upute za pisanje seminarskih radova - UniZd

Uvod. 2. Objekt, ciljevi i metodologija istraživanja. 3. Prethodna istraživanja. 4. ... Na posebnoj stranici daje se sadržaj seminarskog rada s oznakom stranice na kojoj ... Primjer: Slika 1. Geografska raspodjela vjetrova s obzirom na smjer i ...

upute za pisanje seminarskih radova - UniZd - Srodni dokumenti

upute za pisanje seminarskih radova - UniZd

Uvod. 2. Objekt, ciljevi i metodologija istraživanja. 3. Prethodna istraživanja. 4. ... Na posebnoj stranici daje se sadržaj seminarskog rada s oznakom stranice na kojoj ... Primjer: Slika 1. Geografska raspodjela vjetrova s obzirom na smjer i ...

upute za pisanje seminarskih radova - unipu.hr - Sveučilište Jurja ...

SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI. FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI. UPUTE ZA PISANJE SEMINARSKIH RADOVA. Pula, 2016.

upute za pisanje diplomskih radova - UniZd

aktivnostima koje bi trebale rezultirati pisanjem diplomskog rada. Diplomski rad treba pisati u skladu s Uputama za pisanje diplomskog rada za studente.

UPUTSTVO ZA PISANJE SEMINARSKIH RADOVA Cilj seminarskog ...

Nastavnik ocenjuje seminarski rad, koji nije potrebno braniti pred komisijom. Izgled seminarskog rada: Naslovna strana seminarskog rada treba da sadrži ...

Upute za pisanje seminarskih radova2017

i naslov seminarskog rada, naslov kolegija i kalendarsku godinu: Lea Marić. Kalmarska unija. Kolegij: Skandinavija i Skandinavci. Akademska godina 2017/18.

upute za izradu seminarskih radova - RRIF – Visoka škola

započinju. Sadržaj se sastavlja kada je seminarski rad gotov. Sadržaj treba biti razrađen do najviše tri razine. Na primjer: 1. Dugotrajna imovina. 1.1. Dugotrajna ...

Upute za izradu seminarskih radova na Odsjeku ... - Filozofski fakultet

Uvod. 2. Svrha pisanja seminarskog rada. 3. Izbor teme. 4. Rok za predaju i odbranu seminarskog rada. 6. Tehničke propozicije i metodologija izrade ...

upute za izradu seminarskih radova iz opće ... - Pravni fakultet Osijek

Koje izvore informacija smijem uzeti u obzir? Osnova istraživanja odnosno izvori iz kojih će nastati budući seminarski rad mogu se podijeliti u nekoliko skupina:.

UPUTE SURADNICIMA I SURADNICAMA Upute za pisanje radova ...

bilježaka i upute za pisanje bibliografije) može se koristiti kratica et al. (lat. et alii = i drugi). Upute za pisanje bilježaka. Opće upute. 1. Kada se knjiga ili članak ...

Upute za pisanje diplomskog rada - UniZd

Diplomski rad jest samostalan rad u kojem student/ica pod vodstvom mentora/ice na temelju prethodnog istraživanja ... (primjeri znanstvenih i nastavnih titula: mr. sc.; dr. sc.; doc. dr. sc.; prof. dr. sc.) (U slučaju ... Ekonomija. Prva. 50. 70,2±8,04 ...

upute za pisanje seminarkih radova - pravni fakultet bihac

U srednjem dijelu stoji naznaka SEMINARSKI RAD, ... 3. 8 http://www.pravo.hr/_download/repository/Plagijarizam_i_navodjenje_izvora.pdf [5.3.2010.] ...

Upute za pisanje radova Vježbe - Pravni fakultet Osijek

prored: 1.0. • obostrano poravnanje (justify). • Radovi koji budu odabrani za časopis morat će imati sažetak i ključne riječi prevedene na engleski jezik ...

upute za pisanje akademskih radova na fakultetu političkih znanosti

4 V. www.fpzg.hr (2013a), odnosno www.fpzg.hr (2013b). ... rada, što Referada oglašava na internetskim stranicama Fakulteta najmanje sedam dana prije.

