UPUTE ZA IZRADU SEMINARSKOG RADA

Potrebno je navesti ključne riječi za temu vašeg seminarskog rada. ... UVOD. Poglavlje je u kojem ćete opisati cilj rada, definirati osnovnu temu ... Na primjer:.

UPUTE ZA IZRADU SEMINARSKOG RADA - Srodni dokumenti

Upute za izradu seminarskog rada - VUB

Preporučljiv opseg seminarskog rada je 1800 - 2500 riječi. 2. ... Seminarski rad se sastoji od sljedećih poglavlja: uvod, razrada, zaključak, popis literature,.

UPUTE ZA IZRADU SEMINARSKOG RADA

Potrebno je navesti ključne riječi za temu vašeg seminarskog rada. ... UVOD. Poglavlje je u kojem ćete opisati cilj rada, definirati osnovnu temu ... Na primjer:.

upute za izradu seminarskog rada - UniZd

Naslovna stranica treba izgledati kao na sljedećoj slici. Sveučilište u Zadru. Odjel za pedagogiju. Kolegij: Uvod u školsku pedagogiju. Nositelj kolegija: Mentor:.

UPUTE ZA IZRADU SEMINARSKOG RADA IZ ... - EFZG

o seminarski rad NIJE ČLANAK ZA NOVINE (ne možete pisati novinarskim stilom) o svi dijelovi rada moraju biti pisani jednakim stilom, stručnim, primjerenom ...

Upute za izradu seminarskog rada - Filozofski fakultet

U daljnjem su tekstu sastavnice seminarskog rada detaljnije objašnjene. Naslov rada. Na naslovnici ... d) mjesto, mjesec i godina. Primjer naslovne stranice može se vidjeti u prilogu. ... viseće (hang) u Wordu) za 1 cm. Prored unutar pojedine ...

Upute za izradu seminarskog rada iz kolegija Trgovinsko ... - Vup.hr

Matić, B. (2004) Vanjska trgovina. Zagreb: ... Časopisi - preporučuje se korištenje članaka iz ekonomskih časopisa (Banka, Suvremena trgovina,…) • Internet ...

upute za izradu seminarskog rada - Odjel za matematiku

zadane upute napravi kreativan seminarski rad u obliku Word dokumenta ili ... Primjer: [4] M. Zekić-Sušac, Nastavni materijali za kolegij Web programiranje,.

UPUTE ZA IZRADU SEMINARSKOG RADA IZ PREDMETA RIMSKO ...

UPUTE ZA IZRADU SEMINARSKOG RADA IZ PREDMETA. RIMSKO PRIVATNO PRAVO - Doc. dr. sc. Tomislav Karlović. 2016./2017. IZRADA SEMINARSKOG ...

Upute za izradu seminarskog rada (pdf format) - Pravni fakultet Osijek

Osnova istraživanja odnosno izvori iz kojih će nastati budući seminarski rad mogu se podijeliti u nekoliko ... Preporuča se pisanje citata u bilješke ili fusnote!

veleučilište nikola tesla u gospiću upute za izradu seminarskog rada

Seminarski rad predstavlja samostalno djelo studenta u kojem se obrađuje zadana ili samostalno izabrana tema s popisa objavljenih tema određenog predmeta ...

upute za izradu seminarskog rada iz predmeta rimsko privatno pravo

UPUTE ZA IZRADU SEMINARSKOG RADA IZ PREDMETA. RIMSKO PRIVATNO PRAVO. 2012. 1. IZRADA SEMINARSKOG RADA. Tema i naslov seminarskog ...

1 Upute za pisanje seminarskog rada Svrha i vrste seminarskog ...

22 svi 2019 ... dijelove teksta koji se žele istaknuti pisati italikom (kurzivom) (ne bold ili podcrtano). ▫ ispis rada jednostran (ne na poleđinu). Formalni izgled ...

