Uputstvo za izradu seminarskog i diplomskog rada - EFSA

rad, uvrštena su detaljna objašnjenja i korišteni brojni primjeri izrade pojedinih ... seminarskog i diplomskog rada, kao što su naslovna strana, sadržaj, uvod, ...

Uputstvo za izradu seminarskog i diplomskog rada - EFSA - Srodni dokumenti

Uputstvo za izradu seminarskog i diplomskog rada - EFSA

rad, uvrštena su detaljna objašnjenja i korišteni brojni primjeri izrade pojedinih ... seminarskog i diplomskog rada, kao što su naslovna strana, sadržaj, uvod, ...

tehničke upute1 i pravila za izradu diplomskog i seminarskog rada ...

1) PRIMJER KORICE DIPLOMSKOG RADA . SVEUČILIŠTE U MOSTARU. PRAVNI FAKULTET. (Times New Roman, vel.14., centrirano i boldirano).

Uputstvo za izradu seminarskog rada

Саставни део семинарског рада су: насловна страна, садржај, основни текст, библиографија, графички прилози и порекло илустрација. ▫ НАСЛОВНА ...

UPUTSTVO ZA IZRADU SEMINARSKOG RADA Osnovne ...

Strana: 2. Metodološka uputstva: Seminarski rad iz datih nastavnih predmeta ... Naslovna strana treba da sadrži slijedeće osnovne podatke: naziv institucije, ...

uputstvo za izradu seminarskog rada - vpps.edu.rs

Seminarski rad je samostalna stručna obrada teme. Ima svrhu da uvede studente u stručni i istraživački rad. To ne treba biti izvorno istraživanje i ne mora ...

uputstvo za izradu seminarskog rada - eLearning

Kompoziciju ili strukturu rada (kratak opis dijelovai rada) i,. - Znanstvene metode (koje se koriste pri izradi rada). Uvod ne smije biti opseţan i ne bi trebao imati ...

uputstvo za izradu seminarskog rada - Ekonomski fakultet

Studentu se pruža prili- ka da savlada osnove samostalnog naučnog i stručnog rada, formu i stil pisanja. Tema seminarskog rada može biti: • teorijski problem.

uputstvo za izradu seminarskog rada na magistarskom i doktorskom ...

a) Problem, predmet i objekti istraživanja, b) Radna hipoteza i pomoćne hipoteze, c) Svrha i ciljevi istraživanja, d) Znanstvene metode,i e) Struktura rada.

uputstvo za izradu diplomskog rada sveučilište / univerzitet

Diplomski rad je samostalno, kvalitetno stručno, pismeno djelo studenta u kojem ... suvremenih metodologija i tehnologija znanstvenoga istraživanja i sadržajno.

Uputstvo za izradu diplomskog rada - Економски факултет у Нишу

29 феб 2016 ... ДИПЛОМСКИ РАД. A. УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ ДИПЛОМСКОГ РАДА. 1. СВРХА И НАЧИН ОБРАДЕ ТЕМЕ ДИПЛОМСКОГ РАДА. Циљеви ...

uputstvo za izradu diplomskog rada - Sveučilište / Univerzitet "VITEZ"

PISANJE DIPLOMSKOG RADA. 11.1. Pisanje teksta. Pisanje teksta znanstvenog i stručnog djela (i svakog pisanog djela) je najsloţeniji, najteţi i najodgovorniji ...

UPUTE ZA IZRADU DIPLOMSKOG RADA Izrada diplomskog ... - PBF

-a i mentora na PBF-u s voditeljem izvan PBF-a nadgledati izradu i pisanje diplomskog rada. -a, moraju ispuniti ZAMOLBU. ZA IZRADU DIPLOMSKOG RADA ...

UPUTE ZA IZRADU DIPLOMSKOG RADA Struktura rada koji ... - UFRI

UPUTE ZA IZRADU DIPLOMSKOG RADA. Struktura rada koji uključuje pregled dosadašnjih spoznaja. Sažetak: jezgroviti je prikaz cijelog rada. Piše se na ...

UPUTE ZA IZRADU SEMINARSKOG RADA

Potrebno je navesti ključne riječi za temu vašeg seminarskog rada. ... UVOD. Poglavlje je u kojem ćete opisati cilj rada, definirati osnovnu temu ... Na primjer:.

