Obrazac JOPPD - Porezna uprava

16 lis 2016 ... 8.3 Primjeri podnošenja JOPPD Obrasca za neoporezive primitke ... obrasca JOPPD) upisuje se stvarni broj dana u osiguranju (za razliku od ...

Obrazac JOPPD - Porezna uprava - Srodni dokumenti

Obrazac JOPPD - Porezna uprava

16 lis 2016 ... 8.3 Primjeri podnošenja JOPPD Obrasca za neoporezive primitke ... obrasca JOPPD) upisuje se stvarni broj dana u osiguranju (za razliku od ...

Obrazac JOPPD - ePorezna - Porezna uprava

Porezna uprava je i do sada nudila mnoge e-usluge preko sustava ... građane, Kratke upute za građane – Obrazac JOPPD, Korisnički priručnik SNU, Korisničke ...

ePorezna-JOPPD - Porezna uprava

Ministarstvo financija – Porezna uprava. OBRAZAC JOPPD. KORACI DOSTAVE OBRAZACA. Korisnici kroz nekoliko jednostavnih koraka mogu dostaviti ...

Ispravci i nadopune Obrasca JOPPD - Porezna uprava

Osim navedenog od 1. siječnja 2015. godine uvedene su nove oznake izvješća i to: -. - oznaka 4 kada se iskazuju podaci pod IX. i X. stranice A,. - oznaka 5 ...

Obrazac PD-PO - Porezna uprava

Obrazac PD-PO. IZVJEŠĆE O OBRAČUNU POREZA NA DOBIT U PAUŠALNOM IZNOSU za razdoblje od ______ do__________. I. PODACI O POREZNOM ...

Obrazac PDV-S - Porezna uprava

OBRAZAC PDV-S. POREZNA UPRAVA. PODRUČNI URED. (1). PDV identifikacijski broj. (3). HR. ISPOSTAVA. (2). Porezni obveznik. (naziv/ime i prezime). (4).

Obrazac PD-IPO - Porezna uprava

Obrazac PD-IPO. Naziv / ime i prezime poreznog obveznika. Adresa sjedišta / prebivališta. Osobni identifikacijski broj (OIB). IZVJEŠĆE O POSLOVNIM ...

Obrazac PD - Porezna uprava

Broj zaposlenih na osnovi stvarnih sati rada (cijeli broj) na kraju poreznog razdoblja. Potvrda primitka prijave. (popunjava Porezna uprava). (Nadnevak). (Potpis) ...

Obrazac PDV - Porezna uprava

Obrazac PDV. POREZNI OBVEZNIK. (naziv/ime i prezime i adresa: mjesto, ulica i broj). POREZNI ZASTUPNIK. (naziv/ime i prezime i adresa: mjesto, ulica i broj).

Obrazac TI - Porezna uprava

Rezidentnost u porezne svrhe. Označite tvrdnje koje opisuju vašu situaciju: □ rezident ste u porezne svrhe države s kojom Republika Hrvatska nema u primjeni ...

Obrazac PO-SD - Porezna uprava

OBRAZAC PO-SD. IZVJEŠĆE O PAUŠALNOM DOHOTKU OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI I UPLAĆENOM PAUŠALNOM POREZU NA DOHODAK I.

Obrazac RPO - Porezna uprava

POČETAK. PRESTANAK. IME I PREZIME. POSTOTAK UDJELA. IME I PREZIME. PRIJAVA RADI UPISA U REGISTAR POREZNIH OBVEZNIKA. Obrazac RPO.

Obrazac EP - Porezna uprava

Obrazac EP. EVIDENCIJA O PROMETU. 1. Opći podaci o poreznom obvezniku. 1.1. Ime i prezime: 1.2. OIB: 1.3. Mjesto prebivališta/boravišta: 1.4. Adresa ...

Obrazac PP-MI-PO - Porezna uprava

Obrazac PP-MI-PO. Nadležna ispostava Porezne uprave: NAZIV/IME I PREZIME: ADRESA: OIB: Iznosi u kunama i lipama. NAZIV. 1. 3. 4. 5. 6. 7 (5x6). M.P. ...

