Zakon o javnim preduzecima Republike Srpske - Prnjavorac

https://advokat-prnjavorac.com. ZAKON O JAVNIM PREDUZEĆIMA. (Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 75 od 25. avgusta 2004, 78/11). I. - UVODNE ODREDBE.

Zakon o javnim preduzecima Republike Srpske - Prnjavorac - Srodni dokumenti

Zakon o javnim preduzecima Republike Srpske - Prnjavorac

https://advokat-prnjavorac.com. ZAKON O JAVNIM PREDUZEĆIMA. (Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 75 od 25. avgusta 2004, 78/11). I. - UVODNE ODREDBE.

zakon o platama zaposlenih u javnim službama republike srpske

ZAKON. O PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA REPUBLIKE. SRPSKE. Član 1. Ovim zakonom uređuje se način utvrđivanja plata zaposlenih u ...

Zakon o nasljeđivanju Republike Srpske - Prnjavorac

Ako je jedan roditelj ostaviočev umro prije ostavioca a nije ostavio nijednog potomka, dio zaostavštine koji bi mu pripao da je nadživio ostavioca nasljeđuje ...

Porodicni zakon Republike Srpske - Prnjavorac

Ovako će sud postupiti i kad je od zahtjeva za sporazumni razvod braka odustao samo jedan od bračnih supružnika. (4) Na način iz prethodnog stava sud će ...

Zakon o prekršajima Republike Srpske - Prnjavorac

100/2017). GLAVA I. OSNOVNE ODREDBE. Predmet Zakona. Član 1 ... prekršajna odgovornost, prekršajni postupak i postupak izvršenja prekršajnih sankcija.

Zakon o radu Republike Srpske - Prnjavorac

ugovora o radu, odlukom o prijemu, odlukom o izboru i imenovanju i drugim pravnim ... (4) Poslodavac je dužan da razmotri zahtjev radnika sa nepunim radnim ...

Zakon o zeljeznicama Republike Srpske - Prnjavorac

27 феб 2017 ... ZAKON O ŽELjEZNICAMA REPUBLIKE SRPSKE ... industrijskoj željeznici dužan je da donese akt o uslovima i načinu obavljanja tog prevoza, ...

Krivični zakon Republike Srpske - Prnjavorac

Teška krađa. Član 232. (1) Ako je krađa izvršena: 1) obijanjem ili provaljivanjem ili drugim savlađivanjem većih prepreka da se dođe do stvari iz zatvorenih ...

Zakon o nasljedivanju Republike Srpske - Prnjavorac

(1) Nasljednik se može odreći nasljeđa izjavom do završetka rasprave o zaostavštini. (2) Odricanje važi i za potomke onoga koji se odrekao od nasljeđa ako nije ...

Zakon o praznicima Republike Srpske - Prnjavorac

U dane praznika Republike Srpske ne rade republički organi, organi jedinice lokalne samouprave, preduzeća i druge organizacije. U dane praznika Republike ...

Zakon o ugostiteljstvu Republike Srpske - Prnjavorac

18 мај 2017 ... smještaja, ishrane i pića i druge uobičajene usluge u ugostiteljstvu ili samo usluge smještaja,. 5) ugostiteljski objekti za ... utvrđenih normativa,.

Zakon o maticnim knjigama Republike Srpske - Prnjavorac

Srpskoj vrši se u knjigu gdje je upisana činjenica rođenja. 2. Matična knjiga državljana. Član 21. (1) U matičnu knjigu državljana Republike Srpske upisuju se ...

Zakon o upravnim sporovima Republike Srpske - Prnjavorac

kojima se rješavalo u upravnom postupku. Upravni spor može pokrenuti i nadležni pravobranilac kad je upravnim aktom povrijeđen zakon na štetu Republike ...

Zakon o administrativnim taksama Republike Srpske - Prnjavorac

samo brže postupanje po ranije podnesenom zahtjevu i postupke koji su obuhvaćeni drugom ... Za uvjerenje o položenom ispitu za vozača motornog vozila i uvjerenje o uspješnoj ... Za rješavanje zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole .

Zakon o porezu na dobit Republike Srpske - Prnjavorac

94/2015 i 1/2017). GLAVA I. OSNOVNE ... dobiti i gubitka od prodaje ili transfera imovine i u svrhu amortizacije,. 6) usklađena osnovica ... (8) Ministar donosi pravilnik kojim se detaljnije propisuje poreski tretman amortizacije stalnih sredstava.

