IMENICE Imenice imaju obeležje roda, broja i padeža. U srpskom ...

Imenice imaju obeležje roda, broja i padeža. U srpskom jeziku postoji muški (mladić), ženski (devojka) i srednji rod (ime). Iako se nastavak u nominativu jednine ...

IMENICE Imenice imaju obeležje roda, broja i padeža. U srpskom ... - Srodni dokumenti

IMENICE Imenice imaju obeležje roda, broja i padeža. U srpskom ...

Imenice imaju obeležje roda, broja i padeža. U srpskom jeziku postoji muški (mladić), ženski (devojka) i srednji rod (ime). Iako se nastavak u nominativu jednine ...

PRIDEVI Pridevi imaju obeležje roda, broja padeža, vida i ...

kosi padeži prelazak l u o vesela, veselo veselog težak ženski i srednji rod i kosi padeži nepostojano a jednačenje suglasnika po zvučnosti teška, teško teškog.

Apstraktne imenice u srpskom jeziku

Dani~i}ev prevod Svetog pisma staroga i novoga zaveta; a drugi sloj (na kome po~iva ... NEPO`EQNA TELESNA OSOBINA I STAWE, odnosno TELESNI ... nastajao film, nastajao je i termin bioskopŒ; Radovanovi} 1978: 70-71 i d.). ... pomama, nenormalno jaka `udwa, strast za ne~im; b. stawe onoga koji je van sebe od.

IMENICE- opće i vlastite, broj imenice

IMENICE- opće i vlastite, broj imenice. 1. Što su imenice? Imenice su. 2. Podcrtaj sve imenice u odlomku iz priče " Vjetrovi " Zvonimira Baloga . Vjetrovi su kao i ...

Imenice ženskog roda od praslavenskoga i staroslavenskoga do ...

Pobliže će biti određen staroslavenski jezik te objašnjeni različiti nazivi za taj jezik. Bit će prikazane, objašnjene i uspoređene promjene imenica ženskog roda u.

VLASTITE IMENICE Vlastite imenice pišemo

U ovim rečenicama pronađi opće imenice koje imenuju osobe i ispiši ih na crte. 1. Mali crni poni je za dječaka. 1. 2. Djevojčica i Matko idu u školu. 2. 3. Molim te ...

IMENICE

Prekriži netočno napisane umanjenice ili uvećanice! štapič zvjezdica cvijetić snježić kučica leptirić. 5. Od ovih imenica napravi umanjenice! cvijet ...

imenice a-deklinacije

Joža Horvat: Iz morfologije govora Svetoga Đurđa: imenice a-deklinacije. Raspr. Inst. hrvat. jez. ... 72. Kao zbirne imenice, navedeni primjeri nemaju množine.

Imenice, zamjenice

Iz stihova ispišite sve zamjenice, odredite im padež i vrstu. ... (I mn.) posljedicama. 6. Zaokružite slovo ispred netočno napisane rečenice. a) Povijest se ...

IMENICE - WordPress.com

Ninu. Nina rado ide sa bakom, ali više voli šetnje obalom Lepenice. ZAJEDNIČKE. VLASTITE. MUŠKI ROD. ŽENSKI ROD. SREDNJI ROD. 2.Napiši ove imenice ...

IMENICE - Razredna Nastava

4. Prekriži netočno napisane umanjenice ili uvećanice! štapič zvjezdica cvijetić snježić kučica leptirić. 5. Od ovih imenica napravi umanjenice! cvijet ...

Imenice - Baš je lepo biti dete

Iz datog teksta izdvoj imenice i razvrstaj ih. Maša je ... Zajedničke imenice: ... 8/___. 3. Odredi rod i broj imenica i upiši u tabelu: imenice rod broj spomenici.

SEMANTICKI OPSEG IMENICE KRV KAO KOMPONENTEFRAZEMA

jednojezienim rjeenicima u mnogo veéoj mjeri nego sto se to na prvi pogled Cini. ... Vrlo velik broj frazema grupiran je oko znaeenja "ubojstvo, krvoproliée ili ...

IMENICE TREĆE DEKLINACIJE(suglasničke osnove)

III DEKLINACIJA, SAMOGLASNIČKE (i)OSNOVE. U genitivu plurala imaju nastavak – IUM. 1)U genitivu sing. ispred nastavka –is imaju grupu od 2-3 suglasnika.

imenice sa slogotvornim ru hrvatskome sklonidbenom sustavu

Brozović 1991: 412). Zato u fonološkim opisima slogotvorno r ne treba pribrajati voka- lima jer on vokal nije. On jest sonant i slogotvorna jedinica koja u odre-.

