Oporezivanje nasljedstva i darovanja - Porezna uprava

Naslije|ena ili darovana nekretnina porez na dodanu vrijednost (PDV) ... 3. u trenutku sklapanja ugovora o darovanju (potpisivanja ugovora od darova-.

Oporezivanje nasljedstva i darovanja - Porezna uprava - Srodni dokumenti

Oporezivanje nasljedstva i darovanja - Porezna uprava

Naslije|ena ili darovana nekretnina porez na dodanu vrijednost (PDV) ... 3. u trenutku sklapanja ugovora o darovanju (potpisivanja ugovora od darova-.

Oporezivanje mirovina - Porezna uprava

Republika Hrvatska mo`e oporezivati mirovine ispod i iznad 12.000 ... Po osnovi mirovina {to ih Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) ... 2016. godini imao pravo na dio osobnog odbitka za uzdr`avanog ~lana u`e obitelji, ali.

Oporezivanje prometa nekretnina - Porezna uprava

Porez na dohodak od imovine po osnovi otu|enja nekretnina ... propisima kojima se ure|uje prodaja stanova na kojima postoji stanarsko pravo, ... Dubrovnik – naselja: Bosanka, Brse}ine, Dubravica, Donje Obuljeno, ^ajkovica, ^ajkovi- ... Gornje Meku{je, Sajevac i Turanj, Klipino Brdo, Kljai} Brdo, Knez Gorica, Lipje, Manje-.

Oporezivanje PDV-om prijevoznih sredstava od ... - Porezna uprava

28 lip 2013 ... ukupno 80 sati, odnosno osobni automobil koji je isporučen u roku od 7 ... redovni ili posebni postupak oporezivanja marže za rabljena dobra), ...

Oporezivanje autorskih naknada - Porezna uprava

(o ~emu su u pisanom obliku izvijestili nadle`nu ispostavu Porezne uprave na ... osnovi ostalih izvora dohotka za koji se godi{nja prijava mora obvezno podnijeti ...

Oporezivanje drugog dohotka - Porezna uprava

20 srp 2015 ... 2015. godine naknade autorima vanjskim suradnicima za autorski rad. Prebivali{te auto ra je u gradu sa stopom prireza porezu na dohodak ...

Oporezivanje djelatnosti slobodnih zanimanja - Porezna uprava

11 stu 2015 ... zanimanja. Obavljate li djelatnost slobodnog zanimanja i po toj ste osnovi upisani u registar obveznika poreza na dohodak? Znate li koje ste ...

Paušalno oporezivanje samostalnih djelatnosti ... - Porezna uprava

30 lis 2015 ... stalne djelatnosti mogu pau{alno oporezivati, kao i obveze i prava {to proiz laze iz va`e}ih poreznih ... rani sezonski obrt. ? Kako se utvr|uje ...

Oporezivanje djelatnosti poljoprivrede i šumarstva - Porezna uprava

Nositelj obiteljskog poljoprivrednoga gospodarstva (OPG-a) koje je upisano u ... Koja je obveze radnika koji je zaposlen na privremenim, odnosno povreme-.

Oporezivanje automobila, motocikla, plovila ... - Porezna uprava

Oporezivanje automobila, motocikla, plovila, zrakoplova i drugih prijevoznih ... i Unos je stjecanje prijevoznih sredstava iz dr`ava ~lanica Europske Unije (u ...

Paušalno oporezivanje dohotka u Federaciji BIH - Porezna uprava ...

samostalne djelatnosti obrta i djelatnosti srodnih obrtničkim, odobriće se plaćanje poreza na dohodak u paušalnom iznosu pod uslovima utvrđenim ... PAUŠALNI IZNOSI POREZA NA DOHODAK ... POPIS TRADICIONALNIH I STARIH OBRTA.

Oporezivanje primitaka iz radnog odnosa (plaće) - Porezna uprava

upla}eni doprinosi za obvezno mirovinsko osiguranja iz pla}e. - mjese~ni osobni odbitak radnik6. 8 dana od dana isplate. 5 1. Poslodavac rezidenta ~lana ...

