JOPPD OBRAZAC - opća uputa

izvješća, oznaka izvješća, vrsta izvješća) te redni broj B stranice i ukupni broj B stranica. Redni broj (polje 1) je broj retka stranice B nekog JOPPD obrasca, za ...

JOPPD OBRAZAC - opća uputa - Srodni dokumenti

JOPPD OBRAZAC - opća uputa

izvješća, oznaka izvješća, vrsta izvješća) te redni broj B stranice i ukupni broj B stranica. Redni broj (polje 1) je broj retka stranice B nekog JOPPD obrasca, za ...

JOPPD obrazac

OBRAZAC JOPPD. - stranica A-. I Z V J E Š Ć E o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja na dan ______. I. OZNAKA.

Obrazac JOPPD

SREDIŠNJI REGISTAR OSIGURANIKA. OBRAZAC JOPPD ... Šifra općine/grada prebivališta. /boravišta. 4. OIB stjecatelja/osiguranika. 6.1. Oznaka stjecatelja/.

JOPPD obrazac - TIM4PIN

30 svi 2015 ... nosima za obvezna osiguranja - Obrazac JOPPD“ za ... je moguće korisfifi informafičke alate (npr. formule u excelu) kako bi se mogućnosfi ...

Obrazac JOPPD - Porezna uprava

16 lis 2016 ... 8.3 Primjeri podnošenja JOPPD Obrasca za neoporezive primitke ... obrasca JOPPD) upisuje se stvarni broj dana u osiguranju (za razliku od ...

obrazac joppd - TEB poslovno savjetovanje

Pravilnikom o porezu na dohodak2 propisan je Obrazac JOPPD, Izvješće o ... 9.a Isplata plaće iz 2017. i zaostalih plaća iz 2016. u jednom mjesecu 2018. 72 ... Šifarnik datuma izvješća obrasca JOPPD ovisno o danu podnošenja. 397. Šifarnik ...

Obrazac JOPPD - ePorezna - Porezna uprava

Porezna uprava je i do sada nudila mnoge e-usluge preko sustava ... građane, Kratke upute za građane – Obrazac JOPPD, Korisnički priručnik SNU, Korisničke ...

Zatezne kamate na doprinos za II. stup kroz Obrazac JOPPD - Regos

STUPA. Stranica A Obrasca JOPPD. • Oznaka izvješća – nekorišteni broj za godinu za koju se predaje Obrazac JOPPD ili datum plaćanja zatezne kamate.

Domino IS – Obrazac JOPPD - Domino grupa

Na temelju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (NN, br. 79/13) propisan je novi obrazac – Obrazac JOPPD koji se počinje ...

Opća uputa o provedbi postupka nabave roba ... - Ministarstvo uprave

9 sij 2019 ... ministra uprave ili ovlaštene osobe za provedbu postupka javne nabave. Voditelj Službe za javnu nabavu u smislu Upute je djelatnik/ca ...

Uputa Obrazac RSV-1 31. 05. 2019. 150kb - Fina

Ovom Uputom propisan je način popunjavanja Obrasca RSV-1 (dalje u tekstu: Obrazac) za upis podataka u Registar stvarnih vlasnika. Sastavni dio Obrasca je ...

obrazac-a5 uputa za prijavitelje - Grad Garešnica

Obrazac opisa programa ili projekta. 2. Obrazac proračuna programa ili projekta. 3. Obrazac izjave o partnerstvu, potpisan i ovjeren od strane nositelja projekta ...

Korisnička uputa za evidentiranje elementa otpremnine (IO1 obrazac)

se koristiti obrazac obračuna isplaćene plaće, odnosno naknade plaće (obrazac IP1) i obrazac obračuna isplaćene otpremnine (obrazac IO1)…“ Kako bi se ...

Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog ... - J.U. Opća bolnica

25 sij 2020 ... pedijatrije (čaršafi, šliferi, jastučnice, deke, jastuci, jorgani). 39518000-6 ... za pedijatriju. 39100000-3. Direktni sporazum. JYSK d.o.o. Sarajevo.

Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog ... - Opća bolnica

18 sij 2018 ... Cijena bez PDV-a: 5.974,50 KM;. •. UKUPNA ... 11.06.2018. 11.08.2018. 21. Tlakomjeri sa ... Baždarenje bolničkih instrumenata (verifikacija.

JOPPD - TIM4PIN

naknada za neiskorišteni godišnji odmor prikazuje s osnovom osiguranja 17. Prema članku 63., stavku 1. Zakona o radu neisko- rišteni dio godišnjeg odmora ...

joppd - Fortius Info

Kratko obrazloženje podataka sa JOPPD obrasca . ... Formiranje JOPPD obrasca iz plaće . ... Broj redaka na popisu pojedinačnih obračuna sa stranice B.

Šifarnik datuma JOPPD 2016

Oznaka JOPPD obrasca. 01.01.2016. 16001. 02.01.2016. 16002. 03.01.2016. 16003. 04.01.2016. 16004. 05.01.2016. 16005. 06.01.2016. 16006. 07.01.2016.

ePorezna-JOPPD - Porezna uprava

Ministarstvo financija – Porezna uprava. OBRAZAC JOPPD. KORACI DOSTAVE OBRAZACA. Korisnici kroz nekoliko jednostavnih koraka mogu dostaviti ...

obračun, JOPPD, nalozi - Fina

Oznaka podnositelja izvješća za svaki JOPPD obrazac iz COP-a treba biti : 1 – Pravna osoba, a oznaka vrste obrasca mora biti 1- originalni obrazac (obrasci s ...

Stranica 1 OBRAZAC 1 Obrazac popuniti čitljivo. Primljeno: Broj ...

Kod podnošenja zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva zaokružiti ... Životopis - za sve pravne osnove – potrebno je da se punoljetne osobe detaljnije ...

Stranica 1 OBRAZAC 2 Obrazac popuniti čitljivo. Primljeno: Broj ...

država izdavanja i rokovi važenja. 13. Zanimanje ... U sljedeće rubrike upisati podatke za svako dijete posebno: 1. Ime i prezime ... (uvjerenje o državljanstvu, ovjerena preslika važeće putne isprave odnosno osobne iskaznice), izvadak iz.

(212ifarnik JOPPD obrasca za 2016.xlsx)

Oznaka JOPPD obrasca. 01.01.2016. 16001. 02.01.2016. 16002. 03.01.2016. 16003. 04.01.2016. 16004. 05.01.2016. 16005. 06.01.2016. 16006. 07.01.2016.

Izmjene načina izvješćivanja u Obrascu JOPPD

lovanja (oznaka neoporeziva primitka 12) pod 6.1. obvezno upisuje oznake 5201-5299. Neoporezive primitke pod oznakama 36 i 37 Priloga 4. Obrasca JOPPD ...

Obrazac GRADJ-PCG 2020 obrazac i dodatak_za_sajt.xlsx

1 мар 2001 ... Цијена представља јединичну вриједност грађевинских радова извршених од стране ... Обрачун по m2 хоризонталне пројекције крова.

Korwin: Upute za popunjavanje i snimanje JOPPD obrasca

1 sij 2014 ... Unos početnog i završnog razdoblja koji se koristio za Regos se i dalje koristi za JOPPD obrazac, ali se sada više ne moraju razdvajati stavke ...

x. izvješćivanje o isplaćenim primitcima na obrascu joppd - RRiF

25 sij 2016 ... Tablica 59. Oznake u izvješću na obrascu JOPPD za svaki dan u 2016. Datum u mjesecu. OZNAKA IZVJEŠĆA U 2016. Siječanj Veljača Ožujak ...

v. izvješćivanje o isplaćenim primitcima na obrascu joppd - RRiF

24 sij 2019 ... podnose se na jedinstvenom obrascu JOPPD - jedin- stveni obrazac poreza prireza i doprinosa. Obrazac se u pravilu podnosi na dan isplate ...

Obračun plaće u 2017. i popunjavanje obrasca JOPPD za ...