Uputstvo za izradu seminarskog rada

Саставни део семинарског рада су: насловна страна, садржај, основни текст, библиографија, графички прилози и порекло илустрација. ▫ НАСЛОВНА ...

upute za izradu seminarskog zadatka - EFOS

6 pro 2018 ... Strukturirani intervju – sastoji se od unaprijed određenih pitanja. Osoba koja provodi intervju drži se unaprijed zacrtane forme, prati redoslijed ...

uputstvo za izradu seminarskog rada - vpps.edu.rs

Seminarski rad je samostalna stručna obrada teme. Ima svrhu da uvede studente u stručni i istraživački rad. To ne treba biti izvorno istraživanje i ne mora ...

UPUTSTVO ZA IZRADU SEMINARSKOG RADA Osnovne ...

Strana: 2. Metodološka uputstva: Seminarski rad iz datih nastavnih predmeta ... Naslovna strana treba da sadrži slijedeće osnovne podatke: naziv institucije, ...

uputstvo za izradu seminarskog rada - eLearning

Kompoziciju ili strukturu rada (kratak opis dijelovai rada) i,. - Znanstvene metode (koje se koriste pri izradi rada). Uvod ne smije biti opseţan i ne bi trebao imati ...

Uputstvo za izradu seminarskog i diplomskog rada - EFSA

rad, uvrštena su detaljna objašnjenja i korišteni brojni primjeri izrade pojedinih ... seminarskog i diplomskog rada, kao što su naslovna strana, sadržaj, uvod, ...

uputstvo za izradu seminarskog rada na magistarskom i doktorskom ...

a) Problem, predmet i objekti istraživanja, b) Radna hipoteza i pomoćne hipoteze, c) Svrha i ciljevi istraživanja, d) Znanstvene metode,i e) Struktura rada.

uputstvo za izradu seminarskog rada - Ekonomski fakultet

Studentu se pruža prili- ka da savlada osnove samostalnog naučnog i stručnog rada, formu i stil pisanja. Tema seminarskog rada može biti: • teorijski problem.

tehničke upute1 i pravila za izradu diplomskog i seminarskog rada ...

1) PRIMJER KORICE DIPLOMSKOG RADA . SVEUČILIŠTE U MOSTARU. PRAVNI FAKULTET. (Times New Roman, vel.14., centrirano i boldirano).

Upustvo za izradu seminarskog rada Predmet ... - Stranice predmeta

Naslovna strana seminarskog rada. Strana 1. NAZIV SEMINARSKOG RADA. (Times New Roman, velika slova, veličina fonta 16). Predmetni nastavnik: Kandidat ...

tehnička upustva za izradu seminarskog rada - Edukacijski fakultet ...

STRUKTURU SEMINARSKOG RADA: SADRŽAJ. UVOD. 1. RAZRADA TEME. 2. ZAKLJUČAK ... Primjer: Ostala ograničenja se odnose na elemente procedure.

upute za pisanje seminarskog rada - Fsb

NASLOV POGLAVLJA (14 pt, bold, velika tiskana slova). 1.1. Podnaslov (12 pt, bold, mala tiskana slova). 1.1.1. Podpodnaslov (12 pt, bold_italic, mala tiskana ...

UPUTE ZA PISANJE SEMINARSKOG RADA

1. Naslovna stranica naslovna stranica mora sadržavati sljedeće informacije: - Naziv sveučilišta, fakulteta, modula iz kojeg se piše seminar te ime i studenta.

UPUTE ZA PISANJE SEMINARSKOG RADA Seminarski rad je ...

Seminarski rad je samostalno djelo studenta/ice u kojem se pod vodstvom mentora/ice obrađuje zadana ili samostalno izabrana tema. Tema rada može biti ...

UPUTE ZA PRIPREMU I PISANJE SEMINARSKOG RADA

Upute za pripremu i pisanje seminarskog rada imaju zadaću pomoći studentima Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici pri izradi seminarskih ...

Praktične upute za pisanje seminarskog rada

Praktične upute za pisanje seminarskog rada. Uvod u sociologiju. Seminarski rad. Samostalan školski rad u kojem se obrađuje izabrana ili zadana tema i gdje ...

Upute za uspješno prezentiranje seminarskog rada - Vup.hr

Studenti seminarski rad prezentiraju u terminu seminarske nastave. ... GLAS: Neverbalna komunikacija kod govorenja uključuje vokalne elemente kao što su: ...