Zakon o parnicnom postupku Republike Srpske - Prnjavorac

Sud u postupku primjenjuje materijalno pravo po vlastitoj ocjeni i nije vezan za navode stranaka u pogledu materijalnog prava. Član 3. Stranke mogu slobodno ...

Zakon o stvarnim pravima Republike Srpske - Prnjavorac

Razvrgnuće suvlasništva na nekoliko stvari. Član 39 ... dok ta dozvola traje da zahtijevaju propuštanje obavljanja te djelatnosti, ali su ovlašćeni da ... (3) Sud koji ponovo odredi neku korisnu površinu ujedno će utvrditi mijenja li se i koliko zbir.

Zakon o privrednim drustvima Republike Srpske - Prnjavorac

minimalni novčani dio osnovnog kapitala umjesto notarske ovjere potpisa ... društvu ili koji za sebe uzme novac ili drugu imovinu društva bez ovlašćenja, dužan ...

Zakon o porezu na dohodak Republike Srpske - Prnjavorac

(1) Porez na dohodak fizičkih lica obračunava se i plaća na dohodak od: ... da je ugovorena cijena niža od tržišne ili u slučaju da ne postoji ugovor o zakupu,.

Zakon o vanparnicnom postupku Republike Srpske - Prnjavorac

nalazi u Republici Srpskoj i u pogledu njegove pokretne imovine, bez obzira gdje ... (5) Rješenje kojim je raspodijeljena naknadno pronađena imovina, sud će ...

Zakon o premjeru i katastru Republike Srpske - Prnjavorac

zemljišne knjige, katastra zemljišta, odnosno katastra nepokretnosti ili ... katastarske evidencije, zemljišnih knjiga i drugih isprava kojima se dokazuje pravo na.

Zakon o racunovodstvu i reviziji Republike Srpske - Prnjavorac

isprave ovjeri svojim potpisom prije unosa podataka iz knjigovodstvene isprave u poslovne knjige. (5) Lica koja sačinjavaju i vrše prijem knjigovodstvenih ...

Zakon o opstem upravnom postupku Republike Srpske - Prnjavorac

Pojedina pitanja postupka zbog specifične prirode upravnih stvari u određenim ... Organ vodi upravni postupak i donosi rešenje samostalno, u okviru ovlašćenja ...

Zakon o javnom redu i miru Republike Srpske - Prnjavorac

5 феб 2015 ... organa i javnih službi, prekršaji protiv interesa maloljetnika i drugih kategorija lica i ostali prekršaji javnog reda i mira koji su učinjeni na javnom ...

Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine - Prnjavorac

19 svi 2014 ... uključiti sve elemente cijene koju plaća za nabavku te robe, usluge ili radova; ... slanja na objavu obavještenja o nabavci na portal javnih nabavki. (2) U slučaju ... odnosi se i na knjige, kataloge i tisak. (4) Druge usluge koje ne ...

Zakon o platama zaposlenih u javnim službama ... - Prnjavorac

Ovaj zakon se primjenjuje na zaposlene u: a) Fondu penzijskog i invalidskog osiguranja Republike Srpske, b) Fondu zdravstvenog osiguranja Republike ...

Krivicni zakonik Republike Srpske - Prnjavorac

Službeni glasnik Republike Srpske broj: 64/17 od 13.07.2017 ... u promet sredstva za ličnu njegu, dječije igračke ili slične proizvode za masovno korištenje ili.

Advokatska tarifa Republike Srpske - Prnjavorac

Vrijednost spora. Pripadajući bodovi od 1,00 KM. do 5.000,00 KM. 80 bodova od 5.001,00 KM. do 10.000,00 KM. 160 bodova od 10.001,00 KM. do 20.000,00 ...

Klasifikacija djelatnosti sa opisima za Republike Srpske - Prnjavorac

Obuhvaćeno je i gajenje tih biljaka za potrebe sjemenske proizvodnje. ... crijep, ploče za popločavanje, cigle, grede, ploče, panele, cijevi, stubove, ispune itd.,.

