staru gradsku jezgru - Zvijezdu.

Plan gospodarenja otpadom Grada Donja ... - Grad Donja Stubica

otpadnog papira, stakla, plastike, metala i tekstila. ... Oroslavje, Zabok i Zagreb. ... Odvoz papira i plastike predviđen je jednom mjesečno, svakog drugog ...

Plan gospodarenja otpadom Grada Kaštela - Grad Kaštela

Stari, Kaštel Lukšić, Kaštel Kambelovac, Kaštel Gomilica i Kaštel Sućurac. ... Konzum, južno od željezničkog prelaza (Putaljski put). 3. Riva, ispod ... naziv trgovačkog društva ili obrta, broj upisa u očevidnik reciklažnih dvorišta i radno vrijeme;.

plan gospodarenja otpadom grada prelog - Grad Prelog

INFORMATIVNE AKTIVNOSTI I AKCIJE PRIKUPLJANJA OTPADA. 7.1. ... Ostali otpad koji nije biorazgradiv (kbo: 20 02 03) odnosno lampioni se skupljaju sa.

Plan gospodarenja otpadom - Dura

16 svi 2018 ... NARUČITELJ: GRAD DUBROVNIK, Pred Dvorom 1, 20 000 Dubrovnik. PREDMET: ... 4.2.1 RECIKLAŽNO DVORIŠTE ZA GRAĐEVNI OTPAD.

plan gospodarenja otpadom - HAOP

Drvenarija(namještaj, palete...) Metal (posuđe, namještaj...) Ostalo (madraci, kauči...) Građevinski otpad (šuta ... na www.fzoeu.hr) prima se povratna naknada.

Plan gospodarenja otpadom 2008.

izmjenjenih guma s ciljem ponovne upotrebe ( bivši Gumiimpex d.o.o). 2 – na lokaciji u ... Ovi su prihodi i troškovi baza za izraĉun cijene zbrinjavanja po toni.

plan gospodarenja otpadom općine goričan - GKP PRE-KOM doo

3.4 Način sakupljanja otpada na području Općine Goričan. 3.4.1.Miješani komunalni otpad. 3.4.2.Biorazgradivi komunalni otpad. 3.4.3.Korisni otpad (papir ...

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM ZA PODRUČJE GRADA ...

Plan gospodarenja otpadom (PGO) za područje Grada Umaga do 2015. godine. Broj projekta: 3/2011. Datum pripreme: srpanj 2011. Ključne riječi: Grad Umag ...

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE SUTIVAN ZA ...

uključujući izobrazno-informativne aktivnosti i akcije prikupljanja otpada,. 6. ... vrtna oprema (vrtni namještaj, posude za cvijeće, ljuljačka, suncobran,…).

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM GRADA TROGIRA ZA ...

Plan gospodarenja otpadom Grada Trogira za razdoblje od 2017. ... Križ, Brown Beach Hotel, Marina Trogir, ACY Marina, PŠU Banj, Adriakarton, Kaufland, Lidl, ... gospodarenja otpadom (izrada i dijeljenje informativnih letaka, organiziranje ...

plan gospodarenja otpadom općine goričan - PRE-KOM-a

3.4 Način sakupljanja otpada na području Općine Goričan. 3.4.1.Miješani komunalni otpad. 3.4.2.Biorazgradivi komunalni otpad. 3.4.3.Korisni otpad (papir ...

plan gospodarenja otpadom grada preloga - GKP PRE-KOM doo

Animalni otpad sakuplja veterinarska stanica Prelog i Bioinstitut Čakovec. 3.5 Evidentiranje sakupljanja otpada prema volumenu. Sav prikupljeni otpad ...

plan gospodarenja otpadom grada preloga - PRE-KOM-a

Animalni otpad sakuplja veterinarska stanica Prelog i Bioinstitut Čakovec. 3.5 Evidentiranje sakupljanja otpada prema volumenu. Sav prikupljeni otpad ...