rod u gramatičkom opisu imenica (prilog stabilnosti kategorije ...

iste imenice uglavnom imaju isti rod, pa je za razliku od kategorije broja ... Pranjković: 37, 38), a rod, broj i padež, primarno određeni kao morfološke kategorije ...

rod u gramatičkom opisu imenica (prilog stabilnosti kategorije ... - Srodni dokumenti

rod u gramatičkom opisu imenica (prilog stabilnosti kategorije ...

iste imenice uglavnom imaju isti rod, pa je za razliku od kategorije broja ... Pranjković: 37, 38), a rod, broj i padež, primarno određeni kao morfološke kategorije ...

Još jedan prilog stabilnosti kategorije imeničkog roda - ResearchGate

A. Čirgića na naš rad Rod u gramatičkom opisu imenica (prilog stabilnosti kategorije imeničkog roda). ... ponašaju brojevne imenice, tj. „imenice na -ojic-a i ...

GOVOR BANKI – PRILOG OPISU POREČKIH GOVORA1

lektološka i jezičnopovijesna istraživanja hrvatskoga jezika, voditelj prof. dr. sc. ... Lina Pliško, Tatjana Ljubešić: Govor Banki – prilog opisu porečkih govora.

Skupine imenica imenica u genitivu i pridjev imenica u ... - Srce

time i u znanstvenome nazivlju) daje skupini pridjev imenica ako je znače- ... Ključne riječi: posvojni genitiv; posvojni pridjev; znanstveno nazivlje. 1. Korpus.

uvjeti za kategorije sobe i studio apartmana prilog ii. - Narodne novine

10 lip 2016 ... Krevet – jedna osoba, s madracem 110x210 cm. 6.*. Krevet – dvije osobe, s madracem. 140x190 cm. 7.*. Krevet – dvije osobe, s madracem.

Maja Opašić Prilog analizi kategorije vremena i prostora u ... - Srce

Frazeme koji imaju prostorno značenje moglo bi se svrstati u tri značenjske podskupine: ... značenja: '24 sata' i 'vrijeme od izlaska do zalaska Sunca'. Navedeni ...

leksički sloj imeničkih složenica tipa imenica imenica u ... - Index of

4 феб 2014 ... značenje manje prozirno, manja je i njegova produktivnost, a samim tim manja i verovatnoća da se upotrebi u tvorbi neke složene reči. Pravilo ...

PRILOG 1 DIO I KATEGORIJA VOZILA Kategorije vozila su: 1 ...

3 velj 2015 ... vozilo za poluprikolicu) (odnosi se samo na potpuna vozila);. - stepen izrade (npr. ... Katadiopteri za motorna vozila i njihove prikolice.

TVORBA IMENICA žENSKOGA RODA OD STRANIH IMENICA ...

šovinist, ateist, materijalist, socijalist, protagonist, eKstremist i sl. Svaki onaj, koji ... Kod imenice b'i-do razlikujemo značenje, i množina bi-da znači bregovi,.

rukopisi i inkunabule u kataložnom opisu bibliographic desciption of ...

Ključne riječi: arhivska građa, FRBR, inkunabule, ISBD, katalog, kataložna pra- vila, MARC, materijalni opis, međunarodni standardi, pretraživanje, rukopis, XML ...

Pastoralni i mitološki elementi i njihov ostvaraj u književnom opisu ...

stvaralaštva Marina Držića, jednog od najvećih autora hrvatske književnosti uopće. Naime, radi se o ... Marin Držić – biografija. Marin Držić, jedno od najvećih ...

primjena iso 80000-2:2009 u opisu tehničkih sustava - Fakultet ...

3 velj 2010 ... 2.4.3. Normoteka. Normoteka je dio Hrvatskog zavoda za norme koji pohranjuje održava zbirke normi kao i druge normativne dokumente.

Prezentska osnova u opisu hrvatskih glagolskih vrsta i ... - darhiv

Ugodni osjećaj po svojoj biti jednak je olakšanju zbog prestanka neugode straha. ... Želja za stjecanjem znanja i informacija, istraživanjem predmeta, osoba i sl. ... Npr. kod glagola mentalne aktivnosti misliti ne može se prebaciti radnja mišljenja na koga drugoga, tu ... 5. (se) napraviti vježbe zagrijavanja, usp. zagrijavanje ...

ispitivanje stabilnosti 12-volframfosforne, 12-volframsilicijumove i 12 ...

heteroatome pogodno birati rastvorna jedinjenja, posebno oksokiseline (H3PO4,. H3AsO4) ili alkalne soli (Na2SiO3). Faktori koji se moraju uzeti u obzir pri ...