Upute za izradu seminarskog rada - VUB

Preporučljiv opseg seminarskog rada je 1800 - 2500 riječi. 2. ... Seminarski rad se sastoji od sljedećih poglavlja: uvod, razrada, zaključak, popis literature,.

uputstvo za pisanje seminarskog rada 1. struktura rada 2. naslovna ...

Rad treba da ima naslovnu stranu, sadržaj, uvod, glavni deo, zaključak i literaturu. Obim rada je od 15 do 20 strana. 2. NASLOVNA STRANA. Naslovna strana ...

upute za izradu seminarskog rada - UniZd

Naslovna stranica treba izgledati kao na sljedećoj slici. Sveučilište u Zadru. Odjel za pedagogiju. Kolegij: Uvod u školsku pedagogiju. Nositelj kolegija: Mentor:.

UPUTE ZA IZRADU SEMINARSKOG RADA IZ ... - EFZG

o seminarski rad NIJE ČLANAK ZA NOVINE (ne možete pisati novinarskim stilom) o svi dijelovi rada moraju biti pisani jednakim stilom, stručnim, primjerenom ...

Upute za izradu diplomskog rada

o Tema diplomskog rada s navedenim imenom odabranog mentora prijavljuje se u Tajništvu OPU do ... a sastoji se od sljedećega. 1. prozirne folije (meki uvez);.

Preporuke za izradu diplomskog rada

Sastavljen je iz izrade i prezentacije diplomskog rada i njegove usmene ... Prilikom drugog i svakog narednog ponavljanja nije potrebno pisati izraz u zagradi. 2.

Upute za izradu diplomskog rada.pdf - PBF

s voditeljem izvan PBF-a nadgledati izradu i pisanje diplomskog rada. ... Obrada teme diplomskog rada (izbor i prezentacija eksperimentalnih metoda rada, ...

Predložak za izradu diplomskog rada

11 srp 2014 ... Državna geodetska uprava (2013): Tehničke specifikacije za određivanje koordinata točaka u koordinatnom sustavu Republike Hrvatske, ...

upute za izradu seminarskog rada - Odjel za matematiku

zadane upute napravi kreativan seminarski rad u obliku Word dokumenta ili ... Primjer: [4] M. Zekić-Sušac, Nastavni materijali za kolegij Web programiranje,.

Upute za izradu seminarskog rada - Filozofski fakultet

U daljnjem su tekstu sastavnice seminarskog rada detaljnije objašnjene. Naslov rada. Na naslovnici ... d) mjesto, mjesec i godina. Primjer naslovne stranice može se vidjeti u prilogu. ... viseće (hang) u Wordu) za 1 cm. Prored unutar pojedine ...

Upute za izradu seminarskog rada iz kolegija Trgovinsko ... - Vup.hr

Matić, B. (2004) Vanjska trgovina. Zagreb: ... Časopisi - preporučuje se korištenje članaka iz ekonomskih časopisa (Banka, Suvremena trgovina,…) • Internet ...

UPUTE ZA IZRADU SEMINARSKOG RADA IZ PREDMETA RIMSKO ...

UPUTE ZA IZRADU SEMINARSKOG RADA IZ PREDMETA. RIMSKO PRIVATNO PRAVO - Doc. dr. sc. Tomislav Karlović. 2016./2017. IZRADA SEMINARSKOG ...

upute za izradu diplomskog rada - FERIT-a

Popis i opis upotrjebljenih kratica (u slučaju korištenja većeg broja kratica). ... dag = dekagram, i slično), dok se za pisanje produkta dviju jedinica propisuje znak.

1.1. upute za izradu diplomskog rada - UniZd

... citiranja ispod teksta (u podnožju stranice) ili način citiranja uobičajen u našim znanstvenim časopisima kao što su Bogoslovska smotra i Obnovljeni život.

upute za izradu diplomskog rada - UniZd

Nakon obrane diplomskog rada student predaje jedan ukoričen primjerak u tvrdom uvezu te elektroničkom obliku na CD-u u PDF/A formatu3. Tvrdi uvez rada je ...

Upute za izradu diplomskog rada - PFRI

Upute za izradu diplomskog rada Pomorskog fakulteta u Rijeci. Primjer 1. Vanjska ili omotna stranica: SVEUČILIŠTE U RIJECI. POMORSKI FAKULTET U ...