Upute za pisanje izvještaja empirijskog istraživanja - UniZd

Problem istraživanja mora biti napisan jasno i jednoznačno, odnosno tako da je uz njega moguće vezati istraživačku hipotezu. 3. Hipoteza. Nakon navedenog ...

upute za pripremu i pisanje seminarskog rada - UniZD

Margine rada trebaju biti standardne prema Word-om dokumentu. - Stručni nazivi ... OEAA Upute za pisanje seminarskog rada. 4. Primjer: Kuštrak D., 2005.

uputstvo za pisanje seminarskih - pmf kg - Универзитет у Крагујевцу

ffl Како написати семинарски рад из биологије? F. 3. 1. УВОД. Семинарски рад је самостално дело студента, у којем, по упутствима ментора или ...

UPUTSTVO ZA IZRADU SEMINARSKIH RADOVA

Šta sadrži seminarski rad? − Naslovna strana. − Sadržaj. − Spisak skraćenica. − Spisak slika. − Spisak tabela. Koji su delovi rada? 1. UVOD (ne mora biti ...

Metodologija izrade seminarskih i završnih radova - Poslovno ...

Pitanje metodologije izrade seminarskih, završnih pa i diplomskih radova ... se pripremite za pisanje složenijih radova, kao što su eseji, stručni radovi i završni rad. ... Retrieved from http://everest.mountainzone.com/99/forum pristup ostvaren?

Teme seminarskih radova za studijsku 2019 ... - Filozofski fakultet

Helenizam na tlu savremene Bosne i Hercegovine. 5. Istočna Hercegovina u periodu principata. 6. Breuci – panonski ratnici. 7. Uloga vojnika porjeklom iz Ilirika ...

Popis tema seminarskih, diplomskih i završnih radova za kolegije ...

HEGEL: a/ Hegelova filozofija prava i države; b/ Osnovne crte filozofije prava. 16. ... d) Miličić, V.: Opća teorija prava i države, Zagreb, 1994; e) Perić, B.: Struktura ...

Zbornik seminarskih radova Teologija pred izazovima siromaštva

Siromasi u Gutiérrezevoj teologiji oslobođenja (Marko Dokoza) . ... Teologija oslobođenja u Latinskoj Americi, koja je sastavni dio Trećega svijeta, je kao.

Upute za pisanje životopisa Pisanje životopisa je ... - Moja stipendija

Tako za svaku novu stipendiju, novo radno mjesto i ostale natječaje trebate prilagoditi životopis preduvjetima i kriterijima specifičnoga natječaja. Ako pošaljete ...

Uputa za pisanje radova na FSB-u

Zakonske norme za klizna vrata pokretana EM. ... Cilj rješavanja završnog rada je izrada kliznih vrata za laboratorij motora i vozila. Tamo se nalaze ogradna ...

Uputstvo za pisanje studentskih radova

i master radova. Objašnjeni su forma i stil ovih radova, a dati su i saveti za prelom teksta u paketu LATEX2ε, korišcenjem klase etf. Kljucne reci: Diplomski radovi, ...

Uputa za pisanje Završnih radova

napraviti sadržaj rada, i numerirati poglavlja bez mukotrpnog popisivanja gdje je što i ... Dozvolite Wordu da automatski numerira naslove ............... Error! ... Nakon što se umetne slika u Word (copy-paste, insert picture, ili bilo kako drugačije),.

Upute za upis preko Studomata Upute o postupku prijave na ... - UniZd

o ako u ISVU nedostaje neki od obveznih osobnih podataka, Studomat 6e traliti da ih. upiSete ... U prozoru ,,Upis godine Studiji smjerovi" prikazano je:.

Uputstvo za pisanje radova - Универзитет у Београду

Писање прве верзије текста. Презентација резултата: 8. Преглед и исправљање текста. 9. Уношење бележака у текст. 10. Коначно опремање рада. 2.

uputstvo za pisanje akademskih radova - Filozofski fakultet

Podnaslovi se pišu kurzivom, takođe normalne debljine i u „rečeničnoj“ formi. Prvi podnaslovi stoje na marginama, a njima subordinirani podnaslovi pišu se ...

