De administrando imperio - ANUBIH

ni Lujo Margetić, ni Nada Klaić, a još manje Relja. Novaković, nisu imali nikakva znanja o čitavom. DAI, već su tumačili onako kako im se činilo da se iz koneksta ...

De administrando imperio - ANUBIH - Srodni dokumenti

De administrando imperio - ANUBIH

ni Lujo Margetić, ni Nada Klaić, a još manje Relja. Novaković, nisu imali nikakva znanja o čitavom. DAI, već su tumačili onako kako im se činilo da se iz koneksta ...

HYLOGRAPHIA (De Administrando Imperio, 29/280)

Emperor Constantine Porphyrogenitus or, more likely, one of his sources, describes five of Dalmatia's most important cities in the De Administrando Imperio.

De Administrando Imperio. By Constantine VII Porphyrogenitus ...

De Administrando Imperio. By. CONSTANTINE V I I PORPHYROGENI-. TUS. Greek text edited by GY. MORAVCSIK with English translation by R. J. H. JENKINS.

De administrando imperio 36/14-15 - BROLANENSES, društvo ...

U djelu >>O upravljanju carstvom<< (De administrando imperio - DAI) bizantskoga cara Konstantina Porfirogeneta 36. poglavlje posvedeno je >>Paganima koji ...

De administrando imperio ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩΙ ΒΑΣΙΛΕΙ ...

De administrando imperio. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩΙ ΒΑΣΙΛΕΙ ΑΙΩΝΙΩΙ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΡΩΜΑΙΩΝ. ΠΡΟΣ ΤΟΝ Ι∆ΙΟΝ ΥΙΟΝ ΡΩΜΑΝΟΝ ΤΟΝ ΘΕΟΣΤΕΦΗ ΚΑΙ.

De Administrando Imperio ve Türk Tarihi Açısından ... - DergiPark

15 May 2017 ... Key Words: De Administrando Imperio, Constantine VII. Porphyrogenitus, Byzantine, Pechenegs, Khazars. * Arş. Gör., Sakarya Üniversitesi, ...

Tamno more u spisu De administrando imperio: Baltičko ili Crno?

30 lip 2017 ... 36 (1994): 7-23; Božidar Ferjančić, “Dolazak Hrvata i Srba na Balkansko poluostrvo (osvrt na nova tumačenja)”, Zbornik radova Vizantološkog ...

Untitled - ANUBIH

zajednice Histri i Japodi, pa zatim Delamti i Ardijejci, da bi na kraju glavnu ulogu u otporu preuzela dezitijatska zajednica plemena. Uz Dezitijate, stekli su veliku ...

Dubravko Lovrenovic - ANUBIH

šenjem tzv. hrvatskog pitanja isključivo kao drža- votvornog geopolitičkog problema koji „u širem smislu elaborira kao južnoslavensko pitanje u. Austro-Ugarskoj ...

Full text - ANUBIH

1977–1978. godine) ili Arheološka zbirka Crne ... Neben der Dimension war vor allem die Ausrichtung des Objektes für die Interpretation als ... und in the vicinity of Deleminium (Županjac). ... franjevačkih kronika (Lastrića, Benića, Lašvani-.

Ante Škegro - ANUBIH

e Sarnian diocese (Sarniensis Ecclesia)*. Ante Škegro. Zagreb. Godišnjak/Jahrbuch 2015,44:233-248. DOI: 10.5644/Godisnjak.CBI.ANUBiH-44.63. Introduction.

biodiverzitet - ANUBiH Publications

Biodiverzitet (biodiversity = biological diversity, biološka različitost, raznovrsnost i raznolikost živih bića) je pojam koju se odnosi na najupadljiviju opštu odliku ...

godišnjak jahrbuch - ANUBIH

16 sij 2011 ... Izvještaj o radu Centra za balkanološka ispitivanja ANUBiH u 2010. godini .................................... ... vač Müller je ime sela ispravio i uskladio sa podacima koje donosi Malala iz ... nja za „greške“ ili šminkanja/friziranja, odnosno obično lažiranje ... za preživljavanje, a cijena duhana mijenjala se u. 37 Kapor ...

Aiša Softić - ANUBIH

Smrtovnice u Avazu praćene su u njego- vom digitalnom izdanju, dok u Oslobođenju to ... Belgija i položiti cvijeće” (Avaz, 1. 2. 2016). 35 U Oslobođenju je 20. 1.

Ornamentika stećaka na Hreši - ANUBIH

postoljem. Umjetnički kvalitet stećaka predstav- ljaju ukrasi izvedeni u visokom reljefu. Stećak br. 1 – sljemenjak s postoljem na izvor- noj poziciji, orijentiran je u ...

Prva strane godisnjak 34 - ANUBIH

1998, Starčevačka kultura na Kosovu i Metohiji (The Starčevo cul- ture in Kosovo and Metochia), Arheološko blago Kosova i Metohije – od neoli- ta do srednjeg ...

Vlasi Drobnjaci i stećci - ANUBIH

i prezimena. U poznatoj građi spominje se izvje- sni Nikola Rašković iz Perasta kod Kotora 1500. godine,9 no teško ga je vezati za Vlahe Drobnjake i Gacko.

Print dino 3 (160 pages) - ANUBIH

Ante Škegro. Bibliografija radova akademika Borivoja Čovića ..... Brunislav Marijanović. Vučedolska kultura na istočnoj jadranskoj obali ..... ................. Petar Oreč.

O problematici stećaka iz dalmatinske perspektive - ANUBIH

133, koji izvorište likovnog sadržaja reljefa na stećcima vidi u kasnoromaničkoj ... Vlasi nomadsko stanovništvo koje se primarno bavilo stočarstvom, a ... hranjivanja Hrvata Južne ili Crvene Hrvatske te da su nastali u prvim desetljećima 7.