1 UPUTE ZA IZRADU DIPLOMSKOG RADA 1 ... - FERIT-a

Sadržaj diplomskog rada s naslovima poglavlja i potpoglavlja, pri čemu su ... Sažetak s ključnim riječima na hrvatskom jeziku. ... Primjer za članak iz časopisa:.

UPUTE ZA PRIJAVU I IZRADU DIPLOMSKOG RADA ... - PMF

TEMELJNA DOKUMENTACIJSKA KARTICA napisana prema dolje ilustriranom formatu na jednoj stranici sadržava sljedeće podatke: 1. Naziv fakulteta i ...

tehnička upustva za izradu seminarskog rada - Edukacijski fakultet ...

STRUKTURU SEMINARSKOG RADA: SADRŽAJ. UVOD. 1. RAZRADA TEME. 2. ZAKLJUČAK ... Primjer: Ostala ograničenja se odnose na elemente procedure.

Upustvo za izradu seminarskog rada Predmet ... - Stranice predmeta

Naslovna strana seminarskog rada. Strana 1. NAZIV SEMINARSKOG RADA. (Times New Roman, velika slova, veličina fonta 16). Predmetni nastavnik: Kandidat ...

Upute za izradu Diplomskog rada - Filozofski fakultet

prored 1,5. b) Rad mora imati tvrdi uvez. c) Na naslovnici diplomskoga rada ispisuju se sljedeći podatci: - Sveuĉilište u Mostaru, Filozofski fakultet, naziv studija.

Upute za izradu diplomskog rada - Pomorski fakultet

Upute za izradu diplomskoa rada (dalje: Upute) imaju za cilj otkloniti brojne nedoumice koje imaju studenti/studentice prilikom pisanja diplomskih radova na ...

Upute za izradu sinopsisa diplomskog rada - UniZd

UPUTE ZA IZRADU SINOPSISA DIPLOMSKOGA RADA ... 2. odrediti uže područje rada ... Prije njihove predaje sinopsis i njegov naslov mora odobriti mentor.

Naputak za tehničko oblikovanje i izradu diplomskog rada

Numeriranje stranica . ... Diplomski rad može imati najmanje 25, a najviše 50 stranica. ... Naslovnica ili prva stranica je sadržajno i tehnički identična prednjim ...

Upute za izradu diplomskog rada - Sveučilište u Dubrovniku

22 velj 2018 ... Postupak prijave teme diplomskog rada, mentorstvo, način izradbe i postupak ... 1.3., 1.4. itd., a unutar dijela 1.3. dijelovi 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3. itd.). Primjer: ... Sažetak diplomskog rada je kratak prikaz teme, osnovne teze (teza), ...

upute za izradu seminarskog rada iz predmeta rimsko privatno pravo

UPUTE ZA IZRADU SEMINARSKOG RADA IZ PREDMETA. RIMSKO PRIVATNO PRAVO. 2012. 1. IZRADA SEMINARSKOG RADA. Tema i naslov seminarskog ...

Upute za izradu seminarskog rada (pdf format) - Pravni fakultet Osijek

Osnova istraživanja odnosno izvori iz kojih će nastati budući seminarski rad mogu se podijeliti u nekoliko ... Preporuča se pisanje citata u bilješke ili fusnote!

veleučilište nikola tesla u gospiću upute za izradu seminarskog rada

Seminarski rad predstavlja samostalno djelo studenta u kojem se obrađuje zadana ili samostalno izabrana tema s popisa objavljenih tema određenog predmeta ...

Upute za prijavu, izradu i obranu diplomskog rada - Odsjek za ...

ocjenskog rada u digitalni arhiv Knjižnice Filozofskog fakulteta: (http://knjiznica.ffzg.unizg.hr/uploads/G2/1r/G21r9ync38chLAbMAM88lA/izjava-dig- arhiv.pdf).

upute za prijavu, izradu i obranu diplomskog rada na odsjeku za ...

jednopredmetnog i dvopredmetnog diplomskog studija povijesti umjetnosti na Odsjeku ... okviru modula koji studiraju (umjetnost antike i srednjeg vijeka, umjetnost ... Popis literature dijeli se prema sljedećim kategorijama: Knjige, Poglavlja u ...

upute za izradu i obranu diplomskog rada - Filozofski fakultet

IZRADA NACRTA ISTRAŽIVANJA I PRIJAVA TEME DIPLOMSKOG RADA ... 5 Iako se često susreću primjeri da se rezultati i rasprava odvajaju u dva nezavisna ...