Upustvo za pisanje radova - fakultet zaštite na radu

Assoc. prof. Zoran Petrović, Ph. D., ... Zoran Petrović, Branko Radičević, Milan Kolarević, Vladan Grković ... [2] D. Ostrić, M. Gašić, M. Simonović and M. Savković,.

pisanje znanstvenog rada - UniZd

Dijelove Zahvale, Znanstveni doprinos i Bilješke o autorima ... znanstvenog istraživanja iz kojeg nastaje rad (rad ... Naslov je indikativan za rad, pogaa bit rada,.

Ekonomski fakultet u Osijeku, Pisanje studentskih radova - EFOS

Završni rad na poslijediplomskom specijalističkom studiju . ... na primjer kako treba izgledati naslovnica i struktura seminarskog, završnog, diplomskog rada ili ...

uputstvo za pisanje naučnih i stručnih radova - Fakultet za državne i ...

II OSNOVNI ELEMENTI SEMINARSKOG RADA. NASLOVNA STRANA. Naslovna strana je prva stranica rada koja pruža osnovne podatke o Fakultetu, autoru i ...

Smjernice za pisanje seminarskog rada - UniZd

6 ožu 2012 ... Smjernice za pisanje seminarskog rada ... 1 Uvod. Uvodni dio seminarskog rada služi za prezentaciju teme rada, privlačenje pozornosti te za.

Upute za pisanje seminara

bolje napisati uvod. U njemu možete spomenuti glavnu ideju seminara (ne dati zaključak nego približiti temu), njezinu važnost, prisutnost u medijskom prostoru ...

UPUTE ZA PISANJE REFERATA

Referat je potrebno predati u obliku koji traži predmetni profesor. • Pravopis: poželjno je zadati jezik teksta kako ne bi čitav tekst bio podcrtan crvenom bojom.

1. Upute za pisanje AKADEMSKOG ESEJA

UPUTE STUDENTIMA ZA PISANJE AKADEMSKOG ESEJA1. Eseji koji se pišu u akademske svrhe razlikuju se od drugih po svojoj strukturi, kao i po stilu ...

TRS Upute za pisanje referata - FKIT

Referat je izvještaj o napravljenoj numeričkoj odnosno laboratorijskoj vježbi. ... Referate je nemoguće uspješno napisati bez dobrog razumijevanja teorije na kojoj ... Već kako je prikladno, ovaj dio referata može se podijeliti na dio u kojem se ...

Upute za pisanje eseja - EFOS

20 sij 2017 ... Kako napisati dobar esej. Ekonomski fakultet u Osijeku. Diplomski studij Poduzetnički menadžment i poduzetništvo. Školska godina 2016./17.

UPUTE ZA PISANJE SEMINARSKOG RADA

1. Naslovna stranica naslovna stranica mora sadržavati sljedeće informacije: - Naziv sveučilišta, fakulteta, modula iz kojeg se piše seminar te ime i studenta.

upute za pisanje seminarskog rada - Fsb

NASLOV POGLAVLJA (14 pt, bold, velika tiskana slova). 1.1. Podnaslov (12 pt, bold, mala tiskana slova). 1.1.1. Podpodnaslov (12 pt, bold_italic, mala tiskana ...

Upute za pisanje dramskoga teksta

NASLOV DJELA - pisati velikim slovima, naslov treba izraziti bit djela ili zainteresirati čitatelja za sadržaj. - Podnaslov je pojašnjenje - sadržajno, žanrovsko ili ...

UPUTE AUTORIMA ZA PISANJE RADA

EU tržište farmaceutskih proizvoda prakticira pakovanje lijeka u blister koji se ... uvijete zahtjeva znače da se pakiranje farmaceutskih proizvoda uvelike razlikuje ...

Upute za pisanje seminara - EFOS

pisanje seminarskih radova na Ekonomskom fakultetu u Osijeku (dostupno na web stranici. Fakulteta). Timski radovi obuhvaćaju od 3000-5000 riječi; te ...

UPUTE ZA PISANJE SEMINARSKOG RADA Seminarski rad je ...

Seminarski rad je samostalno djelo studenta/ice u kojem se pod vodstvom mentora/ice obrađuje zadana ili samostalno izabrana tema. Tema rada može biti ...

Upute za pisanje diplomskog rada - PMF Split

rada (Diplomski rad), mjesto i godina (Prilog 1). Primjerak rada koji se predaje na ocjenu Povjerenstvu ne uvezuje se, ali mora biti u tiskanom obliku. 2.

