ЗАКОН О ЈАВНИМ СЛУЖБАМА (Закон је објављен у Службеном ...

Јавном службом у смислу овог закона сматрају се установе, предузећа и други облици организовања утврђени законом, који обављају делатности ...

ЗАКОН О ЈАВНИМ СЛУЖБАМА (Закон је објављен у Службеном ... - Srodni dokumenti

ЗАКОН О ЈАВНИМ СЛУЖБАМА (Закон је објављен у Службеном ...

Јавном службом у смислу овог закона сматрају се установе, предузећа и други облици организовања утврђени законом, који обављају делатности ...

Закон о платама у државним органима и јавним службама

Закон о платама у државним органима и јавним службама. Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 34/2001 од 18.6.2001. године. Од 1.1.2007.

Закон о јавним приходима и јавним расходима, 31.03.2001.

Јавни расходи за које се средства обезбеђују у буџету могу се финансирати непосредно из буџета, преко буџетских фондова и посебних рачуна у ...

КАТАЛОГ РАДНИХ МЕСТА У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА И ДРУГИМ ...

прима потребан материјал за одржавање чистоће просторија кухиње, ... зулуфа, тупеа, бркова, шајтлова, кика, перчина) и маскерских решења ... израђује распоред практичне наставе, професионалне праксе, блок наставе;.

ЗАКОН

„Потврда о коришћењу здравствене заштите за осигураника који је упућен на рад у иностранство издаје се за период за који је осигураник упућен.

591. ЗАКОН

Керовец Јелена Жељко, Кнежевић Мате Антун, ... развод ници: Абдулоски Ибрахима Фикмет, Ни-« ... заставници I класа: Босанчић Павла Борислав,.

222. ЗАКОН

о стамбеним односима. Пречишћени текст сачињен је од Закона о стан- беним односима („Службени лист ФНРЈ", бр. 16/59),. Закона о изменама и ...

ЗАКОН ЗА БАНКИТЕ

кредити во свое име и за своја сметка;. 2. “Поштенска банка” е правно лице во Република Македонија основано согласно со одредбите од овој закон, ...

ЗАКОН О РАДУ

11 објављен 21.07.2014. године, ступио на снагу 29.07.2014. године, осим измена ... Правилником о раду, односно уговором о раду, у складу са законом, ...

Закон о ловству

drugim sredstvima za lov, te sa lova~kim psima, kao i kretawe van puteva koji ... li }e koristiti pravni lijek bez obzira na to da li je rije~ o redovnom ili vanrednom ...

Закон Божий

Самая краткая молитва к Божией Матери · Молитва ... сказать семье, — школу Закона Божия. Для этого, как показывает практика, необходимо дать одну книгу ... 15) «Краткое учение о Богослужении Православной Церкви», прот.

Закон о уџбеницима

материјала и додатних наставних средстава за основну и средњу школу (у ... Припремање, одобравање и издавање уџбеника за установу која ... истраживања коришћена у припреми рукописа, опис електронског додатка и.

ЗАКОН ДРЕВНОСТИ

когда и никем больше не нарушалось. Дворы зарос- ли травой... За одно лишь столетие заброшенные города майя оказались поглощенными джунгля-.

закон - Глава ЛНР

5 мар 2019 ... запуск 5 новых лав и восстановление 1 лавы ш/у «Луганское» по ГУП ЛНР «Центруголь» и 2 по ГУП ЛНР «Антрацит». 3.1.2.

ЗАКОН О ИНЖЕЊЕРСТВУ

комисијом коју формира Комора инжењера Србије (у даљем тексту КИС) на предлог струковних комора. Стручни испит може полагати лице које је ...

ЗАКОН О СТАНОВАЊУ

Уговор о закупу стана закључује се у писменој форми и садржи нарочито: уговорне стране; време и место закључења уговора; податке о стану који је ...

Закон о удружењима

Проглашава се Закон о удружењима, који је донела Народна скупштина ... Овим законом уређују се оснивање и правни положај удружења, упис и ... друштвеним организацијама и удружењима грађана ("Службени гласник СРС", ...

закон Кулона

“релятивистский закон Кулона”, а также формулы для силы ... Кулонова сила (первое слагаемое), отталкивающая электрические заряды будет равна: 2.

ЗАКОН О ПРЕКРШАЈИМА

издавање прекршајног налога, поступак извршења одлуке, регистар ... Прекршајни суд је обавезан да орган старатељства надлежан према ... Органи који су по овом закону обавезни да извршавају заштитне мере дужни су да о.