Upute za uspješno prezentiranje seminarskog rada

razumijevanje određene poruke? Riječi …….. % ... STAV TIJELA: Načinom kretanja i hodanjem odašiljamo niz poruka. ... da ste pristupačna i prijateljska osoba.

UPUTE ZA PISANJE SEMINARSKOG RADA STRUKTURA ...

29 sij 2015 ... Nepaginirana naslovna stranica treba sadržavati sljedeće informacije: ... Za naslove dijelova seminara i poglavlja preporuča se koristiti slova ...

UPUTE ZA IZRADU DIPLOMSKOG RADA Struktura rada koji ... - UFRI

UPUTE ZA IZRADU DIPLOMSKOG RADA. Struktura rada koji uključuje pregled dosadašnjih spoznaja. Sažetak: jezgroviti je prikaz cijelog rada. Piše se na ...

upute za pisanje seminarskog rada - Pravni fakultet

Sadržaj seminarskog rada: - NASLOVNA ... Uvod rada treba sadržavati smjernice i naznake teme koja se obrađuje, razloge i motive ... Primjer citiranja knjige: 1.

Upute i predlozak za pisanje seminarskog rada/referata

Zahvaljujem se tvrtci Hespo d.o.o. na ustupljenim uzorcima jezgri madraca i ... i sami u današnje vrijeme se zbog oskudice stambenog prostora dnevne sobe.

UPUTE ZA PISANJE SEMINARSKOG RADA.pdf - Osnovna škola ...

13 lis 2016 ... KAKO MORA IZGLEDATI SEMINARSKI RAD? Seminarski rad treba napisati jednom (istom) vrstom slova veličine (Times New Roman) 12.

upute za pripremu i pisanje seminarskog rada - UniZD

Margine rada trebaju biti standardne prema Word-om dokumentu. - Stručni nazivi ... OEAA Upute za pisanje seminarskog rada. 4. Primjer: Kuštrak D., 2005.

upute za pisanje seminarskog rada, kritičkog ... - Marko Paliaga

Primjer 2. Naslovna stranica kritičkog prikaza. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU. EKONOMSKI FAKULTET - ZAGREB. KRITIČKI PRIKAZ. Poglavlja "Making Decisions ...

1 Upute za pisanje seminarskog rada Svrha i vrste ... - TTF - unizg

22 svi 2019 ... dijelove teksta koji se žele istaknuti pisati italikom (kurzivom) (ne bold ili podcrtano). ▫ ispis rada jednostran (ne na poleđinu). Formalni izgled ...

Upute i predlozak za pisanje seminarskog rada/referata - Repozitorij ...

22 ruj 2017 ... Spačva d.d. na primjeru koje se analizirala ekonomska ... prvenstveno parketa, seljačkih podova i vrata, te proizvodnji bioenergenata u čiji.

Upute za pisanje seminarskog rada - Odsjek za etnologiju i kulturnu

UPUTE ZA PISANJE SEMINARSKOG RADA. Seminarski rad je samostalno djelo studenta/ice u kojem se pod vodstvom mentora/ice obrađuje zadana ili ...

Upute za pisanje seminarskog rada - Odsjek za etnologiju i kulturnu ...

UPUTE ZA PISANJE SEMINARSKOG RADA. Seminarski rad je samostalno djelo studenta/ice u kojem se pod vodstvom mentora/ice obrađuje zadana ili ...

upute za pisanje seminarskog rada, kritičkog prikaza i magistarskog ...

Primjer 2. Naslovna stranica kritičkog prikaza. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU. EKONOMSKI FAKULTET - ZAGREB. KRITIČKI PRIKAZ. Poglavlja "Making Decisions ...

Upute za izradu diplomskog rada

o Tema diplomskog rada s navedenim imenom odabranog mentora prijavljuje se u Tajništvu OPU do ... a sastoji se od sljedećega. 1. prozirne folije (meki uvez);.

Upute za izradu diplomskog rada.pdf - PBF

s voditeljem izvan PBF-a nadgledati izradu i pisanje diplomskog rada. ... Obrada teme diplomskog rada (izbor i prezentacija eksperimentalnih metoda rada, ...

upute za izradu završnog rada - PBF

U okviru završnog rada na preddiplomskim studijima PBF-a u pisanoj se formi obrađuje tema koju je pristupnik odabrao samostalno ili na prijedlog mentora, ...