UPUTE ZA PISANJE SEMINARSKOG RADA STRUKTURA ...

29 sij 2015 ... Nepaginirana naslovna stranica treba sadržavati sljedeće informacije: ... Za naslove dijelova seminara i poglavlja preporuča se koristiti slova ...

Praktične upute za pisanje seminarskog rada

Praktične upute za pisanje seminarskog rada. Uvod u sociologiju. Seminarski rad. Samostalan školski rad u kojem se obrađuje izabrana ili zadana tema i gdje ...

UPUTE ZA PRIPREMU I PISANJE SEMINARSKOG RADA

Upute za pripremu i pisanje seminarskog rada imaju zadaću pomoći studentima Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici pri izradi seminarskih ...

UPUTE STUDENTIMA ZA PISANJE AKADEMSKOG ESEJA1 Eseji ...

Eseji koji se pišu u akademske svrhe razlikuju se od drugih po svojoj strukturi, kao i po stilu pisanja (tzv. akademskom stilu) i svrsi. Svrha eseja je da pokaže da ...

upute za pisanje seminarskog rada - Pravni fakultet

Sadržaj seminarskog rada: - NASLOVNA ... Uvod rada treba sadržavati smjernice i naznake teme koja se obrađuje, razloge i motive ... Primjer citiranja knjige: 1.

upute za pisanje seminarskoga i diplomskoga rada - EFZG

EKONOMSKI FAKULTET – ZAGREB. UPUTE ZA PISANJE ... Završna struktura rada uključuje točan naslov rada te oblikovanje i podjelu sadržaja po glavama i ...

UPUTE ZA PISANJE I TEHNIČKO OPREMANJE DIPLOMSKOG RADA

8 stu 2010 ... Medicinski fakultet, Šalata 3, 10000 Zagreb; Tel: 4566-992; Fax:4566-724;Web:www.mef.hr;Mail: diplomski.radovi @mef.hr; OIB:45001686598 ...

Upute za seminar (čitanje i pisanje), redovnim i izvanrednim ...

Seminar predstavlja poseban oblik rada te podrazumijeva čitanje literature i pisanje kraćeg ... Povremeno se dogodi da studenti kažu kako nisu spremili ... temeljne ideje vezane uz temu te je logički nemoguće napisati uvod u nešto što još ...

upute za pisanje bilježaka i bibliografije u izdanjima ... - Srce

Ako novinski članak nije potpisan, bilješka započinje naslovom članka. Ako je članak preuzet s interneta, treba napisati i datum pristupa i mrežnu adresu (URL).

UPUTE ZA PISANJE MATURSKOG RADA S obzirom da matura ...

S obzirom da matura predstavlja ispit zrelosti, maturski rad bi trebao da ... strana na kojoj se citirani dio nalazi (primjer: „Istorija evropskih jezika je također istorija.

UPUTE ZA PISANJE DIPLOMSKOG RADA - PMF Split - Sveučilište ...

rada (Diplomski rad), mjesto i godina (Prilog 1). Primjerak rada koji se predaje na ocjenu Povjerenstvu ne uvezuje se, ali mora biti u tiskanom obliku. 2.

Upute za pisanje diplomskog rada - Prehrambeno tehnološki ...

Temeljna dokumentacijska kartica sadrži osnovne bibliografske podatke, te sažetak i ... Ova stranica sadrži sve podatke iz temeljne dokumentacijske kartice ...

Upute i predlozak za pisanje seminarskog rada/referata

Zahvaljujem se tvrtci Hespo d.o.o. na ustupljenim uzorcima jezgri madraca i ... i sami u današnje vrijeme se zbog oskudice stambenog prostora dnevne sobe.

UPUTE ZA PISANJE SEMINARSKOG RADA.pdf - Osnovna škola ...

13 lis 2016 ... KAKO MORA IZGLEDATI SEMINARSKI RAD? Seminarski rad treba napisati jednom (istom) vrstom slova veličine (Times New Roman) 12.

Upute za pisanje seminarskog rada - Odsjek za etnologiju i kulturnu

UPUTE ZA PISANJE SEMINARSKOG RADA. Seminarski rad je samostalno djelo studenta/ice u kojem se pod vodstvom mentora/ice obrađuje zadana ili ...