ЗАКОН О ЛИЗИНГУ

Уговор у коме су давалац лизинга и испоручилац предмета лизинга исто лице не сматра се уговором о финансијском лизингу у смислу овог закона, већ ...

ЗАКОН ЗА ЛИЗИНГ

подвижен и недвижен предмет, како и правата и обврските на страните во ... Спрема давател на финансиски лизинг за кој ќе се утврди дека не работи.

Закон 115-ФЗ - Qiwi

(в ред. Федеральных законов от 30.10.2002 N 131-‐ФЗ, от 16.11.2005 N 145-‐ФЗ) ... в случае возникновения сомнений в достоверности и точности ранее ...

Закон о високом образовању

Prava iz stava 1. ovog člana ostvaruju se uz poštovanje ljudskih prava i ... prigovor u roku iz stava 5. ovog člana, kao i izveštaj koji Komisija usvoji nakon isteka ... visokog obrazovanja osnivaju se Studentska konferencija univerziteta i Studentska ... znanja i veštine za sticanje diplome odgovarajućeg stepena i vrste studija.

ЗАКОН О ОБЛИГАЦИОНИМ ОДНОСИМА

ЗАКОН О ОБЛИГАЦИОНИМ ОДНОСИМА. "Сл. Лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 57/89 и "Сл. Лист СРЈ" 31/93. Део први. ОПШТИ ДЕО. Глава I. ОСНОВНА ...

ЗАКОН ЗА РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРА

15 јан. 2008 ... Дозвола за рекреативен риболов е исправа врз основа на која риболовците ... ловење со дозволена риболовна опрема и алат, без да се прават ... време во кое е дозволен лов на рибите и најмалата големина на.

Закон Кулона - MathUs.ru

1 показаны силы F1 и F2, с которыми взаимодействуют два отрицательных заряда. − q1. F1. − q2. F2 r. Рис. 1. Кулоновская сила. Если заряды, равные ...

Первый закон термодинамики

Термодинамически равновесное состояние тела или системы – это такое состояние теплового и механического равновесий элементов тела или ...

Закон о основној школи

Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о основном образовању и васпитању ("Службени гласник СРС", број 5/90), као и одредбе ...

закон республики беларусь - ILO

7 янв 2012 ... Статья 8. Сохранение врачебной тайны при применении вспомогательных репродуктивных технологий. Сведения о применении ...

ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ

склучени врз основа на каталог на трговецот, ако потрошувачот имал можности да го прочита без присуство на трговецот или неговиот претставник, од ...

Закон о добробити животиња

Лица из става 1. овог члана, органи јединица локалне самоуправе, као и грађани и ... хемијских материја, осим у обуци службених паса;. 7) хватати ... Коришћење животиње ради производње филмова, реклама и других дела на ... 11) имена лица која ће учествовати у спровођењу огледа из члана 36.

Закон о јавном здрављу

не само одсуство болести или неспособности;. 2) јавно здравље је скуп знања, вештина и активности усмерених на унапређење здравља, спречавање ...

закон за - Македонска берза

43) ,,Прокурист” е физичко лице овластено од трговецот да го управува неговото претпријатие за награда и, притоа, да ги извршува сите дејствија.

Закон города Москвы от 11 - Mos.ru

Герб города Москвы представляет собой четырехугольный с закругленными нижними углами и заостренный в оконечности темно-красный ...

Закон сохранения импульса

проекции на ось x импульс не меняется (что понятно и при анализе сил: в пренеб- режении силой тяжести на шарик действует только сила нормальной ...

Закон о окупљању грађана

Закон о окупљању грађана. Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 51/92. ... За одржавање реда на јавном скупу одговоран је сазивач.

Закон о ванпарничном поступку

У ванпарничном поступку суд може поставити привременог заступника сваком учеснику у поступку кад за то постоје услови из члана 84. Закона о ...

Закон за високото образование

посебно значење за Република Македонија како дел од меѓуна- родниот и од ... 8. врши избор во наставно-научни звања доцент, вонреден професор и ...

ЗАКОН ПОНУДЕ И ТРАЖЊЕ

Инфериорна добра: пад дохотка-пораст тражње. • Цена сродних добара (супститути и комплементи). • Супститути: пад цене једног добра- пад тражње ...

ЗАКОН РАДИОАКТИВНОгО РАСПАДА

Ц е л и: ознакомить учащихся с законом радиоактив- ного распада; создать его компьютерную мо- дель и программу на языке программирования;.

Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ

6 дек 2018 ... момент возникновения, прекращения, перехода прав, ограничения прав и обременений объектов недвижимости;. (в ред. Федерального ...

ЗАКОН 1 ЗА ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ (пречистен ...

1 Ова претставува неофицијален пречистен текст на Законот за девизното ... за девизното работење („Службен весник на Република Македонија" ...

Закон за превоз на опасни материи

... спогодба за меѓународниот патен превоз на опасни матери (ADR) и. 2. ... Возачите кои превезуваат опасни материи мора да имаат Сертификат за.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ...

се изрече за прекршок на правно лице, ако: - подигне меморијален споменик или спомен-обележје што не се содржани во. Програмата од членот 6 или ...

ОСНОВНОЙ ЗАКОН РАДИОАКТИВНОГО РАСПАДА

Радиоактивный распад относится к разряду вероятностных процессов, и к нему применимы методы статистического анализа. Уравнение ...

Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 18.03.2019 ...

29 май 2019 ... за днем возникновения таких сомнений. (в ред. Федеральных законов от 28.06.2013 N 134-ФЗ, от 29.12.2014 N 484-ФЗ).

Федеральный закон от 13.07.2015 N 220-ФЗ (ред. от 29.12.2017 ...

18 янв 2020 ... 5 в ред. Федерального закона от 29.12.2017 N 480-ФЗ) ... В случае возникновения чрезвычайной ситуации, вызвавшей прекращение ...

ЗАКОН ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА

3 мај 2007 ... за возачи; полагање возачки испит и проверка на оспособеноста на ... определување на површини на кои се вршат тест-возења, крос,.

Закон за Оперативно-техничка агенција - Акт.мк

... мерки и процеси за избегнување на внатрешни и надворешни компјутерски упади и хакирање, како и секаква злоупотреба од страна на вработените.

ЗАКОН ЗА УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

раководење со Управата за јавни приходи, даночните надлежности, класификацијата на работните места, како и овластувањата и одговорностите при ...

ДАВЛЕНИЕ. ЗАКОН АРХИМЕДА И ПЛАВАНИЕ ТЕЛ

Давление. Закон Архимеда и плавание тел. IV. 4. § 16. Давление твёрдых тел. 1. Давление. Когда человек идёт по рых-. Рис. 16.1 лому снегу, он ...

ЛЕКЦИЯ №1 1. ЭЛЕКТРОСТАТИКА 1.1. Закон сохранения ...

ЭЛЕКТРОСТАТИКА. 1.1. Закон сохранения электрического заряда. Еще в глубокой древности было известно, что янтарь, потертый о шерсть,.

Закон о основном образовању и васпитању

З А К О Н. О ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ. I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ. Предмет Закона. Члан 1. Овим законом уређује се основно образовање ...

Федеральный закон от 30.12.2004 N 214-ФЗ(ред. от 29.07.2017 ...

30 дек 2004 ... 1 в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 218-ФЗ) ... Государственная регистрация возникновения права собственности на.

Федеральный закон оτ 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. оτ 25.07.2011 ...

27 июл 2006 ... Федерального закона от 25.07.2011 N 261-ФЗ) ... дают наследники субъекта персональных данных, если такое согласие не было дано ...

Федеральный закон от 30.12.2004 N 214-ФЗ (ред. от 25.12.2018 ...

23 янв 2019 ... (в ред. Федеральных законов от 18.07.2006 N 111-ФЗ, от 17.06.2010 N 119-ФЗ, ... Государственная регистрация возникновения права.

Федеральный закон от 30.12.2004 N 214-ФЗ(ред. от 13.07.2015 ...

30 дек 2004 ... N 214-ФЗ ... (в ред. Федеральных законов от 18.07.2006 N 111-ФЗ, от 17.06.2010 ... Государственная регистрация возникновения права ...

ЗАКОН о здравственом осигурању - RFZO-u

3 апр 2019 ... ЗАКОН о здравственом осигурању. „Службени гласник РС”, број 25 од 3. ... здравственог осигурања у току трајања уговора о допунском, ...

Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ (ред. от 03.07.2016 ...

7 янв 2017 ... возникновения, прекращения, перехода прав, ограничения прав и обременений объектов недвижимости;. (в ред. Федерального закона ...

ЗАКОН О СТВАРНИМ ПРАВИМА ПРВИ ДИО

непокретним стварима ако припадају непокретности или их закон ... (2) Правним послом стицалац права својине не може стећи то право у већем ... књигама или у другим јавним регистрима та ствар уписана као својина само.