Zakon o platama zaposlenih u javnim službama ... - Prnjavorac

Ovaj zakon se primjenjuje na zaposlene u: a) Fondu penzijskog i invalidskog osiguranja Republike Srpske, b) Fondu zdravstvenog osiguranja Republike ...

Zakon o platama zaposlenih u javnim službama ... - Prnjavorac - Srodni dokumenti

Zakon o platama zaposlenih u javnim službama ... - Prnjavorac

Ovaj zakon se primjenjuje na zaposlene u: a) Fondu penzijskog i invalidskog osiguranja Republike Srpske, b) Fondu zdravstvenog osiguranja Republike ...

zakon o platama zaposlenih u javnim službama republike srpske

ZAKON. O PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA REPUBLIKE. SRPSKE. Član 1. Ovim zakonom uređuje se način utvrđivanja plata zaposlenih u ...

ZAKON O PLATAMA U DRŽAVNIM ORGANIMA I JAVNIM SLUŽBAMA

O PLATAMA U DRŽAVNIM ORGANIMA I JAVNIM. SLUŽBAMA. ("Sl. glasnik RS", br. 34/2001, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona,. 116/2008 - dr.

Zakon o platama zaposlenih u oblasti prosvjete i kulture ... - Prnjavorac

II PLATNI KOEFICIJENTI. 1. Platni koeficijenti za zaposlene u osnovnom obrazovanju. Član 8. Zaposleni u osnovnoj školi razvrstavaju se u platne grupe i platne ...

Zakon o zaposlenima u javnim službama

Z A K O N. O ZAPOSLENIMA U JAVNIM SLUŽBAMA. I. UVODNE ODREDBE ... zaposlenih, odnosno prava i obaveze po osnovu rada u javnim službama koje je.

Zakon o platama zaposlenih u organima uprave Republike ... - ILO

državnih službenika i ostalih zaposlenih (u daljem tekstu: zaposleni) u ... Državni službenici koje postavlja Vlada razvrstavaju se u dvije platne grupe i određuje ...

Zakon o poljoprivrednim savjetodavnim službama - Prnjavorac

Javna savjetodavna služba je služba koja pruža savjetodavne usluge na teritoriji Federacije i vrše je: Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i ...

Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine - Prnjavorac

19 svi 2014 ... uključiti sve elemente cijene koju plaća za nabavku te robe, usluge ili radova; ... slanja na objavu obavještenja o nabavci na portal javnih nabavki. (2) U slučaju ... odnosi se i na knjige, kataloge i tisak. (4) Druge usluge koje ne ...

Zakon o javnim preduzecima Republike Srpske - Prnjavorac

https://advokat-prnjavorac.com. ZAKON O JAVNIM PREDUZEĆIMA. (Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 75 od 25. avgusta 2004, 78/11). I. - UVODNE ODREDBE.

O ZAPOSLENIMA U JAVNIM SLUŽBAMA

ZAKON. O ZAPOSLENIMA U JAVNIM SLUŽBAMA. ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017). I UVODNE ODREDBE. Predmet zakona. Član 1. Ovim zakonom uređuju se ...

o javnim službama i osnovne odredbe - Paragraf Lex

ZAKON. O JAVNIM SLUŽBAMA. ("Sl. glasnik RS", br. 42/91, 71/94, 79/2005 - dr. ... društvene brige o deci, socijalnog osiguranja, zdravstvene zaštite životinja, ...

Zakon o javnim okupljanjima i javnim priredbama - Katalog propisa

Proglašavam, Zakon o javnim okupljanjima i javnim priredbama, koji je donijela Skupština Crne Gore 25. saziva ... Održavanje reda i mira na javnom okupljanju.

Zakon o platama državnih službenika i nameštenika

Plata državnih službenika i nameštenika sastoji se od osnovne plate i dodataka ... Osnovica je jedinstvena i utvrđuje se za svaku budžetsku godinu zakonom o ...

Zakon o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine

g) Koeficijent je broj dodijeljen svakoj poziciji razvrstanoj u platne razrede; ... Promjene osnovice za obračun plaće zasnivaju se na dokumentu Politika plaća u ...