Upute za izradu završnog rada

Sukladno Čl. 3 Pravilnika o završnom radu FF završni rad definiran je kao , samostalna stručna obrada utvrđene teme. Završnim radom student treba dokazati.

UPUTE ZA PRIJAVU I IZRADU DIPLOMSKOG RADA ... - PMF

TEMELJNA DOKUMENTACIJSKA KARTICA napisana prema dolje ilustriranom formatu na jednoj stranici sadržava sljedeće podatke: 1. Naziv fakulteta i ...

upute za izradu diplomskog rada - UniZd

Nakon obrane diplomskog rada student predaje jedan ukoričen primjerak u tvrdom uvezu te elektroničkom obliku na CD-u u PDF/A formatu3. Tvrdi uvez rada je ...

Upute za izradu završnog rada - KLIPER

UPUTE ZA IZRADBU I OBRANU ZAVRŠNOG RADA NA KRAJU ... Tema za izradu završnog rada je jedinstvena, tj. u istom roku ne mogu izaći na završni ispit ...

upute za izradu dilomskog rada - PFRI

Upute za izradu diplomskog rada Pomorskog fakulteta u Rijeci ... Pri pisanju diplomskog rada studenti koriste znanstvene metode, pojedinačno ili u.

kratke upute za izradu stručnog rada - IPI

3 lip 2015 ... Da bi forma, odnosno konačni izgled stručnog rada odgovarali ... teksta. Rad se piše u jednoj koloni, kako je napisan i ovaj tekst (primjer 2).

1 UPUTE ZA IZRADU DIPLOMSKOG RADA 1 ... - FERIT-a

Sadržaj diplomskog rada s naslovima poglavlja i potpoglavlja, pri čemu su ... Sažetak s ključnim riječima na hrvatskom jeziku. ... Primjer za članak iz časopisa:.

1.1. upute za izradu diplomskog rada - UniZd

... citiranja ispod teksta (u podnožju stranice) ili način citiranja uobičajen u našim znanstvenim časopisima kao što su Bogoslovska smotra i Obnovljeni život.

Upute za izradu diplomskog rada - PFRI

Upute za izradu diplomskog rada Pomorskog fakulteta u Rijeci. Primjer 1. Vanjska ili omotna stranica: SVEUČILIŠTE U RIJECI. POMORSKI FAKULTET U ...

upute za izradu diplomskog rada - FERIT-a

Popis i opis upotrjebljenih kratica (u slučaju korištenja većeg broja kratica). ... dag = dekagram, i slično), dok se za pisanje produkta dviju jedinica propisuje znak.

1 UPUTE ZA IZRADU ZAVRŠNOG RADA 1. STRUKTURA ... - FERIT-a

1.4. Uvod (PRVO POGLAVLJE). Ovo poglavlje predstavlja uvod u završni rad. ... Primjer za referat objavljen u zborniku konferencije: [2] Inicijali imena, prezime ...

Upute za izradu završnog rada - Pomorski fakultet

Upute za izradu završnog rada (dalje: Upute) imaju za cilj otkloniti brojne nedoumice koje imaju studenti/studentice prilikom pisanja završnih radova na ...

Upute za izradu pisanog rada - doc. dr. sc. Held - unizg

Henrik-Riko Held. Sva prava pridržana. UPUTE ZA IZRADU PISANOG RADA [DOC. DR. SC. HELD]. Nakon odabira teme i problema kojim će se baviti u ...

Upute za izradu diplomskog rada - Pomorski fakultet

Upute za izradu diplomskoa rada (dalje: Upute) imaju za cilj otkloniti brojne nedoumice koje imaju studenti/studentice prilikom pisanja diplomskih radova na ...

Upute za izradu diplomskog rada - Sveučilište u Dubrovniku

22 velj 2018 ... Postupak prijave teme diplomskog rada, mentorstvo, način izradbe i postupak ... 1.3., 1.4. itd., a unutar dijela 1.3. dijelovi 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3. itd.). Primjer: ... Sažetak diplomskog rada je kratak prikaz teme, osnovne teze (teza), ...