Obrazac KPR - Porezna uprava

Obrazac KPR. KNJIGA PROMETA. I. OPĆI PODACI O POREZNOM OBVEZNIKU. 1. NAZIV DJELATNOSTI. ŠIFRA DJELATNOSTI. 2. IME I PREZIME ...

Obrazac PUR - Porezna uprava

Prilog 1. Obrazac PUR. MINISTARSTVO FINANCIJA. REPUBLIKE HRVATSKE. CARINSKA UPRAVA. Carinski ured ______. PRIJAVA ZA UPIS U REGISTAR ...

Obrazac OPZ STAT 1.pdf - Porezna uprava

OPZ-STAT-1. S T A T I S T I Č K O I Z V J E Š Ć E. O DOSPJELIM, A NENAPLAĆENIM RAČUNIMA NA DAN |__|__| |__|__| god. |__|__|__|__| KOJI NISU ...

Obrazac - fiskalizacija - Porezna uprava

OBRAZAC PRIJAVE PODATAKA U SUSTAVU FISKALIZACIJE. Podaci o obvezniku fiskalizacije: OIB. Ime i prezime/Naziv. Adresa. Oznaka poslovnog prostora.

Obrazac POR-503 - Porezna uprava Federacije BiH

3. Podaci o jedinstvenom identifikacijskom broju. 3.2. Izvedeni PJIB : 4. 4. Podaci o vlasništvu. 4.1. Prezime (ime roditelja) ime vlasnika: 4.2. JMBG vlasnika : 4.7.

Obrazac Punomoć - Porezna uprava

PUNOMOĆ da u njegovo ime može u poreznom postupku pred Poreznom upravom poduzimati radnje koje se odnose na korištenje sustava FATCA u svrhu ...

MINISTARSTVO FINANCIJA - POREZNA UPRAVA Obrazac P-PDV ...

Obrazac P-PDV. PODRUČNI URED. ISPOSTAVA. 1. OPĆI PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA. NAZIV/IME I PREZIME. OIB. POREZNI BROJ U DRŽAVI ...

OBRAZAC ZA PRIZNAVANJEM PRAVA U ... - Porezna uprava

PRIZNAVANJE PRAVA NA POREZNE OLAKŠICE U POSEBNOM ... Uzdržavanih članova uže obitelji i/ili djece i njihove invalidnosti/tjelesnog oštećenja. R. br.

Obrazac JS3540 - Porezna uprava Federacije BiH

Ostvarena bruto plaća kod navedenog poslodavca. 4 Priloženi dokazi. Ugovor o radu. Platna lista. Izvodi iz banke. Ostalo (upisati ispod) ...

MINISTARSTVO FINANCIJA POREZNA UPRAVA Obrazac TZ 2 ...

9 lis 2011 ... POREZNA UPRAVA. Obrazac TZ 2. OBRAČUN članarine turističkoj zajednici za razdoblje do godine. R.BR. IZNOS. UKUPNO. 1. 4. 5(3*4). 1. 2.

MINISTARSTVO FINANCIJA Obrazac TZ POREZNA UPRAVA

MINISTARSTVO FINANCIJA. Obrazac TZ. POREZNA UPRAVA. PODRUČNI URED. ISPOSTAVA. (nadležna prema sjedištu pravne osobe ili prebivalištu fizičke ...

Obrazac GPD-1051 - Porezna uprava Federacije BiH

POREZNA UPRAVA. Obrazac GPD-1051. Godišnja prijava poreza na dohodak za period od |_|_|_|_| do |_|_|_|_|. Dio 1 – Podaci o poreznom obvezniku. 1) JMB.

MINISTARSTVO FINANCIJA POREZNA UPRAVA Obrazac TZ 1 ...

MINISTARSTVO FINANCIJA. POREZNA UPRAVA. Obrazac TZ 1. OBRAČUN članarine turističkoj zajednici za razdoblje od do godine. R. BR. IZNOS. 1. 3. 1. 2.

Obrazac TU UTVRĐIVANJE PROMJENE ... - Porezna uprava

(Sukladno zahtjevu poreznog tijela, dužni ste priložiti potvrdu rezidentnosti kojom se potvrđuje rezidentnost u porezne svrhe druge države te time i status ...