PREDLOG ZAKON O JAVNIM OKUPLJANJIMA I ... - Vlada Crne Gore

Prijava se podnosi policiji u mjestu održavanja javnog okupljanja, odnosno ... Obrazac iz stava 1 ovog člana, propisuje organ državne uprave nadležan za ...

seminar zakon o javnim nabavkama kroz konkretne primjere

Kardial - Banja Vrućica, Teslić i 26.10.2017. god. u hotelu Hollywood - Sarajevo. ... nabavku usluga registracije vozila, avio karata, servisiranja automobila i sl., ...

Zakon o Registru zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i ...

Садржај и сврха Регистра. Члан 2. Регистар запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава (у ...

Zakon o žigu - Prnjavorac

uslovima predvienim ovim zakonom. (3) Korisnik kolektivnog žiga ima pravo da koristi taj žig samo na način predvien općim aktom o kolektivnom žigu.

Zakon o patentu BiH - Prnjavorac

ZAKON. O PATENTU. DIO PRVI - OPĆE ODREDBE. Član 1. (Predmet Zakona). (1) Ovim zakonom ureuje se pravna zaštita izuma patentom i konsenzualnim ...

Zakon o konkurenciji BiH - Prnjavorac

29 lip 2005 ... kojima se ograničava konkurencija; b) ograničavanje proizvodnje, tržišta ili tehničkog razvoja na štetu potrošača; c) primjenu različitih uslova ...

Zakon o volontiranju RS - Prnjavorac

volontiranja, principi za organizovanje volontiranja, uslovi zaključivanja ugovora o volontiranju, prava i obaveze volontera i organizatora volontiranja, društveno ...

Zakon o mjenici FBiH - Prnjavorac

... ne ispunjavajuci bjanko indosament niti stavljajuci nov indosament. Clanak 16. (1) Indosant odgovara da ce mjenica biti akceptirana i isplacena, osim ako je u ...

Zakon o administrativnim pristojbama BiH - Prnjavorac

Hercegovine (u daljem tekstu: DKP BiH) 10 DM. Napomena: Taksa po ovome tarifnom broju plaća se za svaku upravnu radnju na zahtjev taksenog obveznika ...

Zakon o upravnom postupku BiH - Prnjavorac

postupku (konačno u upravnom postupku), a kojim je stranka stekla neko pravo, ... Rješenje protiv koga se ne može izjaviti žalba niti pokrenuti upravni spor ( ...

Zakon o putnim ispravama BiH - Prnjavorac

pravne obaveze iz bračnog odnosa ili odnosa roditelja i djece, poresku obavezu ili drugu ... Državljanin Bosne i Hercegovine koji pređe preko granice Bosne i ...

Zakon o prekršajima Federacije BiH - Prnjavorac

29 srp 2014 ... postupak prema maloljetnicima, zastara, prekršajni postupak, prekršajni nalog ... 42/10 i 42/11 - u daljnjem tekstu: Kazneni zakon) koristit će.

Zakon o faktoringu Federacije BiH - Prnjavorac

ZAKON O FAKTORINGU. POGLAVLJE I. OPĆE ODREDBE. Član 1. (Predmet Zakona). Оvim zаkоnоm uređuje se fаktоring, vrste faktoringa, ugovori o faktoringu ...

Zakon o parlamentarnom nadzoru BiH - Prnjavorac

17 tra 2018 ... (Značenje izraza) ... Odjeljak E. Poslanička ili delegatska pitanja i interpelacije ... interpelacija se uvrštava u dnevni red sjednice doma u roku.

Zakon o vinu FBiH - Prnjavorac

c) "masulj" je izmuljano grožđe sorti vinove loze Vitis vinifera sa peteljkom ili bez peteljke; d) "mošt" je tečni proizvod dobiven poslije muljanja grožđa i cijeđenja ...

Zakon o bankama FBiH - Prnjavorac

Hercegovine (u daljem tekstu: Centralna banka) i institucijama nadležnim za izdavanje dozvola i superviziju banaka sa sjedištem izvan Federacije. Član 6.a.