Transparentnost zapošljavanja u javnim preduzećima FBiH - vrifbih

Propisi koji regulišu zapošljavanje u javnim preduzećima FBiH . ... U skladu sa postavljenim revizijskim ciljem, tražen je odgovor na glavno revizijsko pitanje: ... i Rumuniji imaju udio na tržištu od 80-100 %.49 Praksa u Republici Hrvatskoj je da ... kanton, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima Federacija, kanton, ...

zakon o radu republike srpske

ugovora o radu, odlukom o prijemu, odlukom o izboru i imenovanju i drugim pravnim ... (3) Prava iz radnog odnosa nastaju danom kada radnik stupi na rad po jednom od ... Sporazumni prestanak radnog odnosa ... Datum: 4. jul 2018. godine.

Zakon o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Republike ... - Prnjavorac

ZAKON O OSNOVNOM VASPITANjU I OBRAZOVANjU. Službeni glasnik Republike Srpske 44/17 od 16.05.2017.g. GLAVA I. OSNOVNE ODREDBE. Član 1.

Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju Republike ... - Prnjavorac

se nakon završene osnovne škole stiču različite kompetencije potrebne za rad u ... 17) ekvivalent podrazumijeva zvanja stečena prema propisima iz oblasti visokog ... i najviše tri struke, a ako nema u svom sastavu gimnaziju, može imati najviše ... (1) Predmet postupka priznavanja jeste diploma ili svjedočanstvo stečeno u.

Zakon o igrama na sreću Republike Srpske - Legalist.ba

Predmet zakona. Član 1. Ovim zakonom uređuje se sistem i uslovi priređivanja igara na sreću, nagradnih i zabavnih igara, vrste igara na sreću, naknade za ...

Zakon o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija Republike Srpske

ustanovama Republike Srpske na izvršenju kazne zatvora izrečene u ... 6) neprijavljivanje zavjere zatvorenika i pritvorenika koja se tiče pobune, bjekstva ili drugih ... vikom, galamom, preglasnim slušanjem radija ili TV prijemnika, lupanjem.

Zakon o javnim okupljanjima i javnim priredbama - Katalog propisa

Proglašavam, Zakon o javnim okupljanjima i javnim priredbama, koji je donijela Skupština Crne Gore 25. saziva ... Održavanje reda i mira na javnom okupljanju.

Zakon o zaposlenima u javnim službama

Z A K O N. O ZAPOSLENIMA U JAVNIM SLUŽBAMA. I. UVODNE ODREDBE ... zaposlenih, odnosno prava i obaveze po osnovu rada u javnim službama koje je.

ZAKON O PLATAMA U DRŽAVNIM ORGANIMA I JAVNIM SLUŽBAMA

O PLATAMA U DRŽAVNIM ORGANIMA I JAVNIM. SLUŽBAMA. ("Sl. glasnik RS", br. 34/2001, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona,. 116/2008 - dr.

seminar zakon o javnim nabavkama kroz konkretne primjere

Kardial - Banja Vrućica, Teslić i 26.10.2017. god. u hotelu Hollywood - Sarajevo. ... nabavku usluga registracije vozila, avio karata, servisiranja automobila i sl., ...

PREDLOG ZAKON O JAVNIM OKUPLJANJIMA I ... - Vlada Crne Gore

Prijava se podnosi policiji u mjestu održavanja javnog okupljanja, odnosno ... Obrazac iz stava 1 ovog člana, propisuje organ državne uprave nadležan za ...

Zakon o konkurenciji BiH - Prnjavorac

29 lip 2005 ... kojima se ograničava konkurencija; b) ograničavanje proizvodnje, tržišta ili tehničkog razvoja na štetu potrošača; c) primjenu različitih uslova ...

Zakon o volontiranju RS - Prnjavorac

volontiranja, principi za organizovanje volontiranja, uslovi zaključivanja ugovora o volontiranju, prava i obaveze volontera i organizatora volontiranja, društveno ...

Zakon o žigu - Prnjavorac

uslovima predvienim ovim zakonom. (3) Korisnik kolektivnog žiga ima pravo da koristi taj žig samo na način predvien općim aktom o kolektivnom žigu.

Zakon o patentu BiH - Prnjavorac

ZAKON. O PATENTU. DIO PRVI - OPĆE ODREDBE. Član 1. (Predmet Zakona). (1) Ovim zakonom ureuje se pravna zaštita izuma patentom i konsenzualnim ...