Oporezivanje nasljedstva i darova - Actarius knjigovodstveni servis

Primjer br. 2. Darovatelj nekretnine i daroprimatelj su 10. svibnja 2011. godine u nazo~nosti javnog bilje`nika potpisali ugovor o darovanju nekretnine. Porezna ...

Oporezivanje darovanja u Republici Hrvatskoj

Ugovor o darovanju je načelno neformalan ugovor, osim u slučaju darovanja nekretnina kada, sukladno članku 482. ZOO-a, mora bit sklopljen u pisanom obliku ...

Porezna uprava POREZNA UPRAVA I. MIŠLJENJE 1. U skladu s ...

POREZNA UPRAVA. I. MIŠLJENJE. 1. U skladu s odredbama Zakona o državnoj reviziji, obavljena je revizija financijskih izvještaja i poslovanja Porezne uprave ...

lični odbitak i porezna kartica - Porezna uprava Federacije BiH

Zahtjev za izdavanje porezne kartice i obrazac porezne kartice propisani su: • Zakonom o ... Pored navedenih propisa, u vezi s poreznom karticom i načinom.

Obveze doprinosa članova uprava i direktora ... - Porezna uprava

31 pro 2016 ... PO OSNOVI RADNOG ODNOSA ILI NEKOG. DRUGOG ... Doprinos za zapošljavanje. 54,57 kn ... na pola radnog vrijeme u slučaju isplate minimalne plaće. Bruto plaća ... Obveze doprinosa članovima uprave koji su umirovljenici ... ugovor o radu do polovice punog radnog vremena, a Hrvatski zavod za.

bosnaihercegovina uprava zaindirektno oporezivanje 72 pravilnik

19 sij 2018 ... a) bioetanol (etil alkohol - C2H5OH) - nedenaturirani etil alkohol s volumenskim ... vrši se na način što se maloprodajna cijena cigareta u.

bosna i hercegovina uprava za indirektno oporezivanje 447 uputstvo

25 јун 2019 ... Međurezervoar za teret, tekstilni, bez presvlake i obloge. WT ... Sanduk, za auto. 7A ... превоза, осигурања и слања робе од границе Босне и.

Bosna i Hercegovina Uprava za indirektno-neizravno oporezivanje ...

molbom za pojašnjenje da li se ponuđena vaga može smatrati mobilnom ... koja mjeri osovinska opterećenja na cesti na posebno uređenjm (ravnim-vaser vaga) ...

Unos i oporezivanje karamboliranog motornog ... - Carinska uprava

SREDIŠNJI URED. KLASA: 410-19/18-11/1509. Zagreb, 10. rujna 2018. PREDMET: Unos i oporezivanje karamboliranog motornog vozila. - odgovor, daje se.

RPO - Porezna uprava

POSTOTAK UDJELA. POČETAK OBAVLJANJA DJELATNOSTI. PRESTANAK OBAVLJANJA DJELATNOSTI. DOMAĆA RADINOST ILI SPOREDNO ZANIMANJE.

porezna uprava

{to ste pro~itali ovu bro{uru ostale neke nejasno}e dodatna poja{njenja mo`ete prona}i na Internet stranicama Porezne uprave na web adresi www.porezna-.

ZPP-DOH - Porezna uprava

Obrazac ZPP-DOH. OBRAZAC ZA PRIZNAVANJEM PRAVA U POSEBNOM POSTUPKU ZA ____. GODINU. III. PRIZNAVANJE PRAVA NA POREZNE ...

PK - Porezna uprava

NADNEVAK IZDAVANJA ______. OIB ______. OSOBNI BROJ UMIROVLJENIKA ______. KARTICA POREZA NA DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA.

PO-SD-Z - Porezna uprava

OBRAZAC PO-SD-Z. IZVJEŠĆE NOSITELJA O PAUŠALNOM DOHOTKU OD ZAJEDNIČKE SAMOSTALNE DJELATNOSTI I SUPODUZETNICIMA U ...

PP-MI-PO - Porezna uprava

Page 1. PRILOG (uz članak 23.) Obrazac PP-MI-PO.