IMENICE A-VRSTE U VEBERA I SUVREMENIM GRAMATIKAMA

ga, zalagali za podjelu imenica prema nastavku u genitivu jednine, morfono- loški pravopis ... Za razliku od Vebera koji imenice dijeli samo na opće, vlastite i skupne, Velika ... okrnjenja te osnove, na primjer: zadatak – zadaci. Iako neke ...

opće i vlastite imenice priča - Reci Peci

Kako pišemo opće i vlastite imenice? 2. U rečenicama podcrtaj imenice, a zatim ih upiši u tablicu. Imenice koje se ponavljaju više puta napiši jedanput. PRIČA.

(a) sadržaj konkretnog značenja imenice streha prenosi se na prijed

imaju subjekt ili predikat kao autosemantičke cjeline za razliku od ostalih dijelova koji su manje-više cjeline sinsemantičkog karaktera. 2.1. Primjeri za subjekt:.

imenice hrvatskoga standardnog jezika u nastavi ... - Hrčak - Srce

donosi vlastita rješenja za bolju obradu imenica u nastavi hrvatskoga jezika. Ključne riječi: imenice, padeži, udžbenik, izabrani primjeri, definicije ključnih.

Vrste riječi - Imenice - Podsjetnik iz hrvatskog jezika - Artrea

Imenice. Imenice su riječi koje imenuju bića, stvari i pojave. Dijelimo ih na opće i vlastite. Gramatičke osobine imenica su rod, broj i pade . Vlastite imenice.

GRAMATICKA KATEGORIJA RODA U MADARSKO-SRPSKOM ...

narusen uobicajeni redosled: subjekat, predikat, objekat. Ogresenja koja se ... U recenicama bez agensa veza subjekta i predikata je formálná. Grama- ticki rod ...

Imenice i pridjevi: Što nam pridjevi mogu otkriti o imenicama?

Također, cilj je rada utvrditi jesu li testovi I. Roy i E. Soare primjenjivi na hrvatski jezik te otkriva- ju li što novo o imenicama tvorenim sufiksom -ač. Primjena ...

gramatikalizacija broja 'jedan' u srpskom kao ... - UviDok

dr Mariji Mandić, dr Nini Kulenović i dr Mladenu Ćiriću, prijateljima koji su me srdačno bodrili ... zbog toga što događaj vezan za nju nije uopšte još ostvaren, ili se u njega sumnja, ili se ... 50 ParCoLab, Čarls Dikens: Oliver Tvist — 1838 (prev.

osnovni brojevi, zbirni brojevi, brojne imenice i redni brojevi ...

BROJEVI. Sistem brojeva u srpskom jeziku čine: osnovni brojevi, zbirni brojevi, brojne imenice i redni brojevi. ... osamnaest 100 sto. 9 devet 19 ... Za brojeve od 200 do 900 postoje, takođe, dve različite vrste naziva: 200 dvesta ... U pisanju ciframa koriste se rimski brojevi iza kojih se izostavlja tačka: XVI vek. (šesnaesti vek) ...

metafore o engleskom i srpskom jeziku u britanskom odn. srpskom ...

mini-narativa za metaforičko predstavljanje društvenih pitanja, koji su naglašeni u nekom diskursu (Musolff 2006, 2015). Na primer, on pokazuje kako je u ...

letak RODA pravilnik path -4 [Converted].ai - Roda.hr

proizvodača hrane za novorođenčad, kako ne bi došlo do sukoba s potpunom podrškom ... Link ispred dm ... jer se uz svaku kupljenu kutiju dobije poklon -.

Trudnoća i porod - Rodilišta - Roda - Roda.hr

novorođenačke infekcije ili infekcije međice. Većina žena prirodno ... masaža tijekom trudnoće (upute možete pronaći na www.roda.hr). U bolničkoj praksi.

Sadržaj od broja 1 do broja 65 - Hrvatsko Numizmatičko Društvo

8 Nalaz rimskog bakrenog novca u Pitomači, Zdenka Dukat. 8-9 Jasenovački novac, ... 7-8 Afirmacija male plastike (suvremena medalja u Hrvatskoj), E. Cvetkova ... 56 Odlazak u povijest stare industrije odlikovanja, Branko Beštak. 57 Uvodna ...