Zakon o radu Federacije BiH - Prnjavorac

4 tra 2016 ... Pojam poslodavca. Član 5. Poslodavac, u smislu ovog zakona, je fizičko ili pravno lice koje radniku daje posao na osnovu ugovora o radu.

Zakon o bankama FBiH - Prnjavorac

Hercegovine (u daljem tekstu: Centralna banka) i institucijama nadležnim za izdavanje dozvola i superviziju banaka sa sjedištem izvan Federacije. Član 6.a.

Zakon o volontiranju FBiH - Prnjavorac

evidentiranje volontiranja, izvještavanje o volontiranju, upotreba volonterske knjižice, ... (2) Potvrda o volontiranju sadrži: lične podatke o volonteru, podatke o ...

Zakon o udruzenjima i fondacijama BiH - Prnjavorac

Naziv registrovanog udruženja ili fondacije mora biti na tri službena jezika i dva pisma koji ... (8) Udruženje odnosno fondacija mogu imati svoj znak. (9) Naziv ...

Zakon o mjenici FBiH - Prnjavorac

... ne ispunjavajuci bjanko indosament niti stavljajuci nov indosament. Clanak 16. (1) Indosant odgovara da ce mjenica biti akceptirana i isplacena, osim ako je u ...

Zakon o vinu FBiH - Prnjavorac

c) "masulj" je izmuljano grožđe sorti vinove loze Vitis vinifera sa peteljkom ili bez peteljke; d) "mošt" je tečni proizvod dobiven poslije muljanja grožđa i cijeđenja ...

Zakon o sudovima u Federaciji BiH - Prnjavorac

1) Općinski sud u Mostaru za područje Grada Mostara; ... Općinski sud u Kantonu Sarajevo je Općinski sud u Sarajevu za područje općina: Stari Grad. Sarajevo ...

Zakon o upravnom postupku BiH - Prnjavorac

postupku (konačno u upravnom postupku), a kojim je stranka stekla neko pravo, ... Rješenje protiv koga se ne može izjaviti žalba niti pokrenuti upravni spor ( ...

Zakon o putnim ispravama BiH - Prnjavorac

pravne obaveze iz bračnog odnosa ili odnosa roditelja i djece, poresku obavezu ili drugu ... Državljanin Bosne i Hercegovine koji pređe preko granice Bosne i ...

Zakon o radu FBiH - Prnjavorac

odsustvuje s posla dva puta dnevno u trajanju po sat vremena radi dojenja djeteta, ... Štrajk se može organizirati samo u skladu sa Zakonom o štrajku, pravilima ...

Porodični zakon Federacije BiH - Prnjavorac

pastorka, bez obzira na to da li je prestao brak čijim je sklapanjem nastalo ovo srodstvo. (2) Izuzetno, sud može u vanparničnom postupku dozvoliti sklapanje ...

Zakon o transfuzijskoj djelatnosti - Prnjavorac

zdravstvene ustanove Zavoda za transfuzijsku medicinu Republike Srpske (u daljem tekstu: Zavod),. 13) izdavanje krvi je isporuka krvi i komponenti krvi ...

Zakon o bankama Federacije BiH - Prnjavorac

banci radi korištenja usluga i koje je banka kao takvo identifikovala. h) Vlasničko učešće znači ... a) pojam materijalno značajnih aktivnosti, b) iscrpne uslove za ...

Zakon o administrativnim pristojbama BiH - Prnjavorac

Hercegovine (u daljem tekstu: DKP BiH) 10 DM. Napomena: Taksa po ovome tarifnom broju plaća se za svaku upravnu radnju na zahtjev taksenog obveznika ...

Zakon o prekršajima Federacije BiH - Prnjavorac

29 srp 2014 ... postupak prema maloljetnicima, zastara, prekršajni postupak, prekršajni nalog ... 42/10 i 42/11 - u daljnjem tekstu: Kazneni zakon) koristit će.

Zakon o industrijskom dizajnu BiH - Prnjavorac

(2) Ovaj zakon primjenjuje se i na industrijski dizajn koji je meunarodno registriran za teritoriju BiH na osnovu Haškog sporazuma o meunarodnoj registraciji ...