Upute za Excel PDMO obrazac - Porezna uprava

ZA PDMO OBRAZAC. Upute za podnositelje izvješća. Aplikacija je namijenjena podnositeljima izvješća o premijama dobrovoljnog mirovinskog osiguranja ...

Obrazac PRIJAVA ČINJENICA BITNIH ZA ... - Porezna uprava

Obrazac. PRIJAVA ČINJENICA BITNIH ZA OPOREZIVANJE. 1. Opći podaci o poreznom obvezniku (fizičkoj osobi). Ime. Prezime. Spol. OIB. Prebivalište. (država ...

MINISTARSTVO FINANCIJA Obrazac TZ POREZNA UPRAVA Split ...

Obrazac TZ. POREZNA UPRAVA. PODRUČNI URED. Split. ISPOSTAVA. (nadležna prema sjedištu pravne osobe ili prebivalištu fizičke osobe). Split.

obrazac po-sd izvješće o paušalnom dohotkuod ... - Porezna uprava

OBRAZAC PO-SD. IZVJEŠĆE O PAUŠALNOM DOHOTKUOD SAMOSTALNE DJELATNOSTI I UPLAĆENOM PAUŠALNOM POREZU NA DOHODAK I.

Knjiga izdanih (izlaznih) računa (Obrazac I-RA) - Porezna uprava

(BROJČANA OZNAKA (ŠIFRA) DJELATNOSTI. PREMA NACIONALNOJ KLASIFIKACIJI). (PDV ID. BR. / OIB). KNJIGA IZDANIH (IZLAZNIH RAČUNA). - IZNOS U ...

Knjiga primljenih (ulaznih) računa (Obrazac U-RA) - Porezna uprava

(BROJČANA OZNAKA (ŠIFRA) DJELATNOSTI. PREMA NACIONALNOJ KLASIFIKACIJI). (PDV ID. BR./OIB). KNJIGA PRIMLJENIH (ULAZNIH RAČUNA).

Obrazac prijave podataka u sustavu fiskalizacije - Porezna uprava

OBRAZAC PRIJAVE PODATAKA U SUSTAVU FISKALIZACIJE. Podaci o obvezniku fiskalizacije: OIB. Ime i prezime/Naziv. Adresa. Oznaka poslovnog prostora.

Porezna uprava POREZNA UPRAVA I. MIŠLJENJE 1. U skladu s ...

POREZNA UPRAVA. I. MIŠLJENJE. 1. U skladu s odredbama Zakona o državnoj reviziji, obavljena je revizija financijskih izvještaja i poslovanja Porezne uprave ...

JOPPD obrazac

OBRAZAC JOPPD. - stranica A-. I Z V J E Š Ć E o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja na dan ______. I. OZNAKA.

Obrazac JOPPD

SREDIŠNJI REGISTAR OSIGURANIKA. OBRAZAC JOPPD ... Šifra općine/grada prebivališta. /boravišta. 4. OIB stjecatelja/osiguranika. 6.1. Oznaka stjecatelja/.

JOPPD obrazac - TIM4PIN

30 svi 2015 ... nosima za obvezna osiguranja - Obrazac JOPPD“ za ... je moguće korisfifi informafičke alate (npr. formule u excelu) kako bi se mogućnosfi ...

JOPPD OBRAZAC - opća uputa

izvješća, oznaka izvješća, vrsta izvješća) te redni broj B stranice i ukupni broj B stranica. Redni broj (polje 1) je broj retka stranice B nekog JOPPD obrasca, za ...

obrazac joppd - TEB poslovno savjetovanje

Pravilnikom o porezu na dohodak2 propisan je Obrazac JOPPD, Izvješće o ... 9.a Isplata plaće iz 2017. i zaostalih plaća iz 2016. u jednom mjesecu 2018. 72 ... Šifarnik datuma izvješća obrasca JOPPD ovisno o danu podnošenja. 397. Šifarnik ...

lični odbitak i porezna kartica - Porezna uprava Federacije BiH

Zahtjev za izdavanje porezne kartice i obrazac porezne kartice propisani su: • Zakonom o ... Pored navedenih propisa, u vezi s poreznom karticom i načinom.