P-PPI - Porezna uprava

Obrazac P-PPI. PREGLED POSLOVNIH PRIMITAKA I IZDATAKA OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI OSTVARENIH U. GODINI ...

POD-RDG - Porezna uprava

Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga. 4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe. 5. Ostali poslovni prihodi. II. POSLOVNI ...

PDV-P - Porezna uprava

11. pravo na povrat PDV-a ne odnosi se na isporuke goriva i dobara za opremanje i opskrbu bilo kojeg prijevoznog sredstva koje se koristi u privatne svrhe.

oib - Porezna uprava

dataka u nadležnim registrima te se stoga radi prethodna provjera podataka. Osobe koje nisu preuzele svoje Potvrde o osobnom identifikacijskom broju mogu ...

Porezna uprava PDV

porezni obveznici iz drugih država članica i trećih zemalja. •Plaćaju PDV ... U Obrascu PDV vrijednost primljene usluge i obračunani PDV iskazuju se na rednom ...

PDV & EU - Porezna uprava

1 srp 2013 ... www.porezna-uprava.hr ... Kralje vine Nizozemske i Porezna uprava ... VIES. VIES (VAT Information Exchange System) je informatička baza ...

DI - Porezna uprava

RAČUNALNE MREŽE, 011 - MOBILNI TELEFONI, 012 - ALATI, POGONSKI INVENTAR, 013 - OSTALA NESPOMENUTA DUGOTRAJNA IMOVINA.

JP-Varaždin - Porezna uprava

Varaždin, 11. ožujka 2019. Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured Varaždin u postupku ovrhe radi naplate poreza, ... „Interland 34241-420-.

JP-Dalmacija - Porezna uprava

29 srp 2015 ... kat, Ante Starčevića 9, Zadar. 10. DALMACIJA motocikl Piaggio Beverly 300 I.E. 2011. 10.000,00 prva. 023/201-724. 30.07.2015. 09:00-. 10:00.

tro š kovnik - Porezna uprava

17 ožu 2017 ... Prema tome, ponuđena cijena je konačna cijena za realizaciju pojedine ... stiropora, dilatacione prekidne mrežice i ethafoam folije debljine.

Čakovec - Porezna uprava

7 tra 2014 ... Čakovec. Mercedes MB 100. 1991. 7.000,00. MAUKO IZIDOR, ... Čakovec. Opel Astra 1.4. 2002 | 22.000,00. MAUKO IZIDOR, ... MAZDA 2,5.

Obrazac PD-IPO - Porezna uprava

Obrazac PD-IPO. Naziv / ime i prezime poreznog obveznika. Adresa sjedišta / prebivališta. Osobni identifikacijski broj (OIB). IZVJEŠĆE O POSLOVNIM ...

JP-Split - Porezna uprava

22 sij 2019 ... na adresi: Split, TTTS-u (bivšem sajmu rabljenih automobila ). Vozilo se kupuje po sistemu viđeno-kupljeno te se naknadni prigovor ne ...

Obrazac PO-SD - Porezna uprava

OBRAZAC PO-SD. IZVJEŠĆE O PAUŠALNOM DOHOTKU OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI I UPLAĆENOM PAUŠALNOM POREZU NA DOHODAK I.

Prilog 4. - Porezna uprava

Neoporezivi primici/primici koji se ne smatraju dohotkom. 01. Primici od kamata na kunsku i deviznu štednju, na pologe (po viđenju i oročene) na žiroračunu ...

JP-Čakovec - Porezna uprava

20 ruj 2019 ... POREZNA UPRAVA, PODRUČNI URED ČAKOVEC. Služba za naplatu i ovrhu. Čakovec, Otokara Keršovanija 11. Čakovec prodaja, RUJAN ...

DPOM - Porezna uprava

5 U stupcu 1 od 5.1. do 5.4. upisuju se datumi ukrcaja (od) i iskrcaja (do). Kada se radi o ukrcaju koji je započeo prethodne godine kao početak se upisuje 1.

ePorezna - Porezna uprava

Usluga daje uvid u dva popisa: ovlaštenici poreznog obveznika u sustavu ePorezna-JPPU i ovlaštenja poreznog obveznika iz Registra poreznih obveznika.