Osiguranje stabilnosti cijena - UniZd

postoje različite vrste inflacije, a najčešća je klasifikacija ona gdje se razlikuju tri osnovne vrste inflacije s obzirom na njen intenzitet: - umjerena. - galopirajuća.

FIZIOTERAPIJSKA PROCJENA POSTURALNE STABILNOSTI I ...

FIZIOTERAPIJSKA PROCJENA POSTURALNE STABILNOSTI I MOBILNOSTI. PROFESIONALNIH BALERINA. Danijela Dobrić, dipl.physioth.1. Dalibor Kiseljak ...

Izvještaj o nansijskoj stabilnosti - Centralna banka

Internet: www.cbbh.ba e-mail: ... Evropsko nadzorno tijelo za bankarstvo – EBA, uz podršku. ECB-a, takođe ... viranja prema osnovnom kapitalu. 18,5%. 14,4%. Znatno viši poslovni rezultat ... pravni subjekti biti u obavezi sačiniti finansijske izvještaje za ... IKB d.d. Zenica promijenila sjedište i naziv u ASA banka d.d. Sarajevo.

Procjena stabilnosti osteosinteza Kirschnerovim žicama na ...

talokruralni zglob ne pripajaju se na talus nego djeluju posredstvom ostalih kostiju stopala. Pri tim gibanjima talus tvori s kostima stopala cjelinu, pa sa.

Proračun mehaničke otpornosti i stabilnosti - Ytong

E. Izvadak iz Izvješća o ispitivanju polumontažne stropne konstrukcije "Bijeli strop" br. 180-30/2001g. izvršenog na Građevinskom fakultetu sveučilišta u Zagrebu ...

Poglavlje 2. IZAZOVI MAKROEKONOMSKE STABILNOSTI: KOJOM ...

makroekonomska stabilnost, ekonomski rast, platna bilanca, bankarski krediti, ranjivost bankarskog sustava, kapitalni priljevi. UVOD. Mnogi hrvatski građani ...

analiza naponske stabilnosti - Fakultet elektrotehnike, računarstva i ...

Jalova snaga zaslužna je za fazni pomak između struje i napona u mreži a ovisi o ... a jalova energija se injektira dolazi do nestabilnosti sustava. [5]. 4.1.

1.4.2. sastav i konstanta stabilnosti kompleksa - Универзитет у Нишу

Spektrofotometrijski su proučavane ravnoteže u kompleksirajućoj sredini Fe(III)-sulfonovani proizvodi hidrohinona (moni i di); određeni optimalni uslovi građenja.

osiguranje stabilnosti padina 1. općenito 2. stabilnost kosina 3 ...

16 lip 2007 ... 1. OPĆENITO. 2. STABILNOST KOSINA. 3. METODE OSIGURANJA OD. POSLJEDICA ŠTETNOG DJELOVANJA. DESTABILIZIRANIH KOSINA.

Mjerenje stabilnosti acetabularne komponente totalne endoproteze ...

dna acetabuluma na modelu svinjske zdjelice. DISERTACIJA. Zagreb, 2017. ... zdjelice te da je kuk subluksiran za 50% ukoliko se spoj glave i vrata femura ...

menadžment obrtnih sredstava kao faktor finansijske stabilnosti msp

1 феб 2013 ... disbalansa u kvantumu obrtnih sredstava. Ključne reči: mala i srednja preduzeća, neto obrtna sredstva, koeficijent obrta, broj dana vezivanja,.

ispitivanje stabilnosti serin- i cistein-proteaza na niskim ...

15 јул 2016 ... Sekundarno, denaturacija proteina na niskim temperaturama posledica je slabljenja hidrofobnih interakcija u unutrašnjosti nativnog proteina.

ispitivanje stabilnosti i toksičnosti uv filtera benzofenonskog tipa i ...

građevinskih materijala, lakova, plastike, gume itd. Osnova svake ... supstitucije (Negreira et al., 2008; Nakajima et al., 2009; Crista et al., 2015; Kalister et al., 2016 ... 100 (veličina pora 5 μm) koje proizvodi BIA Separations d.o.o., Slovenija.

ekonomski pokazatelji uspješnosti i stabilnosti poslovanja logističkih ...

Temeljem financijskih izvještaja poduzeća te financijske strukture ... Koeficijent financijske stabilnosti = dugotrajna imovina / (kapital dugoročne obveze). 4.2.