Zakon o sudovima u Federaciji BiH - Prnjavorac

1) Općinski sud u Mostaru za područje Grada Mostara; ... Općinski sud u Kantonu Sarajevo je Općinski sud u Sarajevu za područje općina: Stari Grad. Sarajevo ...

Zakon o bankama Federacije BiH - Prnjavorac

banci radi korištenja usluga i koje je banka kao takvo identifikovala. h) Vlasničko učešće znači ... a) pojam materijalno značajnih aktivnosti, b) iscrpne uslove za ...

Zakon o industrijskom dizajnu BiH - Prnjavorac

(2) Ovaj zakon primjenjuje se i na industrijski dizajn koji je meunarodno registriran za teritoriju BiH na osnovu Haškog sporazuma o meunarodnoj registraciji ...

Zakon o radu Federacije BiH - Prnjavorac

4 tra 2016 ... Pojam poslodavca. Član 5. Poslodavac, u smislu ovog zakona, je fizičko ili pravno lice koje radniku daje posao na osnovu ugovora o radu.

Zakon o transfuzijskoj djelatnosti - Prnjavorac

zdravstvene ustanove Zavoda za transfuzijsku medicinu Republike Srpske (u daljem tekstu: Zavod),. 13) izdavanje krvi je isporuka krvi i komponenti krvi ...

Zakon o graničnoj kontroli BiH - Prnjavorac

graničnih prijelaza u zračnim, morskim i riječnim lukama i na željezničkim stanicama ... razloga zabraniti plovidbu, lov, ribolov, prelet letjelica i drugih naprava za ...

Krivični zakon Federacije BiH - Prnjavorac

Integralni tekst. ("Službene novine ... (24) Tajna Federacije, kantona, grada i općine je podatak ili isprava koja je zakonom, drugim propisom ili općim ... pribavljena protupravna imovinska korist, najveća mjera izrečene novčane kazne može.

Zakon o doprinosima FBiH - Prnjavorac

od nezaposlenosti (u daljem tekstu: doprinosi), kao i gornja granica stopa doprinosa na teritoriji. Federacije Bosne i ... 4. naknada plaće za vrijeme praznika za koje se po zakonu ne radi; ... računa preko 15 mjeseci staža. 4. ... Doprinosi obračunati u skladu sa stavom 5. ovog člana dospijevaju za plaćanje najkasnije do.

Zakon o liječništvu FBiH - Prnjavorac

Nadležna liječnička komora oduzima liječniku licencu u slučajevima utvrđenim posebnim propisima o zdravstvenoj zaštiti, kao i statutom nadležne liječničke ...

Zakon o udruzenjima i fondacijama BiH - Prnjavorac

Naziv registrovanog udruženja ili fondacije mora biti na tri službena jezika i dva pisma koji ... (8) Udruženje odnosno fondacija mogu imati svoj znak. (9) Naziv ...

Porodični zakon Federacije BiH - Prnjavorac

pastorka, bez obzira na to da li je prestao brak čijim je sklapanjem nastalo ovo srodstvo. (2) Izuzetno, sud može u vanparničnom postupku dozvoliti sklapanje ...

Zakon o volontiranju FBiH - Prnjavorac

evidentiranje volontiranja, izvještavanje o volontiranju, upotreba volonterske knjižice, ... (2) Potvrda o volontiranju sadrži: lične podatke o volonteru, podatke o ...

Zakon o radu FBiH - Prnjavorac

odsustvuje s posla dva puta dnevno u trajanju po sat vremena radi dojenja djeteta, ... Štrajk se može organizirati samo u skladu sa Zakonom o štrajku, pravilima ...

Zakon o pomilovanju Federacije BiH - Prnjavorac

1. ZAKON. O POMILOVANJU. I - OSNOVNE ODREDBE. Član 1. Ovim Zakonom se propisuje: organ nadležan za davanje pomilovanja, krivična djela za koja se ...

Zakon o cestama Federacije BiH - Prnjavorac

cesta i uvjeti odvijanja saobraćaja na cestama, koncesija na javnim cestama, ... građenja, rekonstrukcije i održavanja javnih cesta primjenjuje se Zakon o ...