Untitled - Porezna uprava

POTVRDA O REZIDENTNOSTI. (Ime i prezime ili naziv). (Adresa). (OIB). Navedena fizička/pravna osoba je prema Ugovoru o izbjegavanju dvostrukog ...

Fiskalizacija - Porezna uprava

23 lis 2012 ... Fiskalizacija - Tehnička specifikacija za korisnike ... Preuzimanje certifikata potrebnih za pristup CIS-u Porezne uprave može se napraviti preko ...

Obrazac RPO - Porezna uprava

POČETAK. PRESTANAK. IME I PREZIME. POSTOTAK UDJELA. IME I PREZIME. PRIJAVA RADI UPISA U REGISTAR POREZNIH OBVEZNIKA. Obrazac RPO.

PO-SD za 2020 - Porezna uprava

OBRAZAC PO-SD. IZVJEŠĆE O PAUŠALNOM DOHOTKU OD SAMOSTALNIH DJELATNOSTI I UPLAĆENOM PAUŠALNOM POREZU NA DOHODAK I ...

bilanca - Porezna uprava

Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava. 3. Goodwill. 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine. 5. Nematerijalna imovina ...

Obrazac KPR - Porezna uprava

Obrazac KPR. KNJIGA PROMETA. I. OPĆI PODACI O POREZNOM OBVEZNIKU. 1. NAZIV DJELATNOSTI. ŠIFRA DJELATNOSTI. 2. IME I PREZIME ...

JP-Zadar I - Porezna uprava

17 lis 2017 ... Na javnoj prodaji kao ponuđač ne može sudjelovati porezni dužnik, kao ni službena osoba zaposlena u Poreznoj upravi. Javna prodaja će se ...

JP-Zadar - Porezna uprava

11 srp 2017 ... ZADAR invalidska kolica crne boje marke "SOPUR". 200,00 ... Na javnoj prodaji kao ponuđač ne može sudjelovati porezni dužnik, kao ni ...

JP-​​Osijek - Porezna uprava

4 tra 2014 ... Citroen C5. 2.2 HDI. Privilage. 2003. 40.000,00. 031/223-723. Đakovo, Račanova. 15a, 08.04.2014. godine u 13:00 sati. Osijek. Volkswagen.

Obrazac PP-MI-PO - Porezna uprava

Obrazac PP-MI-PO. Nadležna ispostava Porezne uprave: NAZIV/IME I PREZIME: ADRESA: OIB: Iznosi u kunama i lipama. NAZIV. 1. 3. 4. 5. 6. 7 (5x6). M.P. ...

Obrazac PDV-S - Porezna uprava

OBRAZAC PDV-S. POREZNA UPRAVA. PODRUČNI URED. (1). PDV identifikacijski broj. (3). HR. ISPOSTAVA. (2). Porezni obveznik. (naziv/ime i prezime). (4).

PU Split 12.04.19 - Porezna uprava

10 tra 2019 ... na adresi: Split, TTTS-u (bivšem sajmu rabljenih automobila ). Vozila se kupuje po sistemu viđeno-kupljeno te se naknadni prigovor ne ...

JP-Osijek - Porezna uprava

PODRUČNI URED OSIJEK. KLASA: UP/I-415-02/17-01/1483. URBROJ: 513-07-14-0703/09-20-12. U Osijeku, 13. siječnja 2020. Na temelju članka 3. stavka 4.

OIB medunarodni2010lipanj - Porezna uprava

1 ožu 2010 ... na promjenu imena, prezimena, naziva, adrese, državljanstva i ostalo). ... za mirovinsko osiguranje i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje.

Obrazac PD-PO - Porezna uprava

Obrazac PD-PO. IZVJEŠĆE O OBRAČUNU POREZA NA DOBIT U PAUŠALNOM IZNOSU za razdoblje od ______ do__________. I. PODACI O POREZNOM ...