Neven Elezović and Lenka Mihoković - ANUBIH

16 Apr 2015 ... Vol.11 (24), No.2, (2015), 171–180. INEQUALITIES BETWEEN RECIPROCALS OF MEANS. NEVEN ELEZOVIC AND LENKA MIHOKOVIC.

O Izetu Sarajelicu ful tekst.pdf - ANUBiH Publications

Sarajlićev antiratni ljubavni roman u stihovima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... da se Sarajlić konstruiše dvojako, kao: 1) već dugo anahron lik čiji stihovi ... se o tome da se svom postojanju da “najljepši mogući oblik”, a ne da se po- štuje neki ...

Bosnia and Herzegovina: The Proximate Colony in the ... - ANUBIH

To promote Bošnjaštvo,. Habsburg officials (led by Benjamin Kallay) es- tablished institutions of research to uncover the unique Bosnian past. They established ...

e Sarnian diocese (Sarniensis Ecclesia) - ANUBIH

2 Rački 1894, 15; Alačević 1878, 38; Клаић 1967, 81, 221. 3 Farlati 1753, 172: ... sia Anonymus 530 Concilium Salonitanum I (N. Klaić, His- ... Nada Klaić. 1967.

(14th – 15th Centuries), Makart - ANUBIH

Kada je Karlo Drački, predvodnik struje koju su podržavali i nasljednici Leonarda I, doživio neuspjeh, cijeli klan Tocco je morao trpjeti posljedice. Njihove grčke ...

Kasnobrončanodobna ostava Majdan/Ridžali - ANUBIH

21; Mario Gavranović prenosi podatak ... 4 Usp. Durman 1983, 9-10; 1997; Gavranović 2011, 7-8, Kar- ... Čerče, P. / I. Šinkovec, I. 1995, Katalog depojev poz-.

New radiocarbon dates for the Neolithic period in Bosnia ... - ANUBIH

Marc Vander Linden. London. Ivana Pandžić. Banja Luka. David Orton. London. Godišnjak/Jahrbuch 2014,43:7-34. DOI: 10.5644/Godisnjak.CBI.ANUBiH-43.35.

proizvodnja heljde u brdsko planinskim područjima - ANUBiH ...

S obzirom na brojne trendove obogaćivanja prehrane, hljeb od heljde po- staje sve zastupljeniji u svakodnevnoj ishrani ljudi. Heljda omogućuje zado- voljenje ...

Iz historije Bitunje u srednjem vijeku (Povodom 610 ... - ANUBIH

42 Vladislav Šimraković i njegova supruga Anuela imali su sina Pavla, Рудић 2008, 367-368. 43 Aličić 2008, 158. 44 Рудић 2006, 239-240; Fojnički grbovnik ...

rekultivacija sekundarnih šuma bukve - ANUBiH Publications

Ključne riječi: sekundarne šume bukve, rekultivacija, reintrodukcija, jela (Abies alba Mill.), smrča (Picea abies Karst.). Uvod. Površinu šuma bukve u Bosni i ...

HAPPY 60th BIRTHDAY PROFESSOR KULENOVIC It is a ... - ANUBIH

Mustafa R. S. Kulenovic was born in Sarajevo on June 23, 1951. He graduated from the First Gymnasium in Sarajevo in 1970 and got his B. S. in Mathematics, ...

Kulturne interakcije na egejsko-jadranskom prostoru ... - ANUBIH

n. e.,1 ali kontakti Grčke s područjem obala istoč- ... Karta Kadmovog kretanja i različite ubikacije Enhelejaca. Gra kon 1. ... Helada – Stara Grčka. Medeja ...

Rimski medicinski, veterinarski i farmaceutski instrumenti ... - ANUBIH

postepene romanizacije. Nosilac ovih procesa ... i prilikom izrade frizure. Mogli su biti izrađeni ... kose prilikom izrade frizura, uvijek manjih di- menzija. Materijal ...

In memoriam Bernhard Hänsel (1937–2017) - ANUBIH

Keramika s brončanodobne gradine Monkodonja / Teil 2/1–2. Die Keramik aus der bronzezeitlichen Gradina. Monkodonja). Bernhard Hänsel se odlikovao ...

borovi (pinus sp.) u hortikulturi i šumarstvu na kršu - ANUBiH ...

bora Pinus pinea L-pinjol, Pinus halepensis Mill-alepski bor i Pinus nigra. Arnold. ... Dalmatinski crni bor obitava na višim položajima Brača, Hvara i Pelješca.

The Primary School Movement in the South Slav Lands of ... - ANUBIH

Školski vjesnik was an official publication, and aspects of the people's school movement like teachers' assemblies did not take place in absolu- tist Bosnia till ...

Servile caput Prilog proučavanju ropstva u unutrašnjosti ... - ANUBIH

građi je Dionizije, rob u službi poznatog rimskog političara, pisca i advokata Marka Tulija Cicero- na. Naime, među Ciceronovom koresponden- cijom s velikim ...

Pečat i nadgrobni natpis Marije, bosanske vojvotkinje i ... - ANUBIH

nepoznat lik srednjovjekovne bosanske historije. Iako je u ranijim skicama njenog života krajem. 19. i u prvoj polovini 20. stoljeća bilo izvjesnih ne- slaganja o ...

Kulturno-historijski razvoj ilirskog naroda Naresa (civitas ... - ANUBIH

prostor Istočne Hercegovine. Drugu skupinu izvora činili bi pak izvori koji govore o Ilirima pod rimskom okupacijom. Pred- stavnici ove skupine su Plinije Stariji i ...