Predložak za izradu diplomskog rada - Institut Ruđer Bošković

Iz svega gore navedenog, kao i same povijesne činjenice da je 1880. godine. Zagreb pogodio veliki potres jačine 6,3 prema Richteru i pri tom prouzročio jako.

upute za izradu diplomskog rada - Fakultet za odgojne i obrazovne ...

UPUTE ZA IZRADU DIPLOMSKOGA RADA. Struktura rada koji uključuje pregled dosadašnjih spoznaja. Sažetak: jezgroviti je prikaz cijeloga rada. Piše se na ...

DIPLOMSKI STUDIJ Upute za izradu diplomskog rada - Agronomski ...

10 tra 2019 ... Prezentacija rada). 1.1. Akademska čestitost. Plagiranje = Krađa autorstva. Plagiranje u diplomskom radu je prikazivanje tuđih tekstova, slika ili ...

upute za izradu i obranu diplomskog rada - Filozofski fakultet u Rijeci

IZRADA NACRTA ISTRAŽIVANJA I PRIJAVA TEME DIPLOMSKOG RADA ... 5 Iako se često susreću primjeri da se rezultati i rasprava odvajaju u dva nezavisna ...

Uputstvo za pisanje i izlaganje seminarskog rada

Raspored izlaganja podeliti na poglavlja. Raspored poglavlja mora biti logičan. Svako poglavlje mora imati podnaslov koji ukazuje na temu poglavlja. Obim do ...

Uputstvo za pisanje diplomskog rada

Текстуална презентација дипломског рада. Важно је напоменути да број страница дипломског рада не утиче битно на његов квалитет и коначну оцену.

UPUTSTVO ZA PISANJE DIPLOMSKOG RADA - Mašinski fakultet ...

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“. MAŠINSKI FAKULTET MOSTAR. UPUTSTVO ZA ... U nastavku prikazan je primjer sadržaja završnog rada. SADRŽAJ.

uputstvo za pisanje diplomskog rada - Mašinski fakultet Mostar UNMO

3) Sažetak - dio u kojemu student daje kratki pregled svog završnog rada (u obimu do jedne stranice) ... U nastavku prikazan je primjer sadržaja završnog rada.

Uputstvo za izradu stručnog rada

Stručni rad učenik četvorogodišnjeg srednjeg obrazovanja izrađuje na izabranu temu uz pomoć mentora – nastavnika, koji nadgleda izradu stručnog rada, ...

Uputstvo za izradu zavrsnog rada - vpps.edu.rs

СВРХА ПИСАЊА ЗАВРШНОГ РАДА. 9. 1.2. Дипломски рад. 9. 1.3. Специјалистички рад. 9. 2. ИЗРАДА ЗАВРШНОГ РАДА. 9. 2.1. Избор теме завршног ...

1 | UPUTSTVO ZA IZRADU GRAFIČKOG RADA IZ MEHANIKE II ...

Klipni mehanizam se sastoji iz krivaje (ekscentarske poluge) OA dužine R, klipne poluge AB dužine L=3R i klipa kompresora B (ukrsne glave). Krivaja se okreće ...

uputstvo za izradu završnog rada na univerzitetu u travniku

28 stu 2019 ... Naslovi potpoglavlja Times New Roman. 12 pt. Kurzivno-italic. Opći tekst. Times New Roman. 12 pt. 1,5 prored, justify. (obostrano poravnanje.

uputstvo za izradu znanstvenog magistarskog rada - Sveučilište ...

znanstveni magistarski rad. Nakon izbora teme znanstvenog magistarskog rada magistrant je dužan pripremiti i podnijeti pismenu prijavu teme znanstvenog ...

Uputstvo za izradu završnog (master) rada - Универзитет у Београду

Završni rad (u daljem tekstu: master rad) je samostalni stručni rad u kojem se obrađuje ... Uspešna odbrana rada pretpostavlja poštovanje pravila dobre prezentacije, ... Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, Uputstvo za pisanje završnog ...

Uputstvo za izradu, tehnički dizajn i arhiviranje završnog rada u ...

слово и презиме кандидата, назнаку о врсти рада (завршни рад), наслов ... Прва, насловна страна иза корица треба да изгледа као и корице, с тим да у ...