Poredak padeža

padeža. Polazište je za takav pristup da se učenicima prvo objasne padeži koji su ... Ključni pojmovi: sklonidba (deklinacija), nazivi padeža: padežna pitanja.

SINTAKSA PADEŽA

Svih sedam padeža hrvatskog jezika dotaknuto je na skupu i obrađeno u radovima: nominativ (Mihaljević, Vince), genitiv. (Belaj, Karabalić, Mihaljević ...

Zastupljenost padeza u hrvatskome jeziku u pisanim i govornim ...

naca: zamjenjivanje kosih padeza nominativom i akuzativom. Moglo se ocekivati da ce se kosi padezi zamjenjivati nominativom jer je nominativ osnovni, citatni ...

Roda Autosjedalice V6 - Roda.hr

*Autokrevetići, postavljanje poprečno, od 0 do 15 mjeseci starosti ili duže. Autosjedalice postavljene u smjeru suprotnom od smjera vožnje od 0 do 15 mjeseci.

Domašaji i ograničenja lokalističke teorije padeža - Matica hrvatska

u savremenom srpskom jeziku« (I i II), Preštampano iz Zbornika. Matice srpske za ... tivne i nedirektivne.50 Izrazito su direktivni padeži dativ. (npr. Prilaze šumi ili ...

Prihvaćenost novoga poretka poučavanja padeža Vesna Bjedov

1.3. Poredak padeža u NIP-u. Nov poredak u poučavanju padeža jedna je od najvećih promjena u NIP-u koja se odnosi na Hrvatski jezik: nominativ, akuzativ, ...

Gramaticko-semanticki pristup obradi padeza Sanda Lucija Udier ...

jedan uce se površinski, a ne dubinski padezi; ucenici uce koji prijedlozi idu s kojim površinskim padezom; uce se glagolske rekcije. Buduci da je hrvatski.

tema broja Rame tema broja Rame - Hrvatski zbor fizioterapeuta

glenohumeralni zglob, akromioklavikularni pritiskom aktivno sudjeluju u održavanju zglob (A/C zglob) i skapulotorakalni zglob. doticaja među zglobnim tijelima.

metafore besa u srpskom jeziku - DOI

Ključne reči: kogniƟvna lingvisƟka, pojmovna metafora, konceptualizacija, bes, mišljenje. 1. Uvod. Predmet ovog istraživanja jeste konceptualizacija besa u ...

ICS klasifikacija na srpskom i engleskom jeziku

47.020.01 Opšti standardi koji se odnose na brodogradnju i brodska postrojenja. 47.020.05 Materijali i komponente za brodogradnju ... 79.060.10 Šperploča.

NEUTRALIZACIJA PRIDJEVA U HRVATSKOM ILI SRPSKOM ...

neutralizacija nastaje kad se u tvorbi ili u morfologiji akustički izjednače, neutraliziraju, dvije ili više različitih riječi. Tako se npr. pridjevi izvedeni sufiksom -ast od ...

Korisničko uputstvo na Srpskom za centralu Integra

korišćenje code brave, kao i kartica i Dalas čip čitača, instaliran na vratima, na ... Dva dugačka bipa – Šifra nije prepoznata od strane contol panel-a; funkcija.

funkcijske projekcije u srpskom nominalnom kompleksu

struktura u engleskom jeziku,2 jer se one na taj način lakše uklapaju u opštu teoriju o strukturi fraza – tzv. X'-teoriju (Chomsky 1993). Međutim, jezici koji nemaju ...

STRATEGIJE UČTIVOSTI U SRPSKOM I ENGLESKOM JEZIKU

Za komparativnu analizu realizacije strategija učtivosti između engleske i srpske ... indirektnije fraze od muškaraca u realizaciji govornih činova zahteva, ...

PRAGMATIČKI ANGLICIZMI U SRPSKOM JEZIKU ... - ResearchGate

uštogljen'. d) diskursne formule u pisanom obliku, koje se mogu videti na slajdovima javne akademske ili poslovne prezentacije: Hvala (na poslednjem slajdu ...

terminologija rodne ravnopravnosti u engleskom, srpskom i ...

termina na engleskom jeziku je element naspram koga se vrši upoređivanje prevoda na srpski i mađarski jezik. Analiza je vršena u dve faze, u prvoj.

FRANCUSKE POZAJMLJENICE U SRPSKOM I BUGARSKOM JEZIKU

Galicizmi u srpskom i bugarskom jeziku i faktori njihovog transfera. Pod galicizmima podrazumevamo reči preuzete iz francuskog jezika i prilagođene srpskom i ...