Proračun stabilnosti zidanih lučnih i svođenih konstrukcija

križni svod, bačvasti svod, stabilnost konstrukcije, stalno opterećenje, horizontalno razmicanje oslonaca. M. Bošnjak-Klečina, S. Lozančić. Izvorni znanstveni rad.

Analiza stabilnosti suho zidanih kamenih nadvoja kombiniranom ...

10 tra 2015 ... suho zidani kameni nadvoj, potresna otpornost, kombinirana metoda konačno-diskretnih elemenata. (FEM/DEM). Professional paper.

analiza željezničkog prometa i stabilnosti voznog reda na relaciji ...

Analiza željezničkog prometa na relaciji Zagreb Glavni kolodvor - Karlovac . ... Zagreb – Dugo Selo – Novska – Vinkovci – Tovarnik – DG) na nadmorskoj visini od ... HŽ infrastruktura d.o.o.: Knjižica voznog reda za putnički promet, Vozni red ...

Rod imenica na - Srce

10 pro 2007 ... Hrvatski jezikoslovci i leksikografi nisu u suglasju kad je rijec o rodu ime- nica koje u nominativu jednine završavaju na -a, a imenuju osobe ...

SlOžENOJSuFIkSAlNA TVORbA IMENICA u ...

pristupa, u ovaj su rad uvršteni i primjeri iz govora Štoja. U radu se razmatra složeno-sufiksalna tvorba imenica na temelju potvrda iz ikavsko-ekavskih i ikavskih ...

sklonidba imenica - e-Sfera

Sklonidba je promjena riječi po padežima. U hrvatskome jeziku razlikujemo sedam padeža, koji odgovaraju na padežna pitanja: nominativ. Tko ili što postoji?

GRAMATIČKE KATEGORIJE

trajanju glagolske radnje svršeni/perfektivni skočiti, napisati, zastati nesvršeni/imperfektivni skakati, pisati, zastajkivati dvovidni biti, htjeti, glagoli objedovanja…

SKLONIDBA IMENICA U MARULIĆEVU NASLIDOVAN'JU

2005. Prihvaćen za tisak 14. IX.2005. 87. RASPRAVE INSTITUTA ZA HRVATSKI JEZIK I JEZIKOSLOVLJE 31 (2005). SKLONIDBA IMENICA U MARULIĆEVU.

O INSTRUMENTALU JEDNINE IMENICA VRSTE I

Jezik, 44, Sanda Ham, O instrumentalu jednine imenica vrste i svojih suvremenika (Šenoe, Kovačića, Gjalskoga, Kozarca, Kumičića, Kršnjavoga,. Tordinca .

PADEŽNI OBLICI IMENICA U JEDNINI

PREDLOZI i nastavci na mađarskom. MUŠKI ROD. SREDNJI ROD. ŽENSKI ROD. NOMINATIV. IMENOVANJE ( megnevezés ). SLON / SAT. SELO / MORE /PILE.

NAGLASAK IMENICA U PREMANTURSKIM GOVORIMA

kojȋ s uopćenom osnovom koj-; krnji infinitiv i gl. prilog sadašnji; dli. mn. -in, -an; g. mn. ž. -a; čuvanje opreke -oga : -ega itd.; prijedlozi/prefiksi s i iz nisu stopljeni ...

DEKLINACIJA IMENICA U KOMIŠKOMU GOVORU

U radu se usmjeruje na morfološku problematiku mjesnoga govora Komiže na otoku Visu, odnosno glavnim je ciljem ukazati na vlastitosti u deklinaciji imenica.

Biološke taksonomske kategorije

svitkovci razred. Mammalia sisavci red. Primates primati porodica. Hominidae hominidi, veliki čovjekoliki majmuni rod. Homo čovjek vrsta. H. sapiens čovjek.

IZVEDENICE SA' SUFIKSIMA ZA TVORBU MJESNIH IMENICA

loci ?snova koja se nominalizira sintagma sastavljena od prijedloga i imenice., ... »prostorija za A g!agolska imenica«: kupaonica = 'prostorija za kupanje', bla-.

Naglasak imenica u hrvatskome standardnom jeziku

Slijede primjeri paradigma (što se često izdvajaju u normativnim priručnicima) koje mijenjaju naglasak osnovnoga lika upravo po opisanim pravilima. Budući da ...