17 sij 2017 ... 7/2016):. Poziv na broj primatelja: HR68 1880 - OIB isplatitelja – oznaka obrasca JOPPD. (5 znamenki). 5. Obveza izvješćivanja i dostave.

ix. izvješćivanje o isplaćenim primitcima na obrascu joppd - RRiF

15 velj 2017 ... oznaka 2 kada se podnosi ispravak već podnesenog izvješća koje je ... Pregled kombinacija oznaka iz priloga 2 i 3 obrasca JOPPD u slučaju ...

Ispravci i nadopune Obrasca JOPPD - Porezna uprava

Osim navedenog od 1. siječnja 2015. godine uvedene su nove oznake izvješća i to: -. - oznaka 4 kada se iskazuju podaci pod IX. i X. stranice A,. - oznaka 5 ...

OPCA BOLNIGA "Dr. lvo Pedi5ic" - OPĆA BOLNICA ''dr. Ivo Pedišić'

1 svi 2016 ... Predmet: Poziv za dostavu Ponude za odrlavanje i razvoj poslovnog ... (Trivijalan primjer je rad radnika do sredine godine na radnom mjestu A, ...

18. Primjer ispravka i dopune obrasca JOPPD OPIS - Regos

NOVOM obrascu JOPPD sa oznakom 1 (izvorno izvješće), najkasnije do 15. ... te doprinosima za obvezna osiguranja na dan _10. travnja 2014.__. I. OZNAKA.

Iskazivanje novčane naknade u Obrascu JOPPD kada se ne ispuni ...

se podatke o obračunanoj naknadi podnosi u Obrascu JOPPD, vrsta izvješća 4, ... će oznaka izvješća Obrasca JOPPD (GGDDD), vrste izvješća 4 biti oznakom ...

Obrazac FP - obrazac za placanje u ino 1 - Raiffeisen Bank

Napomena: U slučaju neizvršenja naloga za plaćanje zbog pogrešno popunjenih podataka, nastale troškove snosi nalogodavac. Note: If the payment order ...

prijavni obrazac stipendiranje/2019 prijavni obrazac za projekt

„STIPENDIRANJE UČENIKA U OBRTNIČKIM ZANIMANJIMA“ ZA 2019. GODINU ... Adresa učenika/ce. Županija ... obrta za školsku godinu 2017./2018. i. 2018.

OBRAZAC 2. OBRAZAC PRORAČUNA

OBRAZAC PRORAČUNA. Opis troškova. Ukupni proračun projekta/programa. Osigurana sredstva iz drugih izvora, poslovnog sektora i/ili drugih donatora.

opca bolnica virovitica obavijest kandidatima - Opća bolnica Virovitica

Nikolina Kalenik. 13. Irena Prka. 14. Dejanovic Marina. 15. Denis Kova£. 16. Romana JakSic. 17. Tihomir Manojlovic. 18. Filip Kovacevk: 19. Valentina Podravac.

OPĆA PUNOMOĆ

a) u svim postupcima koji se odnose na postojeće i buduće prijave i / ili registracije gore navedenog opunomoćitelja koji se vode za: priznanje / registraciju ...

OPCA GIMNAZIJA.pdf

Gimnazija je četverogodišnja općeobrazovna srednja škola koju učenici završavaju polaganjem ispita državne mature. Svrha je obrazovanja u gimnaziji razviti ...

Opća mineralogija

Mineralna grupa i mineralna vrsta. • Mineralne grupe ... aragonita. • Grupe se dalje dijele na mineralne vrste ... stepeničasti kristali, dendritične forme, kristalni.

OPĆA ANESTEZIJA

Posebne popratne pojave i komplikacije opće anestezije: • Ponekad smetnje gutanja, promulost i vrlo rijetko oštećenja glasnica kao posljedice ozljede grkljana ...

Opća fizika II

elektrodinamike i teorije relativnosti, i to konkretno: • razumjeti Maxwellove jednadžbe napisane u integralnom i diferencijalnom obliku,. • pomoću Maxwellovih ...

Uputa - Regos

Kliknite na zelenu ikonu Prijava za osiguranike na linku https://ena.regos.hr/ : 3. Kliknite na crvenu ikonu Dozvoli u NIAS sustavu: Prijava za osiguranike. Dozvoli ...