Klasifikacija i formalna adaptacija anglicizama u srpskom i ... - IS MU

2.2.2. Formiranje morfoloških oblika imenica, prideva i glagola i njihove ... Uz definicije reči dat je i ekvivalent na srpskom jeziku, tamo gde je to bilo moguće. ... oblika (film:filmski), postizanjem perfektivnosti glagola pomoću prefiksa ... dolazi do nerazumevanja značenja nove reči, pa samim tim do loše upotrebe iste i do.

zapadna slavonija pod srpskom okupacijom (od sarajevskog ...

vjesnik (Novska), Pakrački vjesnik (Pakrac), Panorama (Zagreb), Požeški list (Slavonska. Požega), Slobodna Dalmacija (Split), Službeni vjesnik općine Pakrac ...

ekvivalenti na srpskom, ruskom i engleskom jeziku

Engleski jezik. U. Ukrajina. Украина. Ukraine ukrasni suncokret декоративный подсолнечник ornamental sunflower upotreba употребление, использование.

VOJNO ZAVEšTANJE U RIMSKOM, fRANCUSKOM I SRPSKOM ...

građanski zakonik (Code civil des français, u daljem tekstu: CCF), ovome će biti posvećen drugu ... 12 C.J. 6, 21, 15,1. Justinijanov Kodeks (2014, avgust 27).

monomera. Polimeri imaju - WordPress.com

Sintetički polimeri se dobijaju reakcijom polimerizacije i polikondenzacije. Polimerizacija je reakcija spajanja više molekula istog monomera u polimer, bez ...

ugovori bračnih drugova u evropskim zakonodavstvima i srpskom ...

skim kodifikacijama. Ključne reči: Sloboda ugovaranja, bračni drugovi, bračni ugovor, ugovor o poklonu, ugovor o doživotnom izdržavanju, ugovor o upravlja-.

nestandardni govor u švedskom i srpskom: uporedna ... - Index of

Tako je arsle (dupe, šupak) označeno kao veoma vulgarno, dok kuk. (kurac) i fitta ... švedskom uz dodatak i knullkött – „meso za jebanje“ <0,17). U srpskom ...

Predrag Ćetković, Slovo o jeziku u srpskom pravosuđu

1 мар 2013 ... treba pisati samo „decidirano“.22. U rešenju Višeg suda u Beogradu, Posebnog odeljenja za borbu protiv orga- nizovanog kriminala K Po1 br.

evolucija i uloga tri kompleksa istorijskih mitova u srpskom ...

Mitovi tipa ante murale imaju veoma dugu tradiciju konzistentne pri-mene u ... kroz konstantna pominjanja veličanstvene žrtve koju je srpski narod svesno ...

semantika kauzativnih konstrukcija u norveškom i srpskom jeziku

strane se može reći da značenje glagola karakterišu obavezne semantičke uloge ... od pomoćnih KG, glagoli ove grupe imaju inherentno kauzativno značenje.

izražavanje koncesivnosti u francuskom, italijanskom i srpskom jeziku

21 мај 2010 ... I u italijanskom jeziku veznik ma (ali) najĉešći je suprotni veznik. Kada ima koncesivno znaĉenje, moguća je transformacija naporedne u ...

epistemički modalni prilozi i gradijentnost u engleskom i srpskom ...

modalni glagoli. Konkretno, videćemo da modalni prilozi imaju značajnu ulogu u izražavanju stepena i u srpskom i u engleskom jeziku. Takođe, akumuliranje ...

modalni glagoli u engleskom i srpskom naučnom diskursu1

Ključne reči: engleski jezik, modali, naučni diskurs, srpski jezik. 1. Uvod. Kompleksna tema kao što su modalnost i modalni glagoli izučavana je sa različitih ...

tito u novom srpskom poretku sećanja - doiSerbia

19 мар 2004 ... ... su se misao o drułtvu i s njom povezana slika prołlosti tełko izdizali iznad ... Joł u hroničnom ratnom stanju antike tešnja za mirom i srećom.

NOVI MARKERI CITIRANJA U SRPSKOM I SLOVENAČKOM JEZIKU

na hezitaciona pauza ili poštapalica, i (c) kao marker citiranja. Kada je u pitanju ova problematika u okviru engleskog jezika, Buchstaller (2001) je mišljenja da je.