DERIVACIJSKA TVORBA IMENICA U GOVORU VRANOJELJA

u kojem su ukratko opisani tvorbeni načini, tj. sufiksalna, prefiksalna i prefiksalno-sufiksalna tvorba imenica. Navedeno poglavlje ukratko je opisano jer je tvorba ...

prefiksalno- sufiksalna tvorba imenica u gradišćanskohrvatskim ...

Za teoretičare tvorbe riječi koji čistu prefiksaciju smatraju posebnom vrstom složene tvorbe, tj. dijelom složene tvorbe, prefiksalno-sufiksalna tvorba jest posebna ...

DOGADAJNOST I UNUTARNJI USTROJ GLAGOLSKIH IMENICA ...

1 PremaHrvatskoj grama tici 1995 sve se imenice kojima se izrice glagolska radnja nazi vaju radne imenice. U tu skupinu radnih imenica spadaju imenice koje ...

naglasci imenica srednjeg roda - Srce

U NAV jednine dugosilazni je naglasak, u ostalim padežima jednine jest brzi a za množinu služi zbirna imenica na -äd, opet s kratkosilaznim: jedn. NAV blizne.

59 PREGLEDNA MORFOLOGIJA PRAVIH GLAGOLSKIH IMENICA ...

samo jedninu kao morfološka brojevna supkategorija.3 ... glagolskih imenica u poseban razred kategorije vlastitih imenica, vidi: Auburger, 2013., str. 11.; ... brojevi singularne oznake i time vlastite imenice posebne vrste, a ne opće imenice ...

IZVEDENICE SA SUFIKSIMA ZA TVORBU MJESNIH IMENICA 83

mjerila za stilističke sudove: njome se da izraziti karakteristika književnoga djela. IZVEDENICE SA SUFIKSIMA ZA TVORBU MJESNIH IMENICA. (nomina loci).

PRENESENA ZNAČENJA HRVATSKIH IMENICA ZA ŽIVOTINJE ...

2 svi 2014 ... za životinje, ali je osim iz hrvatskog navodio i značenja iz češkog, poljskog, ruskog, engleskog ... Ma prasica moja draga, cmok cmok, ljubim te!

IZRICANJE POSVOJNOSTI U HRVATSKIH IMENICA IV. I V. VRSTE ...

10 srp 2015 ... Posvojni genitiv može se pojaviti s prijedlozima u (u mačke rep) i od ... kao i što mu se često posvojni pridjevi nalaze u markiranoj postpoziciji.

sklonidba imenica u govoru jesenja - Srce

SKLONIDBA IMENICA U GOVORU JESENJA. Govor dijela Župe Jesenje i Općine Jesenje pripada području arhaičnih kaj- kavskih govora Zagorja i doline rijeke ...

o DUGOJ MNOŽINI TROSLOŽNIH I VIŠESLOŽNIH IMENICA

imaju samo jednosložne i dvosložne imenice, ne misli nitko mijenjati; ovome ... glas i grad imamo u množini vHikovi, krugovi, glasovi, gradovi, od riječi čin,.

NEAKUZATIVNOST, VIDSKE OZNAKE I STRUKTURA IMENICA NA ...

upotrijebljeni kao modifikatori imenica, i to u prvom redu glagolski pridjevi ra- ... objekti. Test otkriva da i u hrvatskom jeziku dio jednoargumentnih glagola pri- ... Pretpostavit će se da u strukturi imenica na -ač postoje sljedeće glagolske.

Statut OMF Erste Plavi C kategorije

ERSTE PLAVI OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE C. Fond u ... b. transakcija za koje nije moguća istodobno isporuka financijskih instrumenata ili nisu ...

KFS uzrastne kategorije 2017-2018

13 јун 2017 ... Mlađi seniori svi pojasevi svi pojasevi. Seniori svi pojasevi svi pojasevi. TEŽINSKE KATEGORIJE ZA PRVENSTVA I KUPOVE U 2017. Pionirke.

AZ OMF kategorije A - Informativni prospekt 2017 2 MB .PDF

Statut Fonda objavljen je na mrežnim stranicama Društva: www.azfond.hr Na mrežnim stranicama. Društva članovi Fonda mogu dobiti i dodatne informacije o ...

TME-6-Kategorije mesa 2010-2011

Kategorizacija trupov klavnih živali. Ocenjevanje: • govejega mesa. • svinjskega mesa. • perutninskega mesa na klavni liniji ...

RAD KOD KUĆE – ZAKONSKE ODREDBE, KATEGORIJE ...

5 sij 2012 ... posao koji je povezan s telefoniranjem i radom na računalu. Rad kod kuće dio radnog vremena. Ovo područje ima najveći izgled za daljnji.