Obveze doprinosa članova uprava i direktora ... - Porezna uprava

31 pro 2016 ... PO OSNOVI RADNOG ODNOSA ILI NEKOG. DRUGOG ... Doprinos za zapošljavanje. 54,57 kn ... na pola radnog vrijeme u slučaju isplate minimalne plaće. Bruto plaća ... Obveze doprinosa članovima uprave koji su umirovljenici ... ugovor o radu do polovice punog radnog vremena, a Hrvatski zavod za.

Zatezne kamate na doprinos za II. stup kroz Obrazac JOPPD - Regos

STUPA. Stranica A Obrasca JOPPD. • Oznaka izvješća – nekorišteni broj za godinu za koju se predaje Obrazac JOPPD ili datum plaćanja zatezne kamate.

Domino IS – Obrazac JOPPD - Domino grupa

Na temelju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (NN, br. 79/13) propisan je novi obrazac – Obrazac JOPPD koji se počinje ...

PK - Porezna uprava

NADNEVAK IZDAVANJA ______. OIB ______. OSOBNI BROJ UMIROVLJENIKA ______. KARTICA POREZA NA DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA.

oib - Porezna uprava

dataka u nadležnim registrima te se stoga radi prethodna provjera podataka. Osobe koje nisu preuzele svoje Potvrde o osobnom identifikacijskom broju mogu ...

PP-MI-PO - Porezna uprava

Page 1. PRILOG (uz članak 23.) Obrazac PP-MI-PO.

RPO - Porezna uprava

POSTOTAK UDJELA. POČETAK OBAVLJANJA DJELATNOSTI. PRESTANAK OBAVLJANJA DJELATNOSTI. DOMAĆA RADINOST ILI SPOREDNO ZANIMANJE.

POD-RDG - Porezna uprava

Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga. 4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe. 5. Ostali poslovni prihodi. II. POSLOVNI ...

PDV & EU - Porezna uprava

1 srp 2013 ... www.porezna-uprava.hr ... Kralje vine Nizozemske i Porezna uprava ... VIES. VIES (VAT Information Exchange System) je informatička baza ...

PDV-P - Porezna uprava

11. pravo na povrat PDV-a ne odnosi se na isporuke goriva i dobara za opremanje i opskrbu bilo kojeg prijevoznog sredstva koje se koristi u privatne svrhe.

porezna uprava

{to ste pro~itali ovu bro{uru ostale neke nejasno}e dodatna poja{njenja mo`ete prona}i na Internet stranicama Porezne uprave na web adresi www.porezna-.

P-PPI - Porezna uprava

Obrazac P-PPI. PREGLED POSLOVNIH PRIMITAKA I IZDATAKA OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI OSTVARENIH U. GODINI ...

DI - Porezna uprava

RAČUNALNE MREŽE, 011 - MOBILNI TELEFONI, 012 - ALATI, POGONSKI INVENTAR, 013 - OSTALA NESPOMENUTA DUGOTRAJNA IMOVINA.

PO-SD-Z - Porezna uprava

OBRAZAC PO-SD-Z. IZVJEŠĆE NOSITELJA O PAUŠALNOM DOHOTKU OD ZAJEDNIČKE SAMOSTALNE DJELATNOSTI I SUPODUZETNICIMA U ...

ZPP-DOH - Porezna uprava

Obrazac ZPP-DOH. OBRAZAC ZA PRIZNAVANJEM PRAVA U POSEBNOM POSTUPKU ZA ____. GODINU. III. PRIZNAVANJE PRAVA NA POREZNE ...

Porezna uprava PDV

porezni obveznici iz drugih država članica i trećih zemalja. •Plaćaju PDV ... U Obrascu PDV vrijednost primljene usluge i obračunani PDV iskazuju se na rednom ...

JP-Varaždin - Porezna uprava

Varaždin, 11. ožujka 2019. Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured Varaždin u postupku ovrhe radi naplate poreza, ... „Interland 34241-420-.

upitnik – tu - Porezna uprava

Bračni status: □ samac. □ bračna zajednica. □ izvanbračna zajednica. □ životno partnerstvo. □ neformalno životno partnerstvo. Datum rođenja. (dd.mm.gggg.):.