Zakon o licnoj karti drzavljana BiH - Prnjavorac

Državljani BiH mogu koristiti ličnu kartu za prelazak državne granice u određenim ... Ličnu kartu s kvalificiranom potvrdom državljani BiH mogu koristiti i za ...

Krivicni zakon Bosne i Hercegovine - Prnjavorac

Integralni tekst. ("Službeni ... Hercegovine, a koja je određena kao tajna zakonom, drugim propisom ili opštim aktom nadležnog ... protivpravna imovinska korist, najveća mjera izrečene novčane kazne može iznositi dvostruki iznos te štete ...

Zakon o medunarodnom i medjuentitetskom cestovnom ... - Prnjavorac

"međuentitetski prijevoz" je svaki cestovni prijevoz između entiteta Bosne i ... a) kružna vožnja "zatvorenih vrata", tj. vožnje koje se obavljaju istim vozilom koje ...

Zakon o praznicima Republike Srpske - Prnjavorac

U dane praznika Republike Srpske ne rade republički organi, organi jedinice lokalne samouprave, preduzeća i druge organizacije. U dane praznika Republike ...

Zakon o porezu na dohodak FBiH - Prnjavorac

4) funkcioneri i stručnjaci programa za tehničku pomoć Organizacije ... doprinosi iz plaće i to doprinos za: ... akcija u cilju općeg društvenog interesa, ali ne i za ...

Zakon o vanparnicnom postupku Federacije BiH - Prnjavorac

slučaju kad nije izvršena parcelizacija zemljišta po odredbama zakona kojim je regulirano prostorno uređenje. V - UREĐENJE DRUGIH VANPARNIČNIH ...

Zakon o pomilovanju Bosne i Hercegovine - Prnjavorac

Ovim Zakonom propisuje se organ nadležan za davanje pomilovanja, krivična djela za koja se pomilovanje ne može dati, oblici pomilovanja i postupak u vezi s ...

Zakon o pomilovanju Brčko distrikta BiH - Prnjavorac

ZAKON. O POMILOVANJU BR KO DISTRIKTA BiH. Č. I. GLAVA lanak 1. Č. (Predmet Zakona). Ovim zakonom propisuju se mjerodavnost organa za davanje ...

Zakon o upravnim sporovima FBiH - Prnjavorac

nosioci prava i obaveza o kojima se rješavalo u upravnom postupku. Upravni spor može pokrenuti i nadležni pravobranilac kad je upravnim aktom povrijeđen ...

Zakon o igrama na srecu FBiH - Prnjavorac

slučajevima kada zbog nastanka okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti ukupan ... 2) loto, keno i druge varijante ove igre i dodatne igre koje se priređuju uz ... TV tombola - Bingo je igra na sreću u kojoj se javno izvlače brojevi i to u izravnom TV ... roku koji mu je odredio inspektor, a kako bi se izvršio inspekcijski nadzor.

Zakon o računovodstvu i reviziji Federacije BiH - Prnjavorac

kontrolu knjigovodstvene isprave, a služi kao osnov za knjiženje u poslovnim knjigama. Knjigovodstvenom ispravom smatra se i isprava primljena telefaksom, ...

Zakon o premjeru i katastru nekretnina SR BiH - Prnjavorac

ZAKON O PREMJERU I KATASTRU NEKRETNINA. ("Službeni ... Katastar zemljišta, zgrada i drugih objekata sadrži mjerne i opisne podatke o tim nekretninama.

Zakon o zdravstvenoj zaštiti FBiH - Prnjavorac

Ovaj zakon i na osnovu njega doneseni propisi podrazumijevaju jednak i ravnopravan ... provođenje zdravstvene zaštite radi očuvanja i unapređenja zdravlja ...

Zakon o prekršajima Republike Srpske - Prnjavorac

100/2017). GLAVA I. OSNOVNE ODREDBE. Predmet Zakona. Član 1 ... prekršajna odgovornost, prekršajni postupak i postupak izvršenja prekršajnih sankcija.

Zakon o unutrasnjoj trgovini Federacije BiH - Prnjavorac

1) Pod trgovinom u smislu ovog zakona smatraju se kupovina i prodaja robe i ... daljinu (prodaja putem kataloga, TV prodaja, prodaja putem interneta, prodaja.