Uputa za rad tokenom - HPB

sustav te za digitalno potpisivanje (autorizaciju) financijskih transakcija. ... Prigodom prijave u HPB-ovo internetsko bankarstvo potrebno je unijeti serijski broj ...

uputa zs ispitivanje

... pravilno miješanje materijala u spremniku za premješavanje. Vlažna krpa. Lopatica, približno 100 mm široka. Zaporni sat, mogućnost mjerenja točnosti 1 s ...

Uputa za mHPB

Pristupnica za korištenje mobilnog bankarstva i mobilnog tokena . ... PIN-a pozivom na besplatni broj telefona 0800 472 472 iz Hrvatske, za pozive iz ... iznosa za isplatu (minimalno 100,00 kn, maksimalno 1.000,00 kn) te unosa broja mobitela.

Uputa I-RA - RRiF

II-3. HRV = hrvatski porezni obveznik. DČEU = druga država članica EU u. ZBIRN. U P. RIJAV. U u. ZBIRN. U P. RIJAV. U. Obrazac Ispo ru ka NPS. Knjiga I-RA.

Uputa za uporabu

180. 12.19. Momenti pritezanja vijaka. ... ο dopuštena nosivost kotača traktora. • Osigurajte ... Na dijelovima stroja, koji se pokreću pomoću stranih sila (npr.

Uputa za legalizaciju

se o vrlo složenoj problematici i cilj ovih uputa je dati najosnovnije informacije, međutim ... rješenje o izvedenom stanju za nezakonito izgrađene zgrade na području ... Sve potrebne informacije kao i obrasce zahtjeva građani mogu dobiti i na ...

uputa - Alpikol

Crna bazga • Beta glukan: Yestimun®. • Ljekovita pelargonija. Dodatak prehrani sa sladilom. Upute za upotrebu. Crna bazga. Beta glukan: Yestimun®. Ljekovita ...

Uputa o lijeku - JGL

Artas se koristi za snižavanje lipida (kolesterola i triglicerida) u krvi u slučajevima kada prehrana sa smanjenim unosom masnoća i promjena načina života nisu ...

Intubacija - Opća bolnica

Endotrahealni tubus. • Tubusi za jednokratnu upotrebu. • Provjeriti prolaznost tubusa uvlačenjem uvoĎača u tubus. • Provjera ispravnosti kafa (napuhavanjem ...

Mamografija - Opća bolnica

male tumoreo prije nego što oni postanu opipljivi ili se počnu ispoljavati putem nekih drugih simptoma. Dokazano je da mamografija bilježi promjene u dojci čak ...

GERB - Opća bolnica

GERB. Gastroezofagelana refluksna bolest. Informacije za pacijente. Doktore, žari me u prsima i muči me žgaravica. Imam li GERB? Pripremio. Dr. Amir Čehajić.

BCG - Opća bolnica Pula

srčani pacemaker ili defibrilator ... Vrlo česte nuspojave (javljaju se u više od 1 od 10 bolesnika) ... Sistemske nuspojave / infekcije definiraju se kako slijedi:.

Opća srednjovjekovna arheologija

Naziv kolegija: Opća srednjovjekovna arheologija. Nositelj: dr. sc. Krešimir Filipec, izv. prof. Izvođač: mag. arheol. Jana Škrgulja. Izvođač: ECTS-bodovi: 3.

Opća kirurgija - KBC Osijek

Maksilofacijalna kirurgija- 1 mjesec. Glavni mentor je prof. dr. sc. Goran Kondža, dr. med. specijalist opće kirurgije. 2. Ovlaštenje iz točke 1. ovog rješenja izdaje ...

Opca obiljezja Amerike

d) Sjeverna i Južna Amerika se nalaze između Tihog i Indijskog oceana. T N e) Između Južne Amerike i Antarktike nalazi se Drakeov prolaz. T N f) Sjevernu ...

Elektroterapija - Opća bolnica

10 pro 2018 ... Aparat za interferntnu struju. Stimulišu stvaranje ... fizikalne terapije pri kojoj se koristi struja ... Dijadinamske struje deluju na smanjenje bola i.