o javnim službama i osnovne odredbe - Paragraf Lex

ZAKON. O JAVNIM SLUŽBAMA. ("Sl. glasnik RS", br. 42/91, 71/94, 79/2005 - dr. ... društvene brige o deci, socijalnog osiguranja, zdravstvene zaštite životinja, ...

o javnim službama i osnovne odredbe - Paragraf Lex - Srodni dokumenti

o javnim službama i osnovne odredbe - Paragraf Lex

ZAKON. O JAVNIM SLUŽBAMA. ("Sl. glasnik RS", br. 42/91, 71/94, 79/2005 - dr. ... društvene brige o deci, socijalnog osiguranja, zdravstvene zaštite životinja, ...

o javnom zdravlju i osnovne odredbe - Paragraf Lex

bezbednost životne sredine i radne okoline, hrane i drugo; promocija zdravlja, ... 1) donošenje programa promocije zdravlja u saradnji državnih organa, ...

o političkim strankama i osnovne odredbe - Paragraf Lex

stranaka i druga pitanja značajna za rad političkih stranaka. Pojam političke stranke ... Politička stranka počinje sa radom danom upisa u Registar. Javnost rada.

o prebivalištu i boravištu građana i osnovne odredbe - Paragraf Lex

ZAKON. O PREBIVALIŠTU I BORAVIŠTU GRAĐANA. ("Sl. glasnik RS", br. 87/2011). I OSNOVNE ODREDBE. Član 1. Ovim zakonom uređuje se prijavljivanje i ...

O ZAPOSLENIMA U JAVNIM SLUŽBAMA

ZAKON. O ZAPOSLENIMA U JAVNIM SLUŽBAMA. ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017). I UVODNE ODREDBE. Predmet zakona. Član 1. Ovim zakonom uređuju se ...

Zakon o zaposlenima u javnim službama

Z A K O N. O ZAPOSLENIMA U JAVNIM SLUŽBAMA. I. UVODNE ODREDBE ... zaposlenih, odnosno prava i obaveze po osnovu rada u javnim službama koje je.

Zakon o platama zaposlenih u javnim službama ... - Prnjavorac

Ovaj zakon se primjenjuje na zaposlene u: a) Fondu penzijskog i invalidskog osiguranja Republike Srpske, b) Fondu zdravstvenog osiguranja Republike ...

ZAKON O PLATAMA U DRŽAVNIM ORGANIMA I JAVNIM SLUŽBAMA

O PLATAMA U DRŽAVNIM ORGANIMA I JAVNIM. SLUŽBAMA. ("Sl. glasnik RS", br. 34/2001, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona,. 116/2008 - dr.

zakon o platama zaposlenih u javnim službama republike srpske

ZAKON. O PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA REPUBLIKE. SRPSKE. Član 1. Ovim zakonom uređuje se način utvrđivanja plata zaposlenih u ...

o javnom okupljanju i opšte odredbe - Paragraf Lex

ZAKON. O JAVNOM OKUPLJANJU. ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016). I OPŠTE ODREDBE. Predmet uređenja. Član 1. Ovim zakonom uređuju se javna okupljanja (u ...

ZAKON O HRANI I OSNOVNE ODREDBE

ZAKON. O HRANI. I OSNOVNE ODREDBE. Ĉlan 1. Ovim zakonom ureĊuju se prava i odgovornosti nadleţnih organa u vezi sa hranom i hranom za ţivotinje ...

PORODIČNI ZAKON Prvi deo OSNOVNE ODREDBE

(4) Dete rođeno van braka ima jednaka prava kao dete rođeno u braku. ... Član 50. Ako ni majka ni dete ne mogu dati saglasnost, saglasnost sa priznanjem ...

I OSNOVNE ODREDBE 1. Veterinarska delatnost 2. Prava i dužnosti ...

Veterinarska ambulanta može da obavlja poslove veterinarske apoteke ako ispunjava uslove iz ... 7) Iridoviroza kečige - Red sea bream iridoviral disease.

ZAKON O RIBARSTVU I OSNOVNE ODREDBE Član 1. Ovim ...

Ď) lovostaj je period u kojem se pojedine vrste riba, osim riba iz akvakulture ne ... (2) Ribar dostavlja korisniku ribolovne zone mjesečni izvještaj o ulovu ribe ...

ZAKON O VODAMA I – OSNOVNE ODREDBE Obim primjene ...

Član 1. (1) Ovim zakonom, uređuje se način integralnog upravljanja vodama unutar teritorije. Republike Srpske. (2) Upravljanje vodama obuhvata integralan ...

nacrt zakon o slobodi vjeroispovijesti i osnovne odredbe

Sloboda vjeroispovijesti zajemčena Ustavom ostvaruje se u skladu sa ovim zakonom. Sloboda vjeroispovijesti obuhvata: pravo pojedinca da sam ili u zajednici ...

NACRT ZAKON O TUMAČIMA I. OSNOVNE ODREDBE Predmet ...

Ispit za tumača polaže se pred komisijom koju po potrebi obrazuje ministar nadležan ... prestaje svojstvo stalnog sudskog tumača i briše se iz evidencije stalnih ...

1 ZAKON O VINU I. OSNOVNE ODREDBE Predmet Član 1 Ovim ...

ZAKON O VINU. I. OSNOVNE ODREDBE. Predmet. Član 1. Ovim zakonom uređuje se proizvodnja i promet grožđa za proizvodnju vina, proizvodnja i.

ZAKON O HRANI GLAVA I OSNOVNE ODREDBE Predmet Zakona ...

ZAKON. O HRANI. GLAVA I. OSNOVNE ODREDBE. Predmet Zakona. Član 1. Ovim zakonom uređuju se opšti uslovi za bezbjednost hrane i hrane za životinje, ...

ZAKON O ZAŠTITI VODA I – OSNOVNE ODREDBE Član 1. Ovim ...

Zaštita voda, obala i vodnog zemljišta obuhvata očuvanje i reguliranje količine vode, održavanje obale i vodnog zemljišta i donošenje odluka o upotrebi i ...

OVRŠNI ZAKON Dio prvi 4 Glava prva OSNOVNE ODREDBE ______

Pravni položaj ovršenika i trećih osoba nakon prodaje nekretnine ______ 50. 9. ... Glava dvanaesta OČEVIDNIK NEKRETNINA I POKRETNINA KOJE SE ...

USTAV REPUBLIKE SRPSKE I. OSNOVNE ODREDBE Član 1. Član ...

latinično pismo na način odreĎen zakonom. Na područjima gdje žive druge jezičke grupe u službenoj upotrebi su i njihovi jezici i pisma, na način. odreĎen ...

Zakon o javnim okupljanjima i javnim priredbama - Katalog propisa

Proglašavam, Zakon o javnim okupljanjima i javnim priredbama, koji je donijela Skupština Crne Gore 25. saziva ... Održavanje reda i mira na javnom okupljanju.

analiza upravljanja javnim parkirališnim mjestima i javnim garažama ...

izdvaja se uvođenje kvartovskih PPK (povlaštene parkirne karte), P&R (park and ... parkirališnih karata preko web portala, čime će se korisnicima olakšati kupnja, smanjiti ... Uvedena prodaja parkirališnih karata putem interneta (web portal).

Zakon o poljoprivrednim savjetodavnim službama - Prnjavorac

Javna savjetodavna služba je služba koja pruža savjetodavne usluge na teritoriji Federacije i vrše je: Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i ...

osnovne informacije osnovne škole - Hrvatski školski sportski savez

24 tra 2017 ... Raspored igranja: DJEČACI. SKUPINA "A" ... Raspored igranja : DJEVOJČICE ... TABLICA RASPOREDA SHUTTLE BUSEVA: Raspored ...

Nastavni planovi i programi za osnovne glazbene i osnovne ... - Azoo

30 stu 2015 ... smanjenog četverozvuka i akordi istodobno kroz dvije oktave. TEHNIČKE VJEŽBE ... F. Schubert: Plesovi za flautu i gitaru (Original tanze). L. Moyse: A ... Pigalle 75009 Paris (preporuka za starije početnike). MINIMUM ...

OSNOVNE INFORMACIJE RUKOMET OSNOVNE ŠKOLE

3 svi 2019 ... Vremenik događanja na Državnom prvenstvu za osnovne škole u rukometu: Četvrtak- 2.5 ... OSNOVNA ŠKOLA DON LOVRE KATIĆA. JADRO.

PARAGRAF

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet Osijek. Stjepana Radića 13, Osijek. Publisher. Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, ...

ugovor - Paragraf Lex

UGOVOR. O POSLOVNOJ SARADNJI U NAPLATI JEDINSTVENE NAKNADE ... (u daljem tekstu: jedinstvena naknada), a u skladu sa čl. 117. i 127. Zakona.

o patentima - Paragraf Lex

ZAKON. O PATENTIMA. ("Sl. glasnik RS", br. 99/2011, 113/2017 - dr. zakon, ... sertifikata o dodatnoj zaštiti, patentu, malom patentu, sertifikatu o dodatnoj zaštiti ...

o stanovanju - Paragraf

Nosilac prava raspolaganja na stanu u društvenoj svojini i vlasnik stana u državnoj svojini (u daljem ... Zakupodavac može dati otkaz ugovora o zakupu stana:.

o veterinarstvu - Paragraf Lex

životinja mogu preneti na ljude, veterinarsko-sanitarna kontrola i uslovi za proizvodnju i ... Zarazne bolesti životinja, u smislu ovog zakona, smatraju se bolesti koje su ... nisu živina (životinje i ptice u zoološkom vrtu, psi, mačke, pčele, svilena buba, ... 3) naredi u ugroženim područjima dezinfekciju lica i vozila koja prelaze ...

odluka - Paragraf Lex

22/2017). I OPŠTE ODREDBE. Član 1. Ovom Odlukom o opštem kućnom redu ... poslovnim zgradama, obavezna za sve stanare, čijim poštovanjem će se obezbediti red, ... redovnu upotrebu zgrade, očuvanje zajedničkih delova u čistom, ispravnom i ... utvrditi drugačija pravila kućnog reda koja ne mogu biti u suprotnosti sa ...

o faktoringu - Paragraf Lex

ZAKON. O FAKTORINGU. ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013 i 30/2018). I OSNOVNE ODREDBE. Član 1. Ovim zakonom uređuju se pojam i predmet faktoringa, ...

O RADU - Paragraf Lex

Kolektivni ugovor kod poslodavca, pravilnik o radu i ugovor o radu moraju biti u ... Pojedine odredbe ugovora o radu kojima su utvrđeni nepovoljniji uslovi rada ...

o trgovini - Paragraf Lex

2) sezonsko sniženje;. 3) akcijska prodaja. U slučaju prodaje robe/usluge sa sniženom cenom, trgovac, odnosno pružalac usluge je dužan da pored ponude ...

strategija - Paragraf Lex

Skraćenice i pojmovi koji se koriste u ovoj strategiji imaju sledeće značenje: ASO ... DAB digitalni radiodifuzni sistemi za prenos zvučnih signala u različitim ...

o policiji - Paragraf Lex

u obavljanju policijskih poslova i drugih zakonom određenih poslova za koje je ... Pod policijskim poslovima, izuzetno, u smislu ovog zakona, podrazumevaju se ...

uredba - Paragraf Lex

teritoriji za koju je dom zdravlja osnovan, u domu zdravlja se obezbeđuje, odnosno obavlja ... 2) Dom zdravlja Zrenjanin - za ciljnu populaciju žena sa teritorije ... Zdravstveni centar Užice (Užice 740 postelja, odeljenje Požega 60 postelja).

pravilnik - Paragraf Lex

16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 20/2018, 36/2018, 93/2018, ... Ovim pravilnikom uređuju se standardni klasifikacioni okvir i Kontni plan za ...

o računovodstvu - Paragraf Lex

ZAKON. O RAČUNOVODSTVU. ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013, 30/2018 i 73/2019 - dr. zakon) ... Pojedini pojmovi, u smislu ovog zakona, imaju sledeća značenja:.

advokatska tarifa - Paragraf Lex

obrazloženi podnesak, molba za odlaganje izvršenja kazne zatvora, predlog za izdržavanje kazne zatvora bez napuštanja prostorija, molba za uslovni otpust, ...

o putnim ispravama - Paragraf Lex

ZAKON. O PUTNIM ISPRAVAMA. ("Sl. glasnik RS", br. 90/2007, 116/2008, 104/2009, 76/2010, 62/2014 i 81/2019). I OSNOVNE ODREDBE. Predmet zakona.

javnoizvršiteljska tarifa - Paragraf Lex

Javnoizvršiteljskom tarifom (u daljem tekstu: tarifa) uređuju se troškovi izvršnog postupka i postupka obezbeđenja nastali pred javnim izvršiteljem i to: naknada ...

o poljoprivrednom zemljištu - Paragraf Lex

poljoprivrednog zemljišta, procene pogodnosti za uređivanje i korišćenje poljoprivrednog ... Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.

Porodični zakon - Paragraf Lex

Član 20. Srodstvo zasnovano usvojenjem (adoptivno srodstvo) predstavlja smetnju za sklapanje braka na isti način kao i krvno srodstvo. Tazbinsko srodstvo.

posebni protokol - Paragraf Lex

DECU/UČENIKE. ZNAČENJE POJMOVA ... seksualno uznemiravanje - lascivno komentarisanje, etiketiranje, širenje priča, dodirivanje, upućivanje poruka,.

o transfuzijskoj medicini - Paragraf Lex

1 јан 2019 ... sprovođenje transfuzijske medicine. Transfuzijska medicina, u smislu ovog zakona, obuhvata pripremu krvi i komponenata krvi, kao i kliničku ...

o matičnim knjigama - Paragraf Lex

O ličnom stanju građana vode se: matična knjiga rođenih, matična knjiga venčanih i matična knjiga umrlih (u daljem tekstu: matične knjige). U matične knjige ...

o zdravstvenom osiguranju - Paragraf Lex

Ovim zakonom uređuje se zdravstveno osiguranje u Republici Srbiji. ... osiguranju ili za koga je zaključen ugovor o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju sa ...

o sudskim taksama - Paragraf Lex

31/2009, 101/2011, 93/2012, 93/2014, 106/2015 i 95/2018) ... 9) u sporovima radi utvrđenja punovažnosti braka, poništenja ili razvoda braka - iznos od 19.000 ...

sudski poslovnik - Paragraf Lex

Tabla sa natpisom se ističe na desnoj strani zgrade uz glavni ulaz. ... Sa kućnim redom upoznaju se sudije i sudsko osoblje, a izvod iz kućnog reda koji se odnosi na građane ističe se na vidnom mestu u sudu i na drugi pogodan ... Datum prijema žabe ... e. Datum odlučivanj a. Vrste odluka. Žalba odbačen a. Žalba odbijen a.

Parkiranje osoba s invaliditetom u javnim garažama

svijetu o nama kao otvorenim i prijateljski raspoloženim ljudima, želim svima Vama puno uspjeha u prometu, bez obzira na. Vašu ulogu u njemu. Ivan Pokupec.

Upravljanje javnim izdacima - sigma - oecd

principu, aproprijacija utvrđuje gotovinska ograničenja koja se ne smiju ... Aproprijacije na osnovu nastanka događaja (akrualna aproprijacija) pokriva ukupne.

INSTITUCIJSKI OKVIR UPRAVLJANJA JAVNIM DUGOM U ...

kriza pojačali su ulogu institucija za upravljanje javnim dugom. Cilj rada je pokazati važnost institucijskog okvira i organizacije uprava za javni dug za kvalitetu ...

UPRAVLJANJE JAVNIM I NEPROFITNIm ORGANIZACIJAMA - EFOS

18 sij 2019 ... neprofitnih organizacija. ▫ Zakon o udrugama (NN 74/14). ▫ Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN.

Strategije i ciljevi upravljanja javnim dugom

STRATEŠKI OKVIR ZA UPRAVLJANJE JAVNIM. DUGOM. Javni dug kumulativ je prošlih proračunskih deficita i varijabla stanja u odnosu na proračunski deficit ...

Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ...

h) Dnevnici rada/praćenja, i) Spomenica škole, j) Prijavnice, upisnice, ispisnice i zapisnici, k) Prijepis ocjena, l) Potvrda o položenome razlikovnom/dopunskom ...

Programa energetske efikasnosti u javnim zgradama

vora o kreditu i Ugovora finansijskom doprinosu (donaciji) iznosi 2 ijeđenje energetske ... orici, Danilovgradu, Cetinju i Vladimiru, Ulcinj, za koje je projektna i ted ... "Programa energetske efikasnosti u javnim zgradama", sa prevodom